۰۲۱۲۲۲۱۵۲۵۴-۵۵

با گوتا زبان را متفاوت بیاموزید!

موسسه زبان‌های خارجه گوتا، با مدیریت دکتر حنانه کره‌ئی با بیش از صدها زبان‌آموز ﻓﻌﺎل در دوره‌ﻫﺎی ﺣﻀﻮری و آﻧﻼﯾﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ از ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر کرد. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺴﺖدﮐﺘﺮا در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن را دارد، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آﻣﻮزش زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن Bildungsverein (ﺑﯿﻠﺪوﻧﮕﺴﻔﻘﺎﯾﻦ) و Goethe (گوته) ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد.
دوره‌ﻫﺎی زﺑﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﻮﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه‌ﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی‌های آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ‌روز، ﻫﻤﮑﺎری با ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻧﯿﺘﯿﻮ-ﻻﯾﮏ، انجام ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ بر ﭘﯿﺸﺮﻓت‌های ﻓﺮدی-آﻣﻮزﺷﯽ زﺑﺎن‌آﻣﻮزان و همچنین اراﺋﻪ ﭘﮑیج‌های ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻨﻮع، تلاش کرده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر «ﮔﻮش دﻫﯿﺪ، ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ، اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﺑﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ»، ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻢ و ﺟﺪﯾﺪی را در ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن‌های ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮای زﺑﺎن‌آﻣﻮزان اﯾﺮاﻧﯽ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.

آنچه دانشجویان ما می‌گویند

من از ۶ ماه پیش شروع به یادگیری زبان المانی در موسسه گوتا کردم . مدرس خوب ،نظم وتعهد کاری از ویژگیهای بارز موسسه است .در تمام مدت کلاسها با کیفیت خوب برگزار شده که جای قدردانی دارد.

گوتا یعنی مدیرت خوب، با استادای خوبی که همیشه در خاطر من حک میشه.گوتا با خانم کره ئی عزیز معنا مفهوم پیدا میکنه . بسیار سپاسگزارم از صبوری و محبت همه گوتایی های عزیز ومهربان .

من از سال ۱۴۰۰ با این انستیتو شروع به یادگیری زبان المانی کردم و به نظرم اکثر مدرسین توانا و با حوصله تدریس میکنند و اینکه کادر اجرایی بسیار اکتیو و و مودب و صبور میباشند.

مدارک گوتایی‌ها

مشاوره رایگان؟