۰۲۱۲۲۲۱۵۲۵۴-۵۵

درباره گوتا

موسسه زبان‌های خارجه گوتا، با مدیریت دکتر حنانه کره‌ئی با بیش از صدها زبان‌آموز ﻓﻌﺎل در دوره‌ﻫﺎی ﺣﻀﻮری و آﻧﻼﯾﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ از ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر کرد. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺴﺖدﮐﺘﺮا در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن را دارد، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آﻣﻮزش زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن Bildungsverein (ﺑﯿﻠﺪوﻧﮕﺴﻔﻘﺎﯾﻦ) و Goethe (گوته) ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد.

دوره‌ﻫﺎی زﺑﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﻮﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه‌ﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی‌های آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ‌روز، ﻫﻤﮑﺎری با ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻧﯿﺘﯿﻮ-ﻻﯾﮏ، انجام ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ بر ﭘﯿﺸﺮﻓت‌های ﻓﺮدی-آﻣﻮزﺷﯽ زﺑﺎن‌آﻣﻮزان و همچنین اراﺋﻪ ﭘﮑیج‌های ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻨﻮع، تلاش کرده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر «ﮔﻮش دﻫﯿﺪ، ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ، اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﺑﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ»، ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻢ و ﺟﺪﯾﺪی را در ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن‌های ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮای زﺑﺎن‌آﻣﻮزان اﯾﺮاﻧﯽ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.

در همین راﺳﺘﺎ دوره‌ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻓﻮق ﻓﺸﺮده و ﻓﺸﺮده، ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ، آﻣﺎدﮔﯽ آزﻣﻮن‌های ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ، ورﮐﺸﺎپ‌های ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮاﻣﺮ و ﻣﻬﺎرت‌های ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ زﺑﺎن و همچنین وﺑﯿﻨﺎرﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ و یا جلسات ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن، به‌صورت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﻪ دو شکل ﺣﻀﻮری و ﯾﺎ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ‌ﺷﻮد.  

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن ﮔﻮﺗﺎ در راﺳﺘﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻤﭽﻮن آﻟﻤﺎن، اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻮنت‌هایی ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ‌، ﻣﺴﯿﺮ زﺑﺎن‌آﻣﻮزی را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺳﻬﻞﺗﺮ و ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي آﻧﻬﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﯽ‌ﺑﺨﺸﺪ.  اﻓﺘﺨﺎر ﮔﻮﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﮕﻔﺖ‌اﻧﮕﯿﺰ زﺑﺎن‌آﻣﻮزان ﺧﻮد در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺬاب و دوﺳﺘﺎﻧﻪ و اﻋﺘﺒﺎر آن آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺧﺸﻨﺪه زﺑﺎن‌آﻣﻮزان در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.  ﮔﻮﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر و اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ در دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻔﺎوت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدي ﺣﺮﻓﻪ‌ای ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.  

 

 

 

مشاوره تحصیلی و مهاجرتی