۰۲۱۲۲۲۱۵۲۵۴-۵۵

بلاگ‌ها

GUTA
ضمایر شخصی زبان آلمانی
سطح A1

ضمایر شخصی یکی از عناصر اساسی در زبان‌ها هستند که به ما کمک می‌کنند تا به راحتی به افراد در جملات اشاره نماییم. در زبان آلمانی نیز ضمایر شخصی وظایف مختلفی را در جملات به عهده دارند و بر اساس نقش فاعلی یا مفعولی خود به فرمهای مختلفی در جمله استفاده می شوند. در این مقاله به بررسی انواع ضمایر شخصی در زبان آلمانی پرداخته و با مثال‌هایی توضیح می‌دهیم.

 

ضمایر شخصی فاعلی (Subjektpronomen)

ضمایر شخصی فاعلی در زبان آلمانی مانند زبان‌های دیگر برای نشان دادن فاعل جمله استفاده می‌شوند. در زیر مثال‌هایی از ضمایر شخصی فاعلی در زبان آلمانی آمده است. این ضمایر برای اشخاص مفرد و یا جمع و یا در حالت مخاطب و غیر مخاطب متفاوت هستند. همچنین این ضمایر در سوم شخص مفرد برای جنسیتهای مختلف متفاوت می باشند و به سه فرم برای جنسیتهای مذکر، مونث و یا خنثی استفاده می شوند.

1  Ich من:

   - Ich spiele Gitarre. من گیتار می‌نوازم.

2 Du تو:

   - Du liest ein Buch. تو یک کتاب می‌خوانی.

3 Er او - مذکر:

   - Er arbeitet in der Firma. او در شرکت کار می‌کند.

4 Sie او - مونث:

   - Sie spricht Deutsch. او آلمانی صحبت می‌کند.

5 Es آن - مذکر:

   - Es regnet. باران می‌بارد.

6 Wir ما:

   - Wir reisen nächste Woche. ما هفته آینده سفر می‌کنیم.

7 Ihr شما - جمع:

   - Ihr geht ins Kino. شما به سینما می‌روید.

8 Sie آن‌ها:

   - Sie lernen Englisch. آن‌ها انگلیسی می‌خوانند.

ضمایر شخصی مفعولی  (Objektpronomen)

ضمایر شخصی مفعولی برای نشان دادن مفعول جمله استفاده می‌شوند. در زیر مثال‌هایی از ضمایر شخصی مفعولی در زبان آلمانی آمده است:

1 Mich مرا:

   - Sie sieht mich. او مرا می‌بیند.

2 Dich تو را:

   - Ich höre dich. من تو را می‌شنوم.

3 Ihn او را - مذکر:

   - Wir treffen ihn heute. ما او را امروز می‌بینیم.

4 Sie او را - مونث:

   - Du kennst sie. تو او را می‌شناسی.

5 Es آن را - مذکر:

   - Sie isst es nicht. او آن را نمی‌خورد.

6 Uns ما را:

   - Ihr besucht uns. شما ما را می‌بینید.

7 Euch شما را:

   - Sie ruft euch an. او به شما زنگ می‌زند.

8 Sie آن‌ها را:

   - Ich vermisse sie. من آن‌ها را دلتنگ می‌شوم.

ضمایر ملکی (Possessivpronomen)

ضمایر ملکی برای نشان دادن مالکیت یا تعلق به کسی یا چیزی به کار می‌روند. این ضمایر نیر در حالتهای مفرد و جمع و یا در حالت مخاطب و غیر مخاطب متفاوت است. همچنین انتهای این ضمایر بر اساس نقش اسم قرار گرفته بعد از آن که د رحالت نومیناتیو، اکوزاتیو و یا داتیو آلمانی است متفاوت می باشد. تغیرات این ضمایر در حالتهای مختلف در جدول زیر آمده است.  در زیر مثال‌هایی از ضمایر ملکی در زبان آلمانی آمده است:

1 Mein مال من:

   - Das ist mein Buch. این کتاب مال من است.

2 Dein مال تو:

   - Dein Hund ist süß. سگ تو جذاب است.

3 Sein مال او - مذکر:

   - Das ist sein Laptop. این لپ‌تاپ اوست.

4 Ihr مال او - مونث:

   - Das ist ihr Auto. این ماشین اوست.

5 Unser مال ما:

   - Unser Haus ist groß. خانه ما بزرگ است.

6 Euer مال شما - جمع:

   - Euer Garten ist schön. باغ شما زیبا است.

7 Ihr مال آن‌ها:

   - Ihr Sohn ist klug. پسر آن‌ها باهوش است.

در جدول زیر ضمایر ملکی بر اساس جنسیت و حالتهای مختلف اسم آورده شده است.

Possessivartikel Nominativ
Numerus maskulin der feminin die neutral das Plural die
ich mein meine mein meine
du dein deine dein deine
er sein seine sein seine
sie ihr ihre ihr ihre
es sein seine sein seine
wir unser unsere unser unsere
ihr euer euere euer euere
sie ihr ihre ihr ihre
Sie Ihr Ihre Ihr​ Ihre

 

 

 

Possessivartikel Akkusativ
Numerus maskulin den feminin die neutral das Plural die
ich meinen meine mein meine
du deinen deine dein deine
er seinen seine sein seine
sie ihren ihre ihr ihre
es seinen seine sein seine
wir unseren unsere unser unsere
ihr eueren euere euer euere
sie ihren ihre ihr ihre
Sie Ihren Ihre Ihr Ihre

 

 

Possessivartikel Dativ
Numerus maskulin dem feminin der neutral dem Plural den+Nomen-n
ich meinem meiner meinem meinen
du deinem deiner deinem deinen
er seinem seiner seinem seinen
sie ihrem ihrer ihrem ihren
es seinem seiner seinem seinen
wir unserem unserer unserem unseren
ihr euerem euerer euerem eueren
sie ihrem ihrer ihrem ihren
Sie Ihrem Ihrer Ihrem Ihren
ضمایر انعکاسی (Reflexivpronomen)

ضمایر انعکاسی برای نشان دادن انجام دادن یک کار توسط خودشخص استفاده می‌شوند. و یا هنگامی استفاده میشوند که مفعول جمله در واقع خود فاعل هست و اثر فعل به خود فاعل بر میگردد. این ضمایر به دو صورت ضمایر انعکاسی اکوزاتیو و ضمایر انعکاسی داتیو دیده می شود. در زیر مثال‌هایی از ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی آمده است:

1 Mich خودم:

   - Ich wasche mich. من خودم را می‌شویم.

2 Dich خودت:

   - Du kämmst dich. تو مراقب خودت هستی.

3 Sich خودش:

   - Er rasiert sich. او (ریش) خودش را می‌تراشد.

4 Uns خودمان:

   - Wir treffen uns. ما یکدیگر را ملاقات می کنیم.

5 Euch خودتان:

   - Ihr konzentriert euch. شما تمرکز کنید.

6 Sich خودشان:

   - Sie freuen sich. آن‌ها خودشان را خوشحال می‌کنند.

در این مقاله، انواع ضمایر شخصی در زبان آلمانی با مثال‌هایی توضیح داده شد. با تمرین و مطالعه بیشتر، به راحتی می‌توانید از ضمایر شخصی در مکالمات و نوشتارهای خود استفاده کنید.​ برای مطالعه حالتهای مختلف اسم یعنی اکوزاتیو، داتیو و گینتیو اینجا کلیک کنید.


ارسال دیدگاه