۰۲۱۲۲۲۱۵۲۵۴-۵۵

بلاگ‌ها

GUTA
آرتیکل در زبان آلمانی
سطح A1

از سری بخشهای آموزش زبان آلمانی بصورت رایگان و در راستای آموزش زبان آلمانی از پایه تا پیشرفته در سایت گوتا، از ابتدایی ترین و اساسی ترین گرامر زبان آلمانی که آزتیکل زبان آلمانی است شروع خواهیم کرد.

در زبان آلمانی، گرامر آرتیکل‌ها (تعریف‌ کننده اسم) بسیار مهم هستند و استفاده صحیح از آرتیکل‌ها در زبان آلمانی، مهمترین قسمت از گرامر آلمانی محسوب می‌شود، بنابراین در فرآیند یادگیری زبان آلمانی، باید به آن توجه کافی بشود چرا که از اصول اولیه یادگیری زبان آلمانی است. آرتیکلها به صورت مشابه در زبان‌های دیگر مانند فرانسوی و اسپانیایی نیز وجود دارند اما در زبان آلمانی بعلت نقش خود در بخشهای مختلف گرامر بسیار مهم هستند یعنی همانطور که در زبان انگلیسی، زمان فعلها در ساختار زبان نقش مهمی را ایفا می کند در زبان آلمانی این نقش مهم گرامر آلمانی بر عهده آرتیکل است. بهترین روش در یادگیری و استفاده از آرتیکلها، حفظ نمودن آنها نیست بلکه مطالعه و تمرین مستمر با آرتیکل‌ها به شما کمک می‌کند تا آرتیکلهای آلمانی را در ترکیب کلمات و جملات به صورت صحیح بیان کنید.

تعریف اسم با آرتیکل آلمانی

آرتیکل‌ها (تعریف‌ کننده اسم) در زبان آلمانی به عنوان کلمات کوچکی شناخته می‌شوند که به اسم‌ها (Substantive) اشاره می‌کنند و نقش تعیین‌کننده‌ای برای آنها دارند. استفاده از آرتیکل‌ها در زبان آلمانی بسیار مهم است و بسته به جنس، تعداد، و نقش اسم، نوع آرتیکل مشخص می‌شود.

آرتیکلها در زبان آلمانی برای مشخص نمودن جنسیت اسامی، مفرد و جمع بودن، حالت اسم و معرفه یا نکره بودن اسم استفاده می شوند. 

جنس اسم با آرتیکل آلمانی

در زبان آلمانی اسامی سه جنس مونث، مذکر و خنثی دارند. جنس اسامی در زبان آلمانی با جنس بیولوژیک که برای ما شناخته شده است متفاوت است. آرتیکل مورد استفاده برای هر جنسیت اسم در زبان آلمانی در جدول زیر آمده است .در زبان آلمانی، اسم "زن" جنس مونث بیولوژیک خود را دارد اما یک "کیف ورزشی" نیز جنس مونث دارد. همچنین اسم "مرد" یا اسم "پدر" جنس مذکر بیولوژیک خود را دارد اما اسم "میز" هم مذکر است. البته استثنائاتی نیز وجود دارد. برای مثال اسم "دختر بچه" جنسیت خنثی داشته و اسم "ماشین" نیز جنسیت خنثی را دارد.

خنثی مذکر مونث جنسیت اسم
das der die آرتیکل اسم

این اسامی در زیر آورده شده است:

die Frau/  زن

die Sporttasche/ کیف ورزشی

der Mann /مرد

der Tisch /میز

das Mädchen /دختر بچه

das Auto /ماشین

der die das regeln für artikel im deutschen

 استفاده از جنسیت اسامی در زبان آلمانی و آرتیکل مناسب آنها در قوانین گرامری بعدی مثل استفاده از اسم در حالت مفعولی اکوزاتیو و یا داتیو و یا استفاده از اسم در حالت مضاف و مضاف الیه و همچنین در استفاده از صفتها در آلمانی برای اسامی اهمیت خود را نشان میدهد که درآموزشهای بعدی به هر یک از آنها اشاره خواهیم کرد. سوال همیشگی اما چگونگی تشخیص آرتیکل آلمانی است. قانونی برای تعیین جنسیت اسامی آلمانی بطور مشخص وجود ندارد، هرچند از حروف انتهایی برخی از کلمات میتوان به جنسیت اسم در زبان آلمانی و در نتیجه تعیین آرتیکل زبان آلمانی پی برد. این حروف انتهایی در برخی موارد استثنائاتی دارند بنابراین در لیست زیر تنها به مواردی اشاره شده است که وجود آنها نشان دهنده صد در صد آرتیکل آن جنس برای اسم در زبان آلمانی است.

آرتیکلهای مونث آلمانی

اسامی زیر جنسیت مونث در زبان آلمانی داشته و بنابراین با آرتیکل die می آیند.

الف. اسامی که بصورت بیولوژیک مونث هستند: die Mutter/ مادر

ب. شغلها در زبان آلمانی بر اساس جنسیت اسامی خود را دارند، بنابراین یک نانوا زن آرتیکل مونث میگیرد: die Bäckerin/ نانوا

ج. مارک موتورها: die Suzuki/ سوزوکی

د. اسم کشتی ها: die Europa/ اروپا

ه. اسم هواپیماها:   die Boing/ بوئینگ

و. اعداد: die Eins/ یک

ز. اسم گلها: die Rose/ رز

ح. اسامی که به –ei ختم میشوند: die Bäckerei/ نانوایی

ط. اسامی که به –ie ختم میشوندdie Psychologie :/ روانشناسی

ی. اسامی که به –in ختم میشوند: die Prinzessin / پرنسس

ک. اسامی که به – schaft ختم میشوند: die Freundschaft / دوستی

ل. اسامی که به – heit/-keit  ختم میشوند: die Gesundheit / سلامتی

م. اسامی که به – ung  ختم میشوند: die Zeitung / روزنامه

آرتیکلهای مذکر آلمانی

اسامی زیر جنسیت مذکر در زبان آلمانی داشته و بنابراین با آرتیکل der می آیند.

الف. اسامی که بصورت بیولوژیک مذکر هستند: der Vater/ پدر

ب. شغلها در زبان آلمانی بر اساس جنسیت اسامی خود را دارند، بنابراین یک نانوا مرد آرتیکل مذکر میگیرد: der Bäcker/ نانوا

ج. فصلها: der Herbst/ پاییز

د. ماهها: der August/ اگوست

ه. روزهای هفته: der Sonntag/ یکشنبه

و. جهتهای جغرافیایی: der Norden/ شمال

ز. موارد جوی: der Regen/ باران

ح. مارکهای ماشینها: der Honda/ هوندا

ط. قطارها: der Regionalexpress/ قطار شهری

ی. اسامی که از فعل ساخته شده اند و نشان فعل یعنی –en را از دست داده اند: / der Fangشروع

آرتیکلهای خنثی آلمانی

اسامی زیر جنسیت خنثی در زبان آلمانی داشته و بنابراین با آرتیکل das می آیند.

الف. اسم رنگها: das Rot/ قرمز

ب. عناصر شیمیایی: das Eisen/ آهن

ج. اسامی که از افعال ساخته شده اند: das Schreiben/ نوشتار

د. اسامی که به -chen  ختم میشوند: das Mädchen / دختر بچه

ه. اسامی که به -lein ختم میشوند: das Fräulein / دوشیزه

و. اسامی که به -um ختم میشوند:das Zentrum/ مرکز شهر

ز. اسامی که به -nis ختم میشوند: das Ergebnis/ نتیجه

ح. اسامی که به -tum ختم میشوند:das Datum / تاریخ

ط. اسامی که به -ment ختم میشوند:das Parlament / پارلمان​

آرتیکل اسامی مفرد و جمع

آرتیکلهای آلمانی نشان دهنده مفرد یا جمع بودن اسامی در زبان آلمانی نیز هستند. اگر چه بر اساس جنسیت اسامی آلمانی، آرتیکلهای اسامی طبق آنچه در بالا توضیح داده شد، با یکدیگر فرق دارند اما برای تمامی اسامی آلمانی، آرتیکل جمع die می باشد.

جمع مفرد خنثی مفرد مذکر مفرد مونث تعداد اسم
die das der die آرتیکل اسم

در مقالات آینده آموزش زبان آلمانی از پایه تا پیشرفته، به بررسی موارد دیگر استفاده از آرتیکلهای آلمانی و انواع آرتیکل در زبان آلمانی میپردازیم.


ارسال دیدگاه