۰۲۱۲۲۲۱۵۲۵۴-۵۵

بلاگ‌ها

GUTA
صرف افعال زبان آلمانی
سطح A1

در زبان آلمانی، افعال نقش مهمی در ساختار جملات و بیان اعمال و وقایع دارند. افعال می‌توانند به تنهایی یا با دیگر اجزای جمله همراه شوند و معانی متنوعی را منتقل کنند. در این مقاله، انواع افعال، مثال‌های آنها و صرف در حالت‌ها و زمان‌های مختلف را بررسی می‌کنیم.

انواع افعال در زبان آلمانی

در زبان آلمانی افعال مانند زبان فارسی صرف می شوند بدین ترتیب که مناسب با ضمیر شخصی و زمان فعل به بن اصلی فعل، پسوندهایی اضافه می شود. انواع افعال در حالتهای مختلف وجود دارند که عبارتند از افعال معلوم، افعال مجهول، افعال انعکاسی، افعال امری، افعال کمکی و افعال مدال. که بررسی برخی از آنها در این مقاله می پردازیم.

      1. افعال معلوم

این افعال به سه دسته افعال ضعیف یا افعال با قاعده، افعال قوی و افعال بی قاعده تقسیم می شوند.

الف. افعال ضعیف schwache Verben

یا افعال با قاعده افعالی هستند که با اضافه شدن پسوند به بن فعل صرف می شوند.  پسوند این افعال در زمان حال بصورت زیر می باشد که به بن فعل اضافه می شود.

  Sagen گفتن:

 • Ich sage. من می‌گویم.
 • Du sagst. تو می‌گویی.
 • Er/sie/es sagt. او می‌گوید.
 • Wir sagen. ما می‌گوییم.
 • Ihr sagt. شما می‌گویید.
 • Sie sagen. آن‌ها می‌گویند.

ب. افعال قوی starke Verben

 در این افعال بن فعل در حالت صرف تغییر می نماید. این تغییرات تنها در دوم و سوم شخص مفرد اتفاق می افتد و بیشتر بصورت تغیر در حروف صدادار می باشد. برای مثال:

 • lesen خواندن:
 • Ich lese. من خواندم.
 • Du liest. تو خواندی.
 • Er/sie/es liest. او خواند.
 • Wir lesen. ما خواندیم.
 • Ihr lest. شما خواندید.
 • Sie lesen. آن‌ها خواندند.

ج. افعال بی قاعده unregelmäßige Verben

 این افعال از قاعده مشخصی در صرف شدن پیروی نمی کنند. افعال نامنظم در صرف زمان‌ها و حالات مختلف قواعد خاص خود را دارند و تغییرات نامنظم در آنها وجود دارد. به عنوان مثال:

 Sein بودن:

 • Ich bin. من هستم.
 • Du bist. تو هستی.
 • Er/sie/es ist. او هست.
 • Wir sind. ما هستیم.
 • Ihr seid. شما هستید.
 • Sie sind. آن‌ها هستند.

     2. افعال مدال Modal Verbs

افعال مدل به صورت کمکی با افعال دیگر ترکیب می‌شوند تا معانی مختلفی را منتقل کنند. به عنوان مثال:

 Können توانستن:

 • Ich kann Deutsch sprechen. من می‌توانم آلمانی صحبت کنم.
 • Du kannst gut singen. تو خواندن خوبی داری.
 • Er/sie/es kann schwimmen. او می‌تواند شنا کند.
 • Wir können heute nicht kommen. ما امروز نمی‌توانیم بیاییم.
 • Ihr könnt morgen helfen. شما فردا می‌توانید کمک کنید.
 • Sie können das Problem lösen. آن‌ها مشکل را حل کردند.

     3. زمانهای مختلف افعال

الف. زمان حال Präsens

افعال در زمان حال بدون هیچ تغییری و به شکل پایه خود بیان می‌شوند و همچنین به وسیله ضمایر شخصی صرف می‌شوند.

 Sprechen صحبت کردن:

 • Ich spreche. من صحبت می‌کنم.
 • Du sprichst. تو صحبت می‌کنی.
 • Er/sie/es spricht. او صحبت می‌کند.
 • Wir sprechen. ما صحبت می‌کنیم.
 • Ihr sprecht. شما صحبت می‌کنید.
 • Sie sprechen. آن‌ها صحبت می‌کنند.

ب. زمان گذشته  Präteritum

در حالت گذشته، برخی از افعال به شکل نامنظم خود صرف می‌شوند، و برخی دیگر با اضافه کردن پسوند -te تغییر شکل می‌یابند.

 Sagen گفتن:

 • Ich sagte. من گفتم.
 • Du sagtest. تو گفتی.
 • Er/sie/es sagte. او گفت.
 • Wir sagten. ما گفتیم.
 • Ihr sagtet. شما گفتید.
 • Sie sagten. آن‌ها گفتند.

و برخی مثل فعل داشتن بصورت بی قاعده صرف می شوند. صرف این فعل را در زیر می بینید.

 Haben داشتن:

 • Ich hatte. من داشتم.
 • Du hattest. تو داشتی.
 • Er/sie/es hatte. او داشت.
 • Wir hatten. ما داشتیم.
 • Ihr hattet. شما داشتید.
 • Sie hatten. آن‌ها داشتند.

ج. زمان آینده Futur

در حالت آینده، افعال به وسیله فعل کمکی مثل werden صرف می شوند و اصل افعال به شکل پایه خود باقی می‌ماند.

Arbeiten کار کردن:

 • Ich werde arbeiten. من خواهم کار کرد.
 • Du wirst arbeiten. تو خواهی کار کرد.
 • Er/sie/es wird arbeiten. او خواهد کار کرد.
 • Wir werden arbeiten. ما خواهیم کار کرد.
 • Ihr werdet arbeiten. شما خواهید کار کرد.
 • Sie werden arbeiten. آن‌ها خواهند کار کرد.

با این مقاله، انواع افعال در زبان آلمانی و صرف آنها در حالات و زمان‌های مختلف را بررسی کردیم. این مطالب به شما کمک می‌کنند تا از افعال به درستی در جملات خود استفاده کنید و به طور دقیقتر بیان کنید.​


ارسال دیدگاه