۰۲۱۲۲۲۱۵۲۵۴-۵۵

بلاگ‌ها

GUTA
صرف افعال زبان آلمانی
سطح A1

در زبان آلمانی، افعال نقش مهمی در ساختار جملات و بیان اعمال و وقایع دارند. افعال می‌توانند به تنهایی یا با دیگر اجزای جمله همراه شوند و معانی متنوعی را منتقل کنند. در این مقاله، انواع افعال، مثال‌های آنها و صرف در حالت‌ها و زمان‌های مختلف را بررسی می‌کنیم.

انواع افعال در زبان آلمانی

در زبان آلمانی افعال مانند زبان فارسی صرف می شوند بدین ترتیب که مناسب با ضمیر شخصی و زمان فعل به بن اصلی فعل، پسوندهایی اضافه می شود. انواع افعال در حالتهای مختلف وجود دارند که عبارتند از افعال معلوم، افعال مجهول، افعال انعکاسی، افعال امری، افعال کمکی و افعال مدال. که بررسی برخی از آنها در این مقاله می پردازیم.

      1. افعال معلوم

این افعال به سه دسته افعال ضعیف یا افعال با قاعده، افعال قوی و افعال بی قاعده تقسیم می شوند.

الف. افعال ضعیف schwache Verben

یا افعال با قاعده افعالی هستند که با اضافه شدن پسوند به بن فعل صرف می شوند.  پسوند این افعال در زمان حال بصورت زیر می باشد که به بن فعل اضافه می شود.

  Sagen گفتن:

 • Ich sage. من می‌گویم.
 • Du sagst. تو می‌گویی.
 • Er/sie/es sagt. او می‌گوید.
 • Wir sagen. ما می‌گوییم.
 • Ihr sagt. شما می‌گویید.
 • Sie sagen. آن‌ها می‌گویند.

ب. افعال قوی starke Verben

 در این افعال بن فعل در حالت صرف تغییر می نماید. این تغییرات تنها در دوم و سوم شخص مفرد اتفاق می افتد و بیشتر بصورت تغیر در حروف صدادار می باشد. برای مثال:

 • lesen خواندن:
 • Ich lese. من خواندم.
 • Du liest. تو خواندی.
 • Er/sie/es liest. او خواند.
 • Wir lesen. ما خواندیم.
 • Ihr lest. شما خواندید.
 • Sie lesen. آن‌ها خواندند.

ج. افعال بی قاعده unregelmäßige Verben

 این افعال از قاعده مشخصی در صرف شدن پیروی نمی کنند. افعال نامنظم در صرف زمان‌ها و حالات مختلف قواعد خاص خود را دارند و تغییرات نامنظم در آنها وجود دارد. به عنوان مثال:

 Sein بودن:

 • Ich bin. من هستم.
 • Du bist. تو هستی.
 • Er/sie/es ist. او هست.
 • Wir sind. ما هستیم.
 • Ihr seid. شما هستید.
 • Sie sind. آن‌ها هستند.

     2. افعال مدال Modal Verbs

افعال مدل به صورت کمکی با افعال دیگر ترکیب می‌شوند تا معانی مختلفی را منتقل کنند. به عنوان مثال:

 Können توانستن:

 • Ich kann Deutsch sprechen. من می‌توانم آلمانی صحبت کنم.
 • Du kannst gut singen. تو خواندن خوبی داری.
 • Er/sie/es kann schwimmen. او می‌تواند شنا کند.
 • Wir können heute nicht kommen. ما امروز نمی‌توانیم بیاییم.
 • Ihr könnt morgen helfen. شما فردا می‌توانید کمک کنید.
 • Sie können das Problem lösen. آن‌ها مشکل را حل کردند.

     3. زمانهای مختلف افعال

الف. زمان حال Präsens

افعال در زمان حال بدون هیچ تغییری و به شکل پایه خود بیان می‌شوند و همچنین به وسیله ضمایر شخصی صرف می‌شوند.

 Sprechen صحبت کردن:

 • Ich spreche. من صحبت می‌کنم.
 • Du sprichst. تو صحبت می‌کنی.
 • Er/sie/es spricht. او صحبت می‌کند.
 • Wir sprechen. ما صحبت می‌کنیم.
 • Ihr sprecht. شما صحبت می‌کنید.
 • Sie sprechen. آن‌ها صحبت می‌کنند.

ب. زمان گذشته  Präteritum

در حالت گذشته، برخی از افعال به شکل نامنظم خود صرف می‌شوند، و برخی دیگر با اضافه کردن پسوند -te تغییر شکل می‌یابند.

 Sagen گفتن:

 • Ich sagte. من گفتم.
 • Du sagtest. تو گفتی.
 • Er/sie/es sagte. او گفت.
 • Wir sagten. ما گفتیم.
 • Ihr sagtet. شما گفتید.
 • Sie sagten. آن‌ها گفتند.

و برخی مثل فعل داشتن بصورت بی قاعده صرف می شوند. صرف این فعل را در زیر می بینید.

 Haben داشتن:

 • Ich hatte. من داشتم.
 • Du hattest. تو داشتی.
 • Er/sie/es hatte. او داشت.
 • Wir hatten. ما داشتیم.
 • Ihr hattet. شما داشتید.
 • Sie hatten. آن‌ها داشتند.

ج. زمان آینده Futur

در حالت آینده، افعال به وسیله فعل کمکی مثل werden صرف می شوند و اصل افعال به شکل پایه خود باقی می‌ماند.

Arbeiten کار کردن:

 • Ich werde arbeiten. من خواهم کار کرد.
 • Du wirst arbeiten. تو خواهی کار کرد.
 • Er/sie/es wird arbeiten. او خواهد کار کرد.
 • Wir werden arbeiten. ما خواهیم کار کرد.
 • Ihr werdet arbeiten. شما خواهید کار کرد.
 • Sie werden arbeiten. آن‌ها خواهند کار کرد.

با این مقاله، انواع افعال در زبان آلمانی و صرف آنها در حالات و زمان‌های مختلف را بررسی کردیم. این مطالب به شما کمک می‌کنند تا از افعال به درستی در جملات خود استفاده کنید و به طور دقیقتر بیان کنید.​

ادامه مطلب
GUTA
ضمایر شخصی زبان آلمانی
سطح A1

ضمایر شخصی یکی از عناصر اساسی در زبان‌ها هستند که به ما کمک می‌کنند تا به راحتی به افراد در جملات اشاره نماییم. در زبان آلمانی نیز ضمایر شخصی وظایف مختلفی را در جملات به عهده دارند و بر اساس نقش فاعلی یا مفعولی خود به فرمهای مختلفی در جمله استفاده می شوند. در این مقاله به بررسی انواع ضمایر شخصی در زبان آلمانی پرداخته و با مثال‌هایی توضیح می‌دهیم.

 

ضمایر شخصی فاعلی (Subjektpronomen)

ضمایر شخصی فاعلی در زبان آلمانی مانند زبان‌های دیگر برای نشان دادن فاعل جمله استفاده می‌شوند. در زیر مثال‌هایی از ضمایر شخصی فاعلی در زبان آلمانی آمده است. این ضمایر برای اشخاص مفرد و یا جمع و یا در حالت مخاطب و غیر مخاطب متفاوت هستند. همچنین این ضمایر در سوم شخص مفرد برای جنسیتهای مختلف متفاوت می باشند و به سه فرم برای جنسیتهای مذکر، مونث و یا خنثی استفاده می شوند.

1  Ich من:

   - Ich spiele Gitarre. من گیتار می‌نوازم.

2 Du تو:

   - Du liest ein Buch. تو یک کتاب می‌خوانی.

3 Er او - مذکر:

   - Er arbeitet in der Firma. او در شرکت کار می‌کند.

4 Sie او - مونث:

   - Sie spricht Deutsch. او آلمانی صحبت می‌کند.

5 Es آن - مذکر:

   - Es regnet. باران می‌بارد.

6 Wir ما:

   - Wir reisen nächste Woche. ما هفته آینده سفر می‌کنیم.

7 Ihr شما - جمع:

   - Ihr geht ins Kino. شما به سینما می‌روید.

8 Sie آن‌ها:

   - Sie lernen Englisch. آن‌ها انگلیسی می‌خوانند.

ضمایر شخصی مفعولی  (Objektpronomen)

ضمایر شخصی مفعولی برای نشان دادن مفعول جمله استفاده می‌شوند. در زیر مثال‌هایی از ضمایر شخصی مفعولی در زبان آلمانی آمده است:

1 Mich مرا:

   - Sie sieht mich. او مرا می‌بیند.

2 Dich تو را:

   - Ich höre dich. من تو را می‌شنوم.

3 Ihn او را - مذکر:

   - Wir treffen ihn heute. ما او را امروز می‌بینیم.

4 Sie او را - مونث:

   - Du kennst sie. تو او را می‌شناسی.

5 Es آن را - مذکر:

   - Sie isst es nicht. او آن را نمی‌خورد.

6 Uns ما را:

   - Ihr besucht uns. شما ما را می‌بینید.

7 Euch شما را:

   - Sie ruft euch an. او به شما زنگ می‌زند.

8 Sie آن‌ها را:

   - Ich vermisse sie. من آن‌ها را دلتنگ می‌شوم.

ضمایر ملکی (Possessivpronomen)

ضمایر ملکی برای نشان دادن مالکیت یا تعلق به کسی یا چیزی به کار می‌روند. این ضمایر نیر در حالتهای مفرد و جمع و یا در حالت مخاطب و غیر مخاطب متفاوت است. همچنین انتهای این ضمایر بر اساس نقش اسم قرار گرفته بعد از آن که د رحالت نومیناتیو، اکوزاتیو و یا داتیو آلمانی است متفاوت می باشد. تغیرات این ضمایر در حالتهای مختلف در جدول زیر آمده است.  در زیر مثال‌هایی از ضمایر ملکی در زبان آلمانی آمده است:

1 Mein مال من:

   - Das ist mein Buch. این کتاب مال من است.

2 Dein مال تو:

   - Dein Hund ist süß. سگ تو جذاب است.

3 Sein مال او - مذکر:

   - Das ist sein Laptop. این لپ‌تاپ اوست.

4 Ihr مال او - مونث:

   - Das ist ihr Auto. این ماشین اوست.

5 Unser مال ما:

   - Unser Haus ist groß. خانه ما بزرگ است.

6 Euer مال شما - جمع:

   - Euer Garten ist schön. باغ شما زیبا است.

7 Ihr مال آن‌ها:

   - Ihr Sohn ist klug. پسر آن‌ها باهوش است.

در جدول زیر ضمایر ملکی بر اساس جنسیت و حالتهای مختلف اسم آورده شده است.

Possessivartikel Nominativ
Numerus maskulin der feminin die neutral das Plural die
ich mein meine mein meine
du dein deine dein deine
er sein seine sein seine
sie ihr ihre ihr ihre
es sein seine sein seine
wir unser unsere unser unsere
ihr euer euere euer euere
sie ihr ihre ihr ihre
Sie Ihr Ihre Ihr​ Ihre

 

 

 

Possessivartikel Akkusativ
Numerus maskulin den feminin die neutral das Plural die
ich meinen meine mein meine
du deinen deine dein deine
er seinen seine sein seine
sie ihren ihre ihr ihre
es seinen seine sein seine
wir unseren unsere unser unsere
ihr eueren euere euer euere
sie ihren ihre ihr ihre
Sie Ihren Ihre Ihr Ihre

 

 

Possessivartikel Dativ
Numerus maskulin dem feminin der neutral dem Plural den+Nomen-n
ich meinem meiner meinem meinen
du deinem deiner deinem deinen
er seinem seiner seinem seinen
sie ihrem ihrer ihrem ihren
es seinem seiner seinem seinen
wir unserem unserer unserem unseren
ihr euerem euerer euerem eueren
sie ihrem ihrer ihrem ihren
Sie Ihrem Ihrer Ihrem Ihren
ضمایر انعکاسی (Reflexivpronomen)

ضمایر انعکاسی برای نشان دادن انجام دادن یک کار توسط خودشخص استفاده می‌شوند. و یا هنگامی استفاده میشوند که مفعول جمله در واقع خود فاعل هست و اثر فعل به خود فاعل بر میگردد. این ضمایر به دو صورت ضمایر انعکاسی اکوزاتیو و ضمایر انعکاسی داتیو دیده می شود. در زیر مثال‌هایی از ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی آمده است:

1 Mich خودم:

   - Ich wasche mich. من خودم را می‌شویم.

2 Dich خودت:

   - Du kämmst dich. تو مراقب خودت هستی.

3 Sich خودش:

   - Er rasiert sich. او (ریش) خودش را می‌تراشد.

4 Uns خودمان:

   - Wir treffen uns. ما یکدیگر را ملاقات می کنیم.

5 Euch خودتان:

   - Ihr konzentriert euch. شما تمرکز کنید.

6 Sich خودشان:

   - Sie freuen sich. آن‌ها خودشان را خوشحال می‌کنند.

در این مقاله، انواع ضمایر شخصی در زبان آلمانی با مثال‌هایی توضیح داده شد. با تمرین و مطالعه بیشتر، به راحتی می‌توانید از ضمایر شخصی در مکالمات و نوشتارهای خود استفاده کنید.​ برای مطالعه حالتهای مختلف اسم یعنی اکوزاتیو، داتیو و گینتیو اینجا کلیک کنید.

ادامه مطلب
GUTA
حروف اضافه در زبان آلمانی
سطح A1-B1

این شش نکته را اگر در مورد حرف اضافه "zu" در زبان آلمانی بدونی میتونی بدون تردید و بدون اشتباه اون را در موارد متناسب استفاده کرد. حرف اضافه "zu"  با توجه به موقعیت‌های مختلف می‌تواند معانی متعددی داشته باشد. در زیر به برخی از کاربردهای رایج حرف اضافه " zu" در زبان آلمانی اشاره می‌کنم:

1. zu  برای هدف

برای نشان دادن هدف یا منظوری که با عملی انجام می‌شود، به کار می‌رود. در این حالت این حرف اضافه به دو شکل در جملات آلمانی استفاده میشود:

الف. حرف اضافه  " zu"به تنهایی در حمله استفاده می شود.

Sie hat nichts warmes zum Anziehen.

او چیز گرمی برای پوشیدن ندارد.

ب. همراه با حرف اضافه  " um"در جمله آلمانی استفاده می شود.

Ich bin hier, um zu helfen.

من اینجا هستم تا کمک کنم.

 1. zu  برای زمان

حرف اضافه " zu" معمولاً برای نشان دادن یک نقطه زمانی استفاده می‌شود.

Kurze und lustige Grüße zum Osterfest findest du hier.

تبریکات کوتاه و بامزه در مورد عید پاک را اینجا پیدا می کنید.

 1. zu  برای مکان

حرف اضافه " zu" معمولاً برای نشان دادن جهت مکانی استفاده می‌شود.

Ich gehe zur Schule.

من به (سمت) مدرسه می روم.

 1. zu  برای مقایسه کردن

در برخی موارد، حرف اضافه " zu" برای نشان دادن مقایسه میان دو چیز یا وضعیت به کار می‌رود.

Das Spiel steht 3 zu 1 für die Gäste.

بازی سه بر یک به نفع مهمان است.

 1. zu  برای جملات خاص

درInfinitiv mit zu  که برای توضیح عبارتی در جمله پیشین و در شرایط خاصی استفاده میشود.

Ich finde es toll, ein neues Buch zu lessen.

به نظرم خوبه یه کتاب جدید بخونم.

 1. zu  برای عبارات خاص

در برخی اصطلاحات و عبارات ثابت نیزحرف اضافه  " zu" به کار می‌رود. به عنوان مثال:

von Zeit zu Zeit گهکاهی

zu Hause در خانه

لطفاً توجه داشته باشید که این توضیحات تنها یک مقدمه‌ای به مفهوم  حرف اضافه " zu" در زبان آلمانی می‌باشند و ممکن است موارد دیگری نیز وجود داشته باشد. در هر صورت، مطالعه دقیق‌تر و تمرین در مکالمات و نوشتار که در دوره های ترمیک زبان آلمانی در موسسه یه شما داده می شود به شما کمک خواهد کرد تا از استفاده صحیح این حرف اضافه در موارد مختلف زبان آلمانی بهره ‌برید.​

ادامه مطلب
GUTA
صفر تا صد پیدا کردن کار در آلمان 2024

یافتن کار مناسب و پرداختن به آن یکی از مسائل مهم در زندگی افراد است که به دلیل تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، می‌تواند چالش‌هایی را برای افراد به وجود آورد. در این راستا، کشورهایی با بازار کار پویا و فرصت‌های شغلی مناسب، مقصدی برای افرادی هستند که به دنبال بهبود وضعیت شغلی و زندگی خود هستند. یکی از این کشورها که به عنوان یکی از مقصدهای جذاب برای کاریابی شناخته می‌شود، آلمان است. آلمان با دارا بودن یکی از قوی‌ترین اقتصاد‌های جهان، فرصت‌های شغلی بسیار متنوع و بزرگی به افراد ارائه می‌دهد. با توجه به زیرساخت‌های کامل و فناوری پیشرفته، این کشور به‌عنوان یک مرکز علمی، تکنولوژیکی و تجاری معتبر در سطح جهان شناخته می‌شود. این ویژگی‌ها زمینه‌سازی مناسبی برای کاریابی و فرصت‌های شغلی مناسب در آلمان فراهم می‌کنند.

 از این رو در این مقاله به بررسی روش‌ها و مسیرهای مختلف برای یافتن کار مناسب در آلمان می‌پردازیم. از استفاده از منابع آنلاین و آگهی‌های کاری تا شرکت در نمایشگاه‌ها و استفاده از خدمات وزارت کار، همه این اقدامات می‌توانند به شما کمک کنند تا فرصت‌های شغلی مناسب را پیدا کنید و به موفقیت در بازار کار آلمان نزدیک شوید.

بازارهای خوب شغلی در آلمان

شغلهایی که بازار خوب کاری در آلمان دارند عبارتند از

   - صنایع فنی و حرفه‌ای مانند مکانیک، الکترونیک، برق و ماشین‌سازی.

   - فناوری اطلاعات و ارتباطات.

   - بهداشت و پزشکی.

   - حوزه‌های مهندسی مختلف.

   - برنامه‌نویسی و توسعه نرم‌افزار.

   - خدمات مالی و حسابداری.

   - مهاجرت، کارآفرینی و مشاوره حقوقی.

میزان حقوق شغلهای مختلف در آلمان 

   حقوق متوسط در آلمان بسته به سال و نوع شغل متغیر است. به طور کلی، در سالهای اخیر، حقوق در حدود ۲۵٪ تا ۳۰٪ افزایش یافته است. برای مثال میزان حقوق برای یک مهندس خارجی در آلمان به عوامل مختلفی مانند تخصص مهندسی، سال‌های تجربه کاری، سطح زبان آلمانی، مکان زندگی، اندازه و نوع شرکت و بخش مشاغل موردنظر بستگی دارد. در آلمان، حقوق مهندسان بر اساس تعیین‌شده‌های قانونی و توافق‌های کاری مشخص می‌شود. در حالت کلی، میزان حقوق مهندسان خارجی در آلمان معمولاً به طور میانگین بالاتر از بسیاری از کشورهای دیگر است، اما همچنان این موضوع به سطح مهارت‌ها و تخصص‌ها بستگی دارد. برای مثال، یک مهندس نرم‌افزار با تخصص در زمینه هوش مصنوعی و تجربه کاری چند ساله می‌تواند حقوق بالاتری دریافت کند نسبت به یک مهندس تازه‌کار بدون تخصص خاص. همچنین، محل زندگی می‌تواند در برخی مناطق باعث افزایش یا کاهش میزان حقوق باشد. برای مثال، شهرهای بزرگ مانند برلین، مونیخ و فرانکفورت می‌توانند حقوق‌ها را افزایش دهند، اما هزینه‌های زندگی در این شهرها هم بالاتر است. برای مثال در سالهای اخیر، حدوداً حقوق مهندسان در آلمان در محدوده 4000 یورو تا 8000 یورو برای حداقل تا حداکثر مقاطع تجربه کاری ممکن بود. و البته حداقل حقوق مهندسان با تجربه کاری کمتر و در حالت کارترم یا تمام وقت بین 4000 یورو تا 5000 یورو بوده است. اما مهندسان با تجربه بالا و در شرکت‌ها و صنایع مختلف می‌توانند حقوق بالاتری نیز دریافت کنند. از این رو بهتر است قبل از مهاجرت به آلمان، تحقیقاتی درباره بازار کار مهندسی آلمان انجام دهید.

 مالیات کسر شده در آلمان

مالیات در آلمان به شدت بستگی به درآمد و شرایط فردی دارد. نرخ مالیات در آلمان بین ۱۴٪ تا ۴۵٪ می‌تواند متغیر باشد.

بیمه بیکاری در آلمان

در آلمان، بیمه بیکاری (Arbeitslosenversicherung)  یکی از بخش‌های مهم سیستم بیمه‌ای کشور است که برای حمایت از افرادی که بیکار می‌شوند، ایجاد شده است. این بیمه توسط دولت، کارفرمایان و کارگران پرداخت می‌شود و در زمنی که افراد بیکار می‌شوند، به آن‌ها کمک می‌کند تا هزینه‌های زندگی خود را تا حدودی تامین کنند. میزان ماهیانه بیمه بیکاری در آلمان بر اساس درآمد و حقوق کارگران در سال قبل تعیین می‌شود. معمولاً بین 60 تا 67 درصد از میانگین حقوق کارگر در سال قبل از بیکاری می باشد. بنابراین، اگر حقوق سال قبل شما برای مثال 3000 یورو بوده باشد، میزان ماهیانه بیمه بیکاری شما حدوداً بین 1800 تا 2010 یورو خواهد بود. بیمه بیکاری آلمان عموماً به مدت 12 ماه پرداخت می‌شود و می‌تواند در صورت لزوم تمدید شود. همچنین، برای استفاده از این بیمه، افراد باید مشمول شرایط خاصی باشند و با مرکز کار و مهاجرت (Arbeitsagentur) ثبت نام کنند. میزان و شرایط دقیق بیمه بیکاری  آلمان ممکن است با تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی متغیر باشد. بنابراین، بهتر است از منابع رسمی مانند وب‌سایت مرکز کار و مهاجرت آلمان یا مؤسسات دولتی مرتبط برای کسب اطلاعات به‌روزتر در مورد بیمه بیکاری در آلمان استفاده کنید.

 بهترین روش کاریابی در آلمان

 برخی از بهترین راه‌های کاریابی در آلمان شامل موارد زیر هستند:

   - استفاده از شبکه‌های اجتماعی مانند LinkedIn.

   - ثبت نام در سایت‌های کاریابی آلمانی.

   - شرکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای کاریابی.

   - مراجعه به مشاوران کاریابی  "Agentur für Arbeit" وزارت کار آلمان در شهر محل اقامت.

 نقش وزارت کار در کاریابی آلمان

 وزارت کار آلمان (Bundesagentur für Arbeit) مسئولیت کمک به افراد برای یافتن شغل مناسب و کاریابی را بر عهده دارد. این نهاد به شما در مراجعه به ادارات کاریابی محلی، اطلاعات در مورد بازار کار و موقعیت‌های شغلی، آموزش‌های مهارتی و تربیتی و نکات مربوط به نوشتن رزومه کمک می‌کند.

نقش زبان در کاریابی

زبان آلمانی در کاریابی بسیار مهم است. بسیاری از کارفرمایان درخواست می‌کنند که زبان آلمانی را به حداقل سطح B1 یا B2 بدانید تا بتوانید به خوبی در محیط کاری ارتباط برقرار کنید. آشنایی با زبان آلمانی می‌تواند فرصت‌های شغلی را برای شما افزایش دهد و برای کسب شغل مناسب مهم باشد. بدون آشنایی کافی با زبان آلمانی، فرصت‌های شغلی در آلمان ممکن است محدود شود. برخی از شرکت‌ها و کارفرمایان ترجیح می‌دهند کارمندانی را استخدام کنند که به زبان آلمانی مسلط هستند تا بتوانند به بهترین نحو در محیط کاری تعامل کنند. همچنین یادگیری زبان آلمانی می‌تواند شانس موفقیت شما در مصاحبه‌های کاری را افزایش دهد. در مصاحبه‌های شغلی، معمولاً توانایی مکالمه‌ی خوب به زبان آلمانی بررسی می‌شود. برای بسیاری از مشاغل مهندسی، فناوری اطلاعات و حوزه‌های فنی دیگر، یادگیری زبان آلمانی در کنار مهارت‌های فنی می‌تواند برای شما فرصت‌های شغلی جذابتری رقم بزند.

چگونه زبان آلمانی بخونم

موسسات معتبر مانند موسسه گوتا دوره‌های آموزش زبان آلمانی برای افرادی که قصد مهاجرت به آلمان و کاریابی دارند، ارائه می‌دهند. این دوره‌ها به شما کمک می‌کنند تا زبان آلمانی را به صورت تخصصی یاد بگیرید و برای کاریابی و زندگی در آلمان آماده شوید. در این دوره ها شما نه تنها با زبان آلمانی بلکه با فرهنگ کار در آلمان و فرهنگ زندگی در آلمان آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب
GUTA
مکالمه آلمانی درباره غذا

فرهنگ خوردن و نوشیدن در آلمان از جمله موارد مهم فرهنگی این کشور است که به عنوان یک گردشگر یا مهاجر رعایت آن اهمیت دارد. آلمانی‌ها به تغذیه سالم و تنوع غذایی اهمیت می‌دهند و معمولاً غذاهایی با کیفیت و تازه مصرف می‌کنند. یکی از مهمترین موارد در مورد فرهنگ غذا خوردن و نوشیدن آلمان، علاقه آنها به نان و کره است. نان به عنوان یکی از غذاهای اصلی روزانه مصرف می‌شود و مخصوصاً نان‌های تازه و معطر محبوب هستند. آلمانی‌ها عموماً نان را با کره، پنیر، سوسیس و گوشت‌های مختلف ترکیب می‌کنند. در آلمان، اصولا هنگام ناهار، غذاها به همراه سوپ یا سالاد مصرف می شوند. سوپ‌های محبوب در آلمان شامل سوپ لوبیا، سوپ گوجه ‌فرنگی و سوپ گیاهان خشک می باشد. همچنین، سالاد‌های خورشتی و سالاد کارتوفل یا همان سالاد سیب زمینی نیز معمولاً در وعده‌های ناهار حضور دارند. درباره نوشیدن، آلمانی‌ها به مصرف چای و قهوه بسیار علاقه‌مند هستند. چای در بعضی از مناطق معمولاً در عرض روز مصرف می‌شود ولی قهوه، به عنوان نوشیدنی محبوب صبحانه، بعد از ناهار و حتی پس از شام نوشیده می شود.

 

غذاهای معروف در آلمان

در زیر چند نمونه از غذاهای معروف آلمانی و مواد تشکیل دهنده آنها آمده است، هرچند باید در نظر داشت که این فهرست تنها نمونه‌های کوچکی از غذاهای محلی آلمانی است و کشور آلمان دارای تنوع بسیاری از غذاها و دسرهای محلی است که هرکدام تجربه ذائقه‌های منحصر به فردی را به شما ارائه می‌دهند.

 1. Schweizer Käseschnitte: این غذای محلی سویس به صورت پنیر سوخته ‌شده با گیاهان معطر و ادویه‌های مختلف تهیه می‌شود و معمولاً به همراه نان سرو می‌شود.
 2. Bratwurst: این نوع سوسیس به صورت معمول با گوشت خرد شده و چربی تهیه می‌شود و با ادویه‌ها مانند پیاز، سیر، دارچین و گیاهان دیگر مخلوط می‌شود.
 3. Kotletten: این غذا معمولاً به صورت کتلت‌های گوشتی تهیه می‌شود که شامل گوشت چرخ‌کرده، پیاز، نان خردشده، شیر یا آب و تخم‌مرغ است.
 4.  Bratwurst mit Sauerkraut: این غذا از سوسیس‌های مختلف همراه با کره و کلم های خردشده تهیه می‌شود.
 5. Sauerkraut: این یک غذای معمول پیش‌نمونه است که از کاهو و تخم ‌مرغ تهیه می‌شود.
 6. Bretzeln: این نوع نان آلمانی تازه ‌ترین مواد غذایی مورد علاقه بسیاری از آلمانی‌ها است و معمولاً با گوشت، سوسیس یا پنیر سرو می‌شود.
 7. Kuchen: انواع کیک‌های مختلف با تنوعی از طعم‌ها و تزئینات در آلمان محبوب هستند و در مناسبت‌ها و جشن‌ها معمولاً مصرف می‌شوند.
 8. Sauerbraten: این دسر معمولاً از آب میوه‌ها، شیر، تخم‌مرغ و نعناع تهیه می‌شود و به صورت خنک سرو می‌شود.
 
مکالمه آلمانی در مورد غذا

Person A: Hallo! Wie geht es dir?

الف: سلام! حالت چطوره؟

Person B: Hallo! Mir geht es gut, danke. Wie geht es dir?

ب: سلام! ممنون، حالم خوبه. حال شما چطوره؟

Person A: Mir geht es auch gut. Sag mal, hast du schon einmal deutsche Gerichte probiert?

الف: حالم من هم خوبه. بگو ببینم، تا حالا غذاهای آلمانی را امتحان کردی؟

Person B: Ja, ich habe schon ein paar deutsche Gerichte probiert. Zum Beispiel habe ich Bratwurst mit Sauerkraut und Kartoffelsalat gegessen. Es hat mir wirklich gut geschmeckt.

ب: بله، تعدادی از غذاهای آلمانی را امتحان کردم. به عنوان مثال، سوسیس آلمانی با کلم و سالاد سیب‌زمینی خوردم. واقعاً خیلی خوشم آمد.

Person A: Das klingt lecker!

الف: به نظر خوشمزه می‌آیند!

 

دوره های مناسب مکالمه زبان آلمانی

برای بهبود مکالمه‌ زبان آلمانی، می‌توانید یکی از دوره‌های زبان‌آموزی که به شما اجازه می‌دهد به صورت تعاملی و کاربردی زبان آلمانی را تمرین کنید، انتخاب کنید. دوره‌های آموزش زبان آلمانی که اجازه می‌دهند با مربی‌های زبانی و یا دیگر افراد از سطح متوسطه به پیشرفته در زبان آلمانی مکالمه کنید می‌توانند مناسب باشند. همچنین، دوره‌هایی که فرصت‌های تمرین مکالمه از طریق گروه‌های گفتگوی زبانی یا نقش‌های بازی‌های نقشی ارائه می‌دهند، به شما کمک می‌کنند تا مهارت‌های مکالمه خود را در موقعیت‌های واقعی تقویت کنید. تمرینهای گروهی مکالمه زبان آلمانی بصورت مشخص در دوره های ترمیک زبان آلمانی گوتا و در دوره های مکالمه گوتا اجرا می شوند. برای انتخاب بهترین دوره، میتوانید از نظرسنجی‌ها و نظرات کاربرانی که این دوره‌ها را طی کرده‌اند استفاده کنید تا مطمئن شوید که دوره انتخابی مطابق با نیازها و اهداف شماست. اهمیت انتخاب یک دوره با اساتید حرفه‌ای و با سابقه نیز به‌ ویژه می‌تواند مفید باشد.​

ادامه مطلب
GUTA
مکالمه آلمانی درباره جشنهای آلمان

آلمان، کشوری با تاریخ غنی از فرهنگ و سنت‌های مختلف است. در طول قرون، این کشور با وجود تغییرات اجتماعی و فرهنگی، مجموعه‌ای از جشن‌های سنتی را تا به امروز حفظ کرده است. این جشن‌ها به عنوان بخشی از هویت ملی و فرهنگی آلمان، همچنان در شهرها و روستاهای مختلف ادامه دارند و می‌توانند برای بازدیدکنندگان از سراسر جهان، یک تجربه فرهنگی بی‌نظیر باشند.

جشنهای آلمانی
 1. جشن‌های آلمانی در ماه ژانویه:

در ماه ژانویه، جشن‌های مختلفی در سراسر آلمان برگزار می‌شوند:

- کریسمس: همچون کشورهای دیگر اروپایی، کریسمس یکی از مهم‌ترین جشن‌های آلمانی است. شهرها و روستاها با بازارهای کریسمس تزیین شده‌اند و مردم محصولات محلی، شیرینی‌ها و کارهای دست‌ساز را خریداری می‌کنند.

- جشن اپیفانی (Epiphany): این جشن در ۶ ژانویه، با حضور کشیش‌ها و اعضای کلیسا برگزار می‌شود و مردم آلمان با هم کیک مخصوص اپیفانی را می‌پزند.

 1. جشن‌های آلمانی در ماه فوریه:

- کارناوال (Karneval): این جشن در سراسر آلمان در هفته‌های پیش از پاکسازی برگزار می‌شود. مردم در این جشن با لباس‌های متفاوت و مراسم خاصی همچون موسیقی، رقص و شوخی‌ها شرکت می‌کنند.

 1. جشن‌های آلمانی در ماه مه:

- جشن می (May Day): در اول ماه مه، مردم به خصوص در شهرهای کوچک و روستاها، با جشن‌ها و رقص‌های سنتی به استقبال بهار می‌روند.

 1. جشن‌های آلمانی در ماه اکتبر:

- جشن آکتوبرفست (Oktoberfest): این جشن معروف در مونیخ برگزار می‌شود و بزرگترین جشن آلمانی است. در این جشن، مردم با شراب و غذاهای سنتی آلمانی مانند برجستان‌های بزرگ، پرسویتزل و کارامل مشغول به شادی و جشن هستند.

 1. جشن‌های آلمانی در ماه دسامبر:

- جشن سنت نیکلاوس (St. Nicholas' Day): این جشن در ۶ دسامبر برگزار می‌شود و کودکان به افتخار سنت نیکلاوس هدایایی دریافت می‌کنند.

مکالمه آلمانی در مورد جشن کریسمس

Sophie: Hallo Anna! Wie war dein Silvesterabend?

سلام آنا! شب سال نوت چطور بود؟

Anna: Hallo Sophie! Mein Silvesterabend war fantastisch! Ich habe mit meinen Freunden gefeiert und wir haben bis Mitternacht zusammengesessen und Feuerwerk beobachtet. Es war wirklich spektakulär!

سلام سوفی! شب سال نوم فوق‌العاده بود! من با دوستانم جشن گرفتم و تا نیمه‌شب با هم نشسته بودیم و آتش‌بازی تماشا کردیم. واقعاً شگفت‌انگیز بود!

Sophie: Das klingt toll! Ich habe auch Silvester mit meiner Familie verbracht. Wir haben zu Hause ein festliches Abendessen genossen und dann das Feuerwerk von unserem Balkon aus beobachtet.

عالیه! من هم سال نو رو با خانواده‌ام گذروندم. ما شام سال نو را در خانه داشتیم و لذت بردیم و بعد آتش‌بازی رو از بالکنمون تماشا کردیم.

Anna: Das klingt gemütlich! Hast du Neujahrsvorsätze gemacht?

چه خوب! تصمیمات سال نوت چیه؟

Sophie: Ja, ich habe mir vorgenommen, mehr Sport zu treiben und meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Was ist mit dir?

بله، قصد دارم بیشتر ورزش کنم و دانش زبان آلمانی‌ام را بهتر کنم. تو چطور؟

Anna: Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und ein neues Hobby entdecken, vielleicht das Malen.

می‌خواهم بیشتر وقت با خانواده‌ام بگذرونم و یک سرگرمی جدید کشف کنم، شاید نقاشی

Sophie: Das klingt nach guten Vorsätzen! Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Möchtest du noch etwas über die deutschen Neujahrstraditionen erfahren?

 تصمیم‌های خوبیه! موفق باشی در اجراشون. آیا مایلی بیشتر درباره رسوم سال نو آلمانی بدونی؟

Anna: Ja, gerne!

بله، با کمال میل

Sophie: In Deutschland essen die Menschen gerne Berliner Pfannkuchen.

در آلمان مردم دوست دارند پن‌کیک برلین بخورند

Anna: Das klingt sehr interessant! Vielen Dank für die Information.

چقدر جالب! ممنون بابت این اطلاعات.

Sophie: Gern geschehen! Ich hoffe, du hast ein wundervolles neues Jahr und dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen.

خواهش می‌کنم! امیدوارم سال نوی خوبی داشته باشی و همه‌ی آرزوهات به حقیقت بپیوندد.

Anna: Danke, das wünsche ich dir auch! Bis bald und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

ممنونم، همین آرزو رو برای تو هم دارم! تا بعد و سال نوی خوبی رو برات آرزو می‌کنم

Sophie: Bis bald! Tschüss!

تا بعد! خداحافظ

راههای تقویت مکالمه زبان آلمانی

تقویت مکالمه یک زبان خارجی نیازمند تمرین و تلاش مداوم است. برخی از راه‌های موثر برای تقویت مکالمه به زبان آلمانی عبارتند از:

 1. دوره‌های زبان آلمانی: شرکت در دوره‌های آموزش زبان آلمانی از موسسات معتبر مانند موسسه گوتا یک انتخاب عالی است. این دوره‌ها توسط مدرسان ماهر تدریس می‌شوند و به شما کمک می‌کنند تا مهارت‌های مختلف زبانی از جمله مکالمه، گرامر، لغت و شنیداری را بهبود ببخشید.
 2. مکالمه با هم زبان‌ها: پیدا کردن هم‌ زبان‌هایی که زبان آلمانی را به خوبی می‌شناسند و تمایل دارند به شما کمک کنند، می‌تواند بسیار مفید باشد. می‌توانید با آنها روزانه مکالمه کنید و تجربه‌ها و دانش خود را به اشتراک بگذارید.
 3. شرکت در گروه‌های مکالمه: برخی از شهرها دارای گروه‌های مکالمه‌ی آلمانی هستند که با هدف تقویت مکالمه تشکیل شده‌اند. به این گروه‌ها ملحق شده و با سایر اعضا مکالمه کنید. در حال حاضر میتئوانید از هر جای دنیا که هستید در دوره های آنلاین مکالمه زبان آلمانی موسسه گوتا شرکت کنید.
 4. استفاده از منابع چندرسانه‌ای: از منابع چندرسانه‌ای مانند فیلم‌ها، موسیقی، پادکست‌ها و سریال‌های آلمانی استفاده کنید. این منابع به شما کمک می‌کنند با لهجه‌ها و اصطلاحات رایج آشنا شوید و مهارت شنیداری خود را تقویت کنید.
 5. نقش‌آفرینی: بازیگری کردن و نقش‌آفرینی بازی‌ها به زبان آلمانی می‌تواند سرگرم‌کننده و مفید باشد. این فعالیت‌ها به شما کمک می‌کنند تا با طرز گفتار و اصطلاحات زبان آلمانی آشنا شوید و به طور طبیعی مکالمه کنید.
 6. تمرین مکالمه مستقیم: اجرای تمرین‌های مکالمه مستقیم با مدرس یا هم‌زبانان می‌تواند به شما اعتماد به نفس بیشتری برای مکالمه‌ی عمومی به زبان آلمانی بدهد. این مکالمات در دوره های ترمیک و مکالمه زبان آلمانی گوتا بصورت مرتب و مداوم صورت می پذیرد.
 7. یادگیری جملات آماده: موقعیت‌های مختلف مکالمه را پیش‌بینی کنید و جملات آماده برای هر موقعیت یاد بگیرید. این کار به شما در موقعیت‌های واقعی کمک می‌کند که به طور روان و درست مکالمه کنید.

 

ادامه مطلب
GUTA
مکالمه آلمانی درباره معرفی خانواده

فرهنگ خانواده در آلمان به عنوان یک جامعه پیچیده و تاریخی تأثیرات مختلفی داشته است. در زیر به برخی از جنبه‌های فرهنگ خانواده در آلمان اشاره کرده و سپس نمونه مکالمه ای را برای تمرین زبان آموزان می آوریم تا زبان آموزان آلمانی بیشتر با اصطلاحات و جملات آلمانی برای صحبت در مورد خانواده و خویشاوندان آشنا بشوند. سپس در مورد نحوه یادگیری مکالمه و دوره های زبانی که به شما در یادگیری مکالمه آلمانی کمک می کنند و آموزش زبان قوی دارند را معرفی می کنیم. 

خانواده و فرهنگ در آلمان
 1. تأثیر تاریخ و فرهنگ: فرهنگ خانواده در آلمان تحت تأثیر موارد تاریخی و فرهنگی بسیار قدیمی است. ارزش‌ها، سنت‌ها و رسوم خانوادگی به طور کلی در سطح ملی و منطقه‌ای متفاوت هستند. برای مثال، برخی مناطق ممکن است به جشن‌ها و رویدادهای خانوادگی بیشتر اهمیت دهند، در حالی که در دیگر مناطق، ممکن است فعالیت‌های خارج از خانه مد نظر باشد.
 2. ارتباطات خانوادگی: ارتباطات خانوادگی در آلمان معمولاً محکم و صمیمی است. خانواده‌ها اغلب تلاش می‌کنند تا در کنار هم بودن و دیدارهای مکرر را حفظ کنند. این دیدارها ممکن است در طول جشن‌ها، تعطیلات و تاریخ‌های مهم برگزار شوند.
 3. معنای "خانواده": مفهوم خانواده در آلمان گسترده‌ تر است و می‌تواند شامل اعضای نزدیک و دورترین خانواده باشد. افراد می‌توانند با دایی‌ها، مامانی‌ها، عموها، خاله‌ها، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و افراد دیگری که ارتباط خویشاوندی دارند، به عنوان خانواده خود تلقی شوند.
 4. مساوات جنسیتی: در فرهنگ خانواده آلمان، مساوات جنسیتی از اهمیت بالایی برخوردار است. نقش‌ها و وظایف خانه میان اعضای خانواده به طور عادلانه تقسیم می‌شوند و تلاش می‌شود که همه اعضا فرصت برابری داشته باشند.
 5. احترام به حریم خصوصی: در فرهنگ خانواده آلمان، احترام به حریم خصوصی اعضا بسیار مهم است. افراد از همدیگر محترمانه می‌خواهند تا حقوق شخصی و حریم خصوصی دیگران را رعایت کنند.

در کل، فرهنگ خانواده آلمان، ترکیبی از ارزش‌ها، سنت‌ها و رفتارهای مرتبط با خانواده است که در طول زمان شکل گرفته و به عنوان بخش مهمی از جامعه آلمان تلقی می‌شود.

مکالمه آلمانی در مورد خانواده و خویشاوندان

Person A: Hallo! Wie geht es dir?

سلام! حالت چطوره؟

Person B: Hallo! Mir geht es gut, danke. Wie geht es dir?

سلام! من حالم خوبه، ممنون. حال تو چطوره؟

Person A: Mir geht es auch gut, danke. Heute möchte ich gerne etwas über deine Familie und Verwandte erfahren. Erzähl mir bitte etwas darüber.

حال من هم خوبه، ممنون. امروز دوست دارم کمی در مورد خانواده و خویشاوندانت بدونم. لطفاً کمی در این باره بگو

Person B: Natürlich! In meiner Familie sind wir insgesamt fünf Personen. Meine Eltern, meine beiden Geschwister und ich. Mein Vater heißt Thomas und er arbeitet als Ingenieur. Meine Mutter, Claudia, ist Lehrerin. Mein älterer Bruder, Max, studiert Jura, und meine jüngere Schwester, Laura, geht noch zur Schule.

البته! ما کلا پنج نفر هستیم. پدر و مادرم، دو خواهر و برادرم و من. نام پدرم توماس است و او مهندس است. مادرم کلاودیا نام دارد و معلم است. برادر بزرگترم ماکس نام دارد و حقوق میخواند، خواهر کوچکترم لاورا هنوز به مدرسه می‌رود

Person A: Das klingt wirklich interessant. Hast du auch Großeltern oder Cousins und Cousinen?

واقعاً جالب به نظر می‌رسد. آیا شما پدر بزرگ، مادر بزرگ و داییزاده و عموزاده داری؟

Person B: Ja, natürlich! Ich habe zwei Großelternpaare - die Eltern meiner Mutter und meines Vaters. Außerdem habe ich viele Cousins und Cousinen. Wir sind eine große Familie und treffen uns oft an Feiertagen.

بله، البته! من هر دو پدربزرگ و مادربزرگ (از هر دو سمت مادر و پدر-ترجمه گوتا) را دارم - پدر و مادر مادرم و پدر و مادر پدرم. علاوه بر این، من خیلی عموزاده دایی زاده خاله زاده و عمه زاده دارم. ما یک خانواده بزرگ هستیم و اغلب در تعطیلات با یکدیگر دیدار می‌کنیم

Person A: Das ist schön. Familie ist wirklich wichtig. Ich danke dir für das Teilen dieser Informationen.

این عالیه. خانواده واقعاً مهم است. بابت اشتراک این اطلاعات از شما ممنونم

Person B: Gern geschehen! Es war mir eine Freude, darüber zu sprechen.

اختیار دارید، خوشحالم که می‌توانستم درباره‌اش صحبت کنم. راستی، چیزی درباره خانواده شما بگو؟

 کجا و چگونه مکالمه آلمانی بخونم

اگر شما هم دوست دارید تا آموزش زبان آلمانی را به درستی ببینید و زبان آلمانی رو بصورت مکالمه محور و کاربردی بیاموزید میتوانید در دوره های زبان آلمانی موسسه گوتا شرکت نمایید. این دوره‌ها و کلاس‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا زبان آلمانی را بهتر یاد بگیرید و در ارتقاء مهارت‌های صحبت کردن، نوشتن، خواندن و شنیدن در این زبان پیشرفت کنید. در زیر به برخی از مزایای شرکت در دوره‌های زبان آلمانی و کلاس‌های گوتا اشاره می‌کنم:

- یادگیری منظم: دوره‌های زبان آلمانی و کلاس‌های گوتا برنامه‌ریزی شده و منظم هستند. این به شما کمک می‌کند تا با روش‌های بهینه‌تر زبان آلمانی را یاد بگیرید و پیشرفت خود را در طول زمان بهبود بخشید.

- ترکیب روش‌های آموزشی: دوره‌های زبان آلمانی و کلاس‌های گوتا از ترکیب روش‌های مختلف آموزشی استفاده می‌کنند، از جمله درس‌های تئوری، تمرین‌ها، بازی‌ها، مکالمات تمرینی و فعالیت‌های گروهی. این تنوع به شما کمک می‌کند تا به طور جذاب‌تر و مؤثرتری زبان را یاد بگیرید.

- تصحیح خطاها: در دوره‌های زبان آلمانی و کلاس‌های گوتا، معلمان حاضر هستند تا خطاهای شما را تصحیح کنند و نکات گرامری و واژگان را برایتان توضیح دهند. این امر به شما کمک می‌کند تا بدون ترس از اشتباه کردن زبان آلمانی را تمرین کنید.

- تمرین صحبت کردن: یکی از مهم‌ترین مزایای شرکت در دوره‌های زبان آلمانی و کلاس‌های گوتا، ایجاد فرصت‌های بیشتری برای تمرین صحبت کردن است. این فرصت‌ها به شما اجازه می‌دهند تا مهارت‌های مکالمه خود را بهبود بخشید و اعتماد به نفس بیشتری در صحبت کردن به زبان آلمانی پیدا کنید.

- ایجاد شبکه‌های ارتباطی: در دوره‌های زبان آلمانی و کلاس‌های گوتا، شما با افرادی دیگری که به یادگیری زبان علاقه‌مند هستند، آشنا می‌شوید. این امر به شما فرصت می‌دهد تا شبکه‌های ارتباطی در حوزه زبان آلمانی بسازید و با افراد دیگری که به این زبان تسلط دارند، تمرین‌های مکالمه انجام دهید.

در نهایت، شرکت در دوره‌های زبان آلمانی و کلاس‌های گوتا یک روش موثر و مفید برای یادگیری زبان آلمانی است. این روش به شما کمک می‌کند تا با اعتماد به نفس و مهارت‌های بهتری به زبان آلمانی تسلط پیدا کنید و از این زبان برای مکالمه، تحصیل یا کار استفاده کنید.​

ادامه مطلب
GUTA
مکالمه آلمانی در تعطیلات

آلمان کشوری با تاریخ و فرهنگ غنی است و دارای تفریحات متنوعی است که گردشگران را به خود جذب می‌کند. این تفریحات شامل جاذبه‌های طبیعی، موزه‌ها، تاریخی، فرهنگی، پارک‌ها و فضاهای سبز، مهمانی‌ها و جشن‌ها و فعالیت‌های خارج از خانه است. در زیر به برخی از محبوب‌ترین تفریحات موجود در آلمان اشاره می‌کیم و سپس مکالمه ای کوتاه به زبان آلمانی در مورد صحبت در مورد تفریخات مورد علاقه برای زبان آموزان می آوریم تا بتوانند بعنوان مدل از آن استفاده کنند. در انتها برای زبان آموزان علاقه مند به یادگیری زبان آلمانی و آموزش زبان آلمانی مخصوصا مکالمه آلمانی نکاتی را آورده ایم.

مناطق دیدنی آلمان
 1. قلعه نویشوانشتاین (Neuschwanstein Castle): قلعه ای بسیار معروف است و به عنوان یکی از زیباترین قلعه‌های دنیا شناخته می‌شود. این قلعه در منطقه بایرن در جنوب آلمان واقع شده است و هر سال میلیون‌ها گردشگر را به خود جذب می‌کند.
 2. برلین (Berlin): پایتخت آلمان، برلین، شهری پرانرژی و پرتنوع است. از دیدن موزه‌ها، معابد، دیوار برلین و خیابان‌های تاریخی تا شرکت در مهمانی‌ها و فستیوال‌ها، شهر برلین انواع تجربیات گردشگری ارائه می‌دهد.
 3. کلن (Cologne): شهر کلن دارای جاذبه‌های معروفی همچون کلیسای کلن، پل هوهن‌زولرن و بازار کریسمس شهر است. بافت تاریخی و جوانی پویای این شهر باعث شده تا گردشگران زیادی به این شهر بیایند.
 4. هایدلبرگ (Heidelberg): هایدلبرگ شهری زیبا است. قلعه هایدلبرگ و پل کارل تئودور از جاذبه‌های محبوب این شهر هستند.
 5. سالزبورگ (Salzburg): شهر سالزبورگ در حاشیه آلپ‌های اتریش واقع شده و معروف به مکان‌هایی مانند خانه موتسارت، قلعه هوهنسالزبورگ و شهر قدیمی زیبایش است.
 6. پارک‌ها و فضاهای سبز: آلمان دارای پارک‌ها و فضاهای سبز فراوانی است که برای تفریح و استراحت مناسب هستند، از جمله پارک تیرگارتن در برلین، هیلدگاردن در مونیخ و فضای سبز رودخانه راین.
 7. فستیوال‌ها و جشن‌ها: آلمان دارای فستیوال‌ها و جشن‌های مختلفی است که می‌تواند تجربه‌های جذاب و منحصربه‌ فردی را برای گردشگران ایجاد کند. به عنوان مثال، فستیوال بوندس‌لیگا در مونیخ، کریسمس‌ مارکت‌ها در شهرهای مختلف و جشنواره برلیناله هنری در برلین.

در نهایت، تفریحات موجود در آلمان بسیار گسترده و متنوع هستند و همه نوع سلیقه‌ها و علاقه‌ها را پوشش می‌دهند. از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی گرفته تا طبیعت زیبا و فضاهای سبز، آلمان یک مقصد تفریحی بسیار جذاب برای گردشگران است.

مکالمه آلمانی در مورد تفریحات مورد علاقه

Person A: Hey! Wie geht es dir?

فرد الف: هی! حالت چطوره؟

Person B: Hallo! Mir geht es gut, danke. Und dir?

فرد ب: سلام! من حالم خوبه، ممنون. تو چطوری؟

Person A: Mir geht es auch gut, danke! Sag mal, was sind deine Lieblingshobbys?

فرد الف: من هم خوبم، ممنون! بگو تفریحات مورد علاقه ات چیه؟

Person B: Meine Lieblingshobbys sind Kochen und Radfahren. Es macht mir Spaß, neue Rezepte auszuprobieren und in der Natur Fahrrad zu fahren. Und du? Was sind deine Hobbys?

فرد ب: تفریحات مورد علاقه‌ام پخت ‌وپز و دوچرخه‌سواری هستند. آزمایش کردن دستورهای غذایی جدید و دوچرخه‌سواری در طبیعت از مشغولیت‌هایی هستند که خوشم می‌آید. تو چطور؟ تفریحات مورد علاقه ات چیه؟

Person A: Ich interessiere mich sehr für Musik und Sport. Ich spiele gerne Gitarre und gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, um fit zu bleiben.

فرد الف: من به موسیقی و ورزش علاقه‌مندم. دوست دارم گیتار بزنم و به طور منظم به باشگاه بروم تا ورزش کنم و سلامتی‌ام رو حفظ کنم.

چگونه درامتحان مکالمه گوته قبول بشویم

موسسه زبان گوتا با ارائه دوره‌های زبان آلمانی با کیفیت و معتبر، به افراد امکان می‌دهد تا زبان آلمانی را به صورت عملی و کاربردی یاد بگیرند. موسسه زبان گوتا به صورت مداوم دوره‌های مختلفی را برگزار می‌کند، از جمله دوره‌های مکالمه، گرامر، شنیداری، خواندن و نوشتن. این دوره‌ها توسط اساتید مجرب و متخصص آموزش داده می‌شوند که با استفاده از روش‌های تدریس مدرن و منابع مختلف، به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا به خوبی زبان آلمانی را فرا بگیرند. پس از تکمیل دوره‌های زبان در موسسه زبان گوتا، شرکت‌کنندگان می‌توانند آزمون‌های بین‌المللی زبان آلمانی مانند آزمون‌های Goethe- Zertifikat بدهند. این آزمون‌ها، مدرکی معتبر در زمینه زبان آلمانی ارائه می‌دهند که در سطوح مختلف ارتقاء زبان‌آموزان را نشان می‌دهد و در تحصیلات، کار و مهاجرت به کشورهای آلمانی‌زبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با شرکت در دوره‌های موسسه زبان گوتا و گذراندن آزمون‌های معتبر زبان، شما می‌توانید مهارت‌های زبانی خود را تقویت کرده و مدرک بین‌المللی زبان آلمانی کسب کنید که در تحصیلات و کارآمدی شما به‌ شدت تأثیرگذار خواهد بود.

ادامه مطلب
GUTA
مکالمه آلمانی در سوپرمارکت

آداب و فرهنگ خرید کردن در سوپرمارکت‌های آلمان با توجه به فرهنگ این کشور، ممکن است با سایر کشورها متفاوت باشد. در زیر برخی از آداب و فرهنگ‌های خرید کردن در سوپرمارکت‌های آلمان آورده شده است  و سپس ککالمه بین دو نفر برایتان آورده شده است گه میتوانید با تمرین آن در برقراری ارتباط روزمره در جامعه آلمان استفاده نمایید.

آداب مشتریان در سوپرمارکت های آلمانی

۱. صبوری و قرار دادن کالاها در صف: در سوپرمارکت‌های پررونق آلمان، برخورد با صف‌های طولانی امر معمولی است. افراد معمولاً صبور هستند و منتظر نوبت خود می‌مانند تا کالاهایشان اسکن شود و پرداخت را انجام دهند.

۲. جداکردن کالاها با کیسه‌های خرید: در آلمان، معمولاً افراد خود کیسه‌های خرید خود را به سوپرمارکت می‌آورند. شما می‌توانید کالاهای خریداری شده را به کمک جداکننده‌ها یا کیسه‌های خرید خود تقسیم کنید.

۳. رعایت نظم در قیمت‌ گذاری: قیمت‌ها در سوپرمارکت‌های آلمان بیشتر مشخص شده‌اند و گاهی اوقات میتوانید کالاهایی با تخفیفهای خوب را پیدا نمایید.

۴. پرداخت نقدی یا از طریق کارت: در آلمان، تقریباً همه‌ی افراد از کارت‌های بانکی برای پرداخت استفاده می‌کنند. با این حال، پرداخت نقدی همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما اغلب کارت‌های بانکی را برای پرداخت ترجیح می دهند.

۵. ترتیب‌دهی و برنامه ‌ریزی: آلمانی‌ها معمولاً خرید خود را پیش‌برنامه‌ریزی می‌کنند و به ترتیب از ردیف به ردیف محصولات را انتخاب می‌کنند. آن‌ها برای خرید‌های خود از لیست خرید استفاده می‌کنند تا مطمئن شوند هیچ چیز را فراموش نکرده‌اند.

۶. رعایت حریم شخصی: افراد در سوپرمارکت‌ها به حریم شخصی دیگران احترام می‌گذارند . در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، با ادبیات و احترام به مشتریان دیگر درخواست خود را ارائه کنید.

۷. بازه‌های زمانی خرید: سوپرمارکت‌ها در آلمان عموماً در ساعات اداری باز می‌شوند و در روزهای آخر هفته و تعطیلات اغلب بسته هستند. بنابراین، در برنامه‌ریزی خود حتماً به بازه‌های زمانی خرید توجه کنید.

مکالمه آلمانی در سوپر مارکت

A: Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen?

(سلام! چطور می‌توانم به شما کمک کنم؟)

B: Guten Tag! Ich suche nach einigen Lebensmitteln. Können Sie mir sagen, wo ich das Brot finde?

(سلام! من به دنبال چند مورد اقلام غذایی هستم. می‌توانید به من بگویید کجا نان را پیدا کنم؟)

A: Natürlich! Brot finden Sie im Gang 3, direkt am Ende des Gangs.

(البته! نان را در ردیف 3 پیدا می‌کنید، دقیقاً در انتهای ردیف.)

B: Vielen Dank! Und wo kann ich die Milch finden?

(بسیار ممنون! و کجا می‌توانم شیر را پیدا کنم؟)

A: Die Milch befindet sich im Kühlschrank, der neben dem Gemüse steht.

(شیر در یخچال قرار دارد که کنار سبزیجات قرار دارد.)

B: Gut, danke! Oh, ich möchte auch einige Früchte kaufen. Wo finde ich sie?

(خوب، ممنون! آه، من می‌خواهم میوه هم بخرم. کجا می‌توانم آن‌ها را پیدا کنم؟)

A: Die Früchte finden Sie in der Obst-Abteilung, die gleich um die Ecke ist.

(میوه‌ها را در بخش میوه‌ها پیدا می‌کنید، که آن گوشه قرار دارد.)

B: Vielen Dank für Ihre Hilfe! Sie sind sehr freundlich.

(بسیار ممنون بابت کمکتان! شما خیلی مهربان هستید.)

A: Gern geschehen! Wenn Sie noch weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

(خواهش می‌کنم! اگر سوال دیگری داشته باشید، من با کمال میل در خدمت شما هستم.)

B: Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Auf Wiedersehen!

(ممنونم، خیلی لطف دارید. خداحافظ!)

A: Auf Wiedersehen! Haben Sie einen schönen Tag!

(خداحافظ! روز خوبی داشته باشید!)​

ادامه مطلب
GUTA
مکالمه آلمانی در دانشگاه

آداب و فرهنگ صحبت کردن با همکلاسی‌ها در دانشگاه در آلمان بر اساس محیط دانشگاهی و فرهنگ اجتماعی این کشور تعیین می‌شود. دانستن این فرهنگ به دانشجویان خارجی کمک می کند تا ارتباط بهتری را با همکلاسیهای خود داشته و بتوانند روابط درست تری در محیط دانشگاه با دیکران داشته باشند. در زیر برخی از آداب و فرهنگ‌های مرسوم در صحبت کردن با همکلاسی‌ها در دانشگاه آلمان آورده شده است و در ادامه مکالمه ای بین دو دانشجو برای شما آورده شده است تا بتوانید با تمرین و یادگیری عبارات آلمانی به راحتی در محیط آلمانی دانشگاه با دیگران ارتباط برقرار کنید.

۱. رعایت احترام و ادب: در صحبت کردن با همکلاسی‌ها، احترام به یکدیگر از اهمیت بالایی برخوردار است. سلام کردن، خوش‌آمدگویی، تشکر کردن و قدردانی کردن در صورت انجام کار مثبتی باعث ایجاد تعامل بین دانشجوها خواهد شد.

۲. استفاده از "Sie" و "Du": در ابتدا، بهتر است از "Sie" به عنوان احترام در ارتباط با همکلاسی‌ها استفاده کنید. اگر بین شما و همکلاسی‌ها رابطه‌ای صمیمی‌تر برقرار شود، می‌توانید از تو "Du" استفاده کنید. با این حال، اگر دربارهٔ این موضوع مطمئن نیستید، بهتر است همچنان از "Sie" استفاده کنید تا احترام خود را نشان دهید.

۳. ملاقات‌ها و وقت‌شناسی: در آلمان، احترام به وقت از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر ملاقاتی با همکلاسی‌ها دارید، بهتر است سر وقت در محل حاضر شوید. اگر برنامه‌ شما تغییر کرد، به همکلاسی‌ خود اطلاع دهید.

۴. اهمیت کار گروهی: در دوره‌های آموزشی مختلف در آلمان، کار گروهی از اهمیت بالایی برخوردار است. در صحبت کردن با همکلاسی‌ها، بهتر است مشارکت فعال در کار گروهی داشته باشید و ایده‌ها و دیدگاه‌های خود را به اشتراک بگذارید.

۵. محافظت از حریم شخصی: در صحبت کردن با همکلاسی‌ها، حریم شخصی طرف مقابل را محافظت کنید. سوالات شخصی یا دخالت زیاد ممکن است مشکل‌ساز باشند.

۶. ارتباط مستقیم و مستدل: هنگام صحبت کردن با همکلاسی‌ها، از ارتباط مستقیم و مستدل بهره ببرید. آلمانی‌ها معمولاً به راه‌های مستدل و منطقی ارتباط بیشتری اهمیت می‌دهند.

به طور کلی، در دانشگاه‌های آلمان، احترام به فرهنگ و آداب ‌و‌رسوم آن‌ها باعث ایجاد ارتباطی مثبت و موفقیت آمیز در محیط تحصیلی می‌شود. با رعایت این موارد، شما می‌توانید ارتباطات مثبت و موثری با همکلاسی‌های خود داشته باشید.

در زیر مکالمه بین دو دانشجو در دانشگاه برای شما آورده شده است.

A: Hallo! Wie heißt du?

سلام! اسمت چیه؟

B: Hallo! Ich heiße Mohammad. Wie ist dein Name?

سلام! من محمد هستم. اسم تو چیه؟

A: Ich bin Sara. Es freut mich, dich kennenzulernen.

من سارا هستم. از آشناییت خوشوقتم

B: Ebenfalls freut mich, dich kennenzulernen, Sara.

من هم خوشحالم که با تو آشنا شدم، سارا

A:Woher kommst du, Mohammad?

اهل کجا هستی، محمد؟

B: Ich komme aus Iran. Und du?

من از ایران هستم. تو اهل کجا هستی؟

A:Ich komme auch aus dem Iran. Welche Studiengänge hast du gewählt?

من هم اهل ایران هستم. رشته‌ ات چیه؟

B: Ich studiere Maschinenbau. Und du?

من رشته مهندسی مکانیک می‌خونم. تو چی؟

A: Ich studiere Architektur. Wie findest du das Studentenleben hier?

من معماری می‌خونم. زندگی دانشجویی چطوره؟

B: Ich finde es toll! Die Uni ist schön und die Leute sind freundlich.

به نظرم خوبه! دانشگاه خوشگله و آدمها مهربون هستند

A:Das freut mich zu hören. Hast du schon viele neue Freunde gefunden?

خوشحالم که اینو می‌شنوم. تا حالا دوست جدید پیدا کردی؟

B: Ja, ich habe schon einige neue Freunde gefunden. Die Leute hier sind offen und hilfsbereit.

بله، تا حالا چند تا دوست‌ جدید پیدا کردم. مردم اینجا خونگرم و دلسوز هستند

A: Das ist super! Vielleicht können wir auch mal etwas zusammen unternehmen.

عالیه! شاید ما هم بتونیم یه روزی باهم برنامه تفریحی داشته باشیم

B: Ja, das klingt gut! Lass uns das auf jeden Fall machen.

بله، عالیه! حتماً انجامش می‌دیم

A: Prima! Dann können wir uns später genaueres darüber ausmachen.

عالی! بعداً می‌تونیم بیشتر در موردش صحبت کنیم

B: Perfekt! Ich freue mich schon darauf.

عالیه! منتظرش هستم

A: Ich auch! Bis bald, Mohammad.

منم! تا بعداً، محمد

B: Bis bald, Sara. Tschüss!

تا بعداً، سارا. خداحافظ

ادامه مطلب
GUTA
اکوزاتیو، داتیو و گینتیو
َسطح A2

 در زبان آلمانی، کلمات به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند که هر کدام تعریف مشخص خود را دارند. یکی از انواع کلمات در زبان آلمانی اسامی هستند که در کنار کلمات دیگر، مفهوم مستقلی را انتقال می دهند. اسامی در زبان آلمانی بر اساس جنسیت، مفرد یا جمع بودن، نقش یا حالت اسم در جمله و معرفه یا نکره بودن تعریف می شوند. تمامی این موارد بر اساس آرتیکل اسم آلمانی و تغییرات آن در جمله نشان داده میشود. تفاوت اسامی در زبان آلمانی با کلمات دیگر را در ادامه بخوانید.

انواع کلمات در زبان آلمانی
 1. اسم (Substantiv): نشان‌دهنده اشیاء، افراد، موجودات و مفاهیم است. معمولاً با حرف اول بزرگ نوشته می‌شوند. مانند: Haus (خانه)، Frau (زن)، Schule (مدرسه).
 2. صفت (Adjektiv): توصیف‌کننده اسم‌ها است و خصوصیات یا ویژگی‌های اشیاء یا افراد را نشان می‌دهد. معمولاً قبل از اسم قرار می‌گیرند. مانند: groß (بزرگ)، schön (زیبا)، alt (پیر).
 3. قید (Adverb): توصیف‌کننده صفات، فعل‌ها و دیگر قیدها هستند و معمولاً به انتهای صفت، صفحه یا قید دیگر اضافه می‌شوند. مانند: schnell (سریعاً)، oft (بارها)، sehr (بسیار).
 4. فعل (Verb): نشان‌دهندهٔ اعمال، حالات، رویدادها و وقایع است. معمولاً در جمله عمل کنشی را نشان می‌دهند. مانند: gehen (رفتن)، essen (خوردن)، schlafen (خوابیدن).
اسم در زبان آلمانی

اسم در زبان آلمانی نشان‌دهنده اشیاء، افراد، موجودات و مفاهیم است و به کلماتی اطلاق می‌شود که نقش‌های اصلی در جمله دارند. اسم‌ها با حرف اول بزرگ نوشته می‌شوند و ممکن است در چهار حالت مختلف ظاهر شوند که هر کدام نقش‌های مختلفی در جمله دارند. همچنین در زبان آلمانی میتوان از افعال و صفات نیز اسم ساخت. اسامی در زبان آلمانی با آرتیکل هویت پیدا میکنند.

تفاوت اسم با صفت، قید و فعل:

- اسم (Substantiv): نقش اصلی اسم‌ها در جمله نشان‌دهندهٔ اشیاء، افراد، موجودات و مفاهیم است. مانند: der Tisch (میز)، die Blume (گل)، das Buch (کتاب).

- صفت (Adjektiv): صفت‌ها توصیف‌کننده خصوصیات یا ویژگی‌های اسم‌ها هستند. معمولاً قبل از اسم قرار می‌گیرند. مانند: großes Haus (خانه بزرگ)، schöne Blumen (گل‌های زیبا)، alte Bücher (کتاب‌های پیر).

- قید (Adverb): قیدها توصیف‌کننده صفات، فعل‌ها و دیگر قیدها هستند. معمولاً به انتهای صفت، صفحه یا قید دیگر اضافه می‌شوند. مانند: sehr groß (خیلی بزرگ)، oft schön (غالباً زیبا)، sehr schnell (بسیار سریع).

- فعل (Verb): فعل‌ها نقش اصلی در جمله را ایفا می‌کنند و عمل کنشی را نشان می‌دهند. مانند: gehen (رفتن)، essen (خوردن)، schlafen (خوابیدن).

انواع اسم در زبان آلمانی از نظر جنسیت

اسم‌ها در زبان آلمانی به سه جنس مختلف تقسیم می‌شوند:

- مذکر (Maskulinum)

- مونث (Femininum)

- خنثی (Neutrum)

انواع اسم در زبان آلمانی از نظر حالت

اسم‌ها در زبان آلمانی می‌توانند در چهار حالت مختلف ظاهر شوند، که هر کدام نقش‌های مختلفی در جمله دارند:

حالت فاعلی (Nominativ)

نشان‌دهندهٔ فاعل جمله است. تغییرات آرتیکل آلمانی برای نومیناتیو در حالت معرفه، نکره و یا برای منفی کردن اسم بطور کامل در جدول زیر آمده است.

در زیر چند مثال از جملات با حالت نومیناتیو آورده‌ شده است:

دختر (Mädchen): Das Mädchen tanzt. دختر می‌رقصد

پسر (Junge): Der Junge spielt Fußball. پسر فوتبال بازی می‌کند

 گربه (Katze): Die Katze miaut. گربه میاوه می‌کند

معلم (Lehrer): Der Lehrer unterrichtet die Schüler. معلم به دانش‌آموزان درس میدهد

میوه (Obst): Das Obst ist lecker. میوه‌ها خوشمزه هستند

کتاب (Buch): Das Buch liegt auf dem Tisch. کتاب روی میز قرار دارد

گل (Blume): Die Blume blüht. گل شکوفه میدهد

میز (Tisch): Der Tisch ist groß. میز بزرگ است

پدر (Vater): Der Vater arbeitet viel. پدر زیاد کار می‌کند

مادر (Mutter): Die Mutter kocht das Essenمادر غذا می‌پزد.

حالت مفعولی (Akkusativ)

نشان‌دهندهٔ مفعول مستقیم جمله است. آرتیکل اسم مذکر در حالت اکوزاتیو تغییر می کند اما آرتیکلهای جنسهای دیگر اسم و آرتیکل جمه نسبت به حالت نومیناتیو تغییری نمی کنند. تغییرات آرتیکل آلمانی برای اکوزایتو در حالت معرفه، نکره و یا برای منفی کردن اسم بطور کامل در جدول زیر آمده است.

  در زیر چند مثال از جملات اکوزاتیو آورده‌ شده است:

حالت اکوزاتیو (Akkusativ) نیز یکی از حالت‌های زبان آلمانی است که برای مفعول‌ها (مفعول مستقیم) در جمله استفاده می‌شود. در زیر چند مثال از جملات با حالت اکوزاتیو آورده‌ شده است. همانطور که در جملات اکوزاتیو زیر دیده می شود، اغلب آنها در ترجمه فارسی با "را" می آیند و برخی از آنها نیز در زبان آلمانی مفعول مستقیم هستند اما در زبان فارسی با "را" ترجمه نمی شوند.

 1. دختر (Mädchen): Ich sehe das Mädchen. من دختر را می‌بینم
 2. پسر (Junge): Er hat den Jungen gerufen. او پسر را صدا کرده است
 3. گربه (Katze): Sie hat die Katze gefüttert. او گربه را غذا داده است
 4. معلم (Lehrer): Der Schüler respektiert den Lehrer. دانش‌آموز به معلم احترام می‌گذارد
 5. میوه (Obst): Ich esse das Obst. من میوه را می‌خورم
 6. کتاب (Buch): Sie liest das Buch. او کتاب را می‌خواند
 7. گل (Blume): Er pflückt die Blume. او گل را می‌چیند
 8. میز (Tisch): Wir stellen den Tisch auf. ما میز را روی میچینیم
 9. پدر (Vater): Sie sucht den Vater. او دنبال پدر میگردد
 10. مادر (Mutter): Er besucht die Mutter. او از مادرش دیدن میکند. 
حالت مفعولی (Dativ)

 نشان‌دهندهٔ مفعول غیرمستقیم جمله است. آرتیکل همه اسامی آلمانی در حالت داتیو تغییر می کند حتی آرتیکل اسم جمع. تغییرات آرتیکل آلمانی برای داتیو در حالت معرفه، نکره و یا برای منفی کردن اسم بطور کامل در جدول زیر آمده است.

 در زیر چند مثال از جملات داتیو آورده ‌شده است:

 1. دختر (Mädchen): Ich gebe dem Mädchen einen Apfel. من یک سیب به دختر می‌دهم
 2. پسر (Junge): Er hilft dem Jungen. او به پسر کمک می‌کند
 3. گربه (Katze): Sie gibt der Katze Milch. او به گربه شیر می‌دهد
 4. معلم (Lehrer): Der Schüler dankt dem Lehrer. دانش‌آموز از معلم متشکر است
 5. میوه (Obst): Ich kaufe meiner Mutter Obst. من برای مادرم میوه می‌خرم
 6. کتاب (Buch): Sie schenkt ihrem Freund ein Buch. او به دوستش یک کتاب هدیه می‌دهد
 7. گل (Blume): Er gibt seiner Schwester eine Blume. او به خواهرش یک گل می‌دهد
 8. میز (Tisch): Wir stellen unseren Gästen den Tisch bereit.ما میز را برای مهمان‌هایمان آماده می‌کنیم
 9. پدر (Vater): Sie erzählt ihrem Vater eine Geschichte. او برای پدرش یک داستان می‌گوید
 10. مادر (Mutter): Er schickt seiner Mutter einen Brief. او برای مادرش یک نامه می‌فرستد
حالت مضاف و مضاف الیه (Genetiv)

نشان‌دهندهٔ دو اسم در حالت مضاف و مضاف الیه است. در واقع وقتی دو اسم بخواهند به یکدیگر وصل بشوند و نوعی از حالت مالکیت را نشان بدهند میتوان از گینتیو استفاده کرد. آرتیکل همه اسامی آلمانی در حالت گینتیو تغییر می کند حتی آرتیکل اسم جمع. تغییرات آرتیکل آلمانی برای گینتیو در حالت معرفه، نکره و یا برای منفی کردن اسم بطور کامل در جدول زیر آمده است. همانطور که در جملات گینتیو زیر آمده است برای شهرها و کشورها که فاقد آرتیکل هستند با اصافه کردن "s" به اسم دوم این حالت مالکیت حفظ خواهد شد.

در زیر چند مثال از جملات گینتیو آورده ‌شده است:

 1. کتاب (Buch): Das ist das Cover des Buches. این جلد کتاب است
 2. خانه (Haus): Das Dach des Hauses ist rot. سقف خانه قرمز است
 3. دانشجو (Student): Das ist das Buch des Studenten. این کتاب آن دانشجو است
 4. معلم (Lehrer): Das ist die Tasche des Lehrers. این کیف معلم است
 5. کشور (Land): Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. پایتخت آلمان برلین است
 6. دانشگاه (Universität): Die Adresse der Universität ist bekannt. آدرس دانشگاه معروف است
 7. ماشین (Auto): Das ist das Kennzeichen des Autos. این پلاک ماشین است
 8. دانش‌آموز (Schüler): Die Notizen des Schülers sind sehr ordentlich. یادداشت‌های دانش‌آموز خیلی مرتب هستند
 9. ساعت (Uhr): Das ist die Zeitanzeige der Uhr. این نمایشگر زمان است
 10. بچه (Kind): Das ist das Spielzeug des Kindes. این اسباب‌بازی کودک است
تغییرات آرتیکل اسامی آلمانی

آرتیکل یا حرف تعریف برای هر حالت اسم در زبان آلمانی تغییر می‌کند. این تغییرات برای اسامی معرفه، اسامی نکره و حالت نگاتیو اسامی در زبان آلمانی فرق می کند.

- حالت فاعلی (Nominativ): der (مذکر)، die (مونث)، das (خنثی).

- حالت مفعولی مستقیم(Akkusativ): den (مذکر)، die (مونث)، das (خنثی).

- حالت مفعولی غیر مستقیم (Dativ): dem (مذکر)، der (مونث)، dem (خنثی).

- حالت مضاف و مضاف الیه (Genitiv): des (مذکر)، der (مونث)، des (خنثی).

آرتیکل معرفه نومیناتیو اکوزاتیو داتیو گینتیو
مفرد مذکر der den dem des
مفرد مونث die die der der
مفرد خنثی das das dem des
جمع die die den+ Nomen-n der

 

 

آرتیکل نکره نومیناتیو اکوزاتیو داتیو گینتیو
مفرد مذکر ein einen einem eines
مفرد مونث eine eine einer einer
مفرد خنثی ein ein einem eines
جمع - - - -

 

 

آرتیکل منفی نومیناتیو اکوزاتیو داتیو گینتیو
مفرد مذکر kein keinen keinem keines
مفرد مونث keine keine keiner keiner
مفرد خنثی kein kein keinem keines
جمع keine keine keinen+ Nomen-n keiner

 

ادامه مطلب
GUTA
مکالمه آلمانی در فرودگاه

یادگیری زبان آلمانی به عنوان یک زبان بین‌المللی با تاریخچه‌ غنی و گسترده، به شیوه‌های مختلف انجام می‌شود. یکی از روش‌های موثر و جذاب برای یادگیری این زبان، استفاده از تمرین‌های کوتاه مکالمه موضوعی است. این تمرین‌ها باعث ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در زبان‌آموزان می‌شود و آن‌ها را به سرعت به سطحی بالاتر از زبان آلمانی هدایت می‌کند.

اهمیت تمرین‌های کوتاه مکالمه موضوعی

تمرین‌های کوتاه مکالمه موضوعی به زبان‌آموزان امکان می‌دهد تا با موضوعات مختلفی در زبان آلمانی کار کنند و نیازهای مختلف زندگی روزمره را به ‌طور عملی و کاربردی تجربه کنند. این تمرین‌ها به زبان‌آموزان اجازه می‌دهد تا مهارت‌های گفتاری، گوش دادن و درک زبان را بهبود بخشند و با افزایش تجربه‌های مکالمه، اعتماد به نفس خود را در برقراری ارتباط با بومی ‌زبانان افزایش دهند.

نکات کلیدی در تمرین‌های کوتاه مکالمه موضوعی

۱. انتخاب موضوعات مختلف: زبان‌آموزان می‌توانند با انتخاب موضوعات مختلفی مانند سفر، خرید، سلامتی، ورزش و غیره کلمات و عبارات جدید را یاد بگیرند و به ‌کار ببرند.

۲. نقش‌آفرینی: زبان‌آموزان می‌توانند نقش‌آفرینی در تمرین‌های خود انجام دهند و نقش شخصیت‌های مختلفی را بازی کنند تا تنوع و جذابیت بیشتری به تمرین‌های خود ببخشند.

۳. تمرین در محیط‌های واقعی: برای بهتر شدن در مهارت‌های مکالمه، زبان‌آموزان می‌توانند با دوستان یا همزبانان خود به صورت مستقیم مکالمه کنند و در محیط‌های واقعی از زبان آلمانی استفاده کنند.

مثال‌های تمرین‌های کوتاه مکالمه موضوعی

در این مقاله مکالمه بین دو نفر در محیط فرودگاه برای زبان آموزان سطوح مختلف نوشته شده است. بنا بر سطح خود میتوانید مکالمه را انتخاب و طبق توصیه ها بالا آن را تمرین کنید.

A: Guten Tag! Wie geht es Ihnen?

(سلام! حال شما چطور است؟)

B: Guten Tag! Mir geht es gut, danke. Wie geht es Ihnen?

(سلام! من حالم خوب است، ممنون. حال شما چطور است؟)

A: Mir geht es auch gut, danke. Ich bin aufgeregt, weil ich heute zum ersten Mal nach Deutschland reise.

(منم حالم خوبه، ممنون. من هیجان زده ام، چون امروز برای اولین بار به آلمان سفر می‌کنم.)

B: Wie aufregend! Willkommen in Deutschland! Haben Sie schon Ihren Pass und Ihre Bordkarte?

(چقدر هیجان‌انگیز! خوش آمدید به آلمان! آیا پاسپورت و کارت پروازتون رو دارید؟)

A: Ja, hier sind sie. Ich hoffe, alles wird reibungslos verlaufen.

(بله، اینجا هستند. امیدوارم همه چیز بدون مشکل پیش بره.)

B: Keine Sorge, ich stehe Ihnen zur Verfügung, falls Sie Hilfe benötigen. Wissen Sie, wohin Sie gehen müssen?

(نگران نباشید، من در خدمت شما هستم اگر به کمک نیاز داشته باشید. می‌دونید باید کجا برید؟)

A: Ja, ich muss zum Gate A25 für meinen Flug.

(بله، باید به گیت A25 برای پروازم برم.)

B: Gut, das ist im Terminal 1. Folgen Sie einfach den Schildern und Sie werden es finden.

(عالی، تو ترمینال 1 هست. فقط دنبال نشانه‌ها برید و پیداش می‌کنید.)

A: Vielen Dank für Ihre Hilfe! Ich bin so dankbar, dass Sie mir den Weg zeigen.

(بسیار ممنون بابت کمکتون! من خیلی ممنونم که راهمو نشون دادید.)

B: Gern geschehen! Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug und einen schönen Aufenthalt in Deutschland.

(خواهش می‌کنم! امیدوارم پرواز و اقامت خوبی در آلمان داشته باشید.)

A: Vielen Dank! Auf Wiedersehen!

(بسیار ممنون! خداحافظ!)

B: Auf Wiedersehen!

(خداحافظ!)​

ادامه مطلب
GUTA
"10 نکته" قبل از یادگیری زبان آلمانی

قبل از آموزش زبان آلمانی و یادگیری آن بهتر است آشنایی کامل با زبان آلمانی و فرهنگ مردم آلمان داشته باشیم تا بتوانیم زبان آلمانی را بهتر یاد بگیریم. در این مقاله ما تاریخچه زبان آلمانی، فرهنگ مردم آلمان، ویژگیهای زبان آلمانی، مهارتهای آموزش زبان آلمانی را با هم میخوانیم.

 1. تاریخچه زبان آلمانی

تاریخچه زبان آلمانی بسیار قدیمی و پیچیده است و به عنوان یکی از زبان‌های ژرمنی متعلق به خانواده‌ی زبان‌های هندواروپایی محسوب می‌شود. این زبان به ‌طور اجمالی از تغییرات و تحولات طولانی‌ مدت در طول قرون مختلف تا به امروز شکل گرفته است. بدین ترتیب در بررسی تاریخچه زبان آلمانی میتوان به آلمانی قرون باستان، آلمانی قرون میانه،  آلمانی قرون جدید، آلمانی قرون نو و زبان آلمانی معاصر اشاره نمود. آلمانی معاصر به تمام گویش‌ها و لهجه‌های مورد استفاده در مناطق مختلف آلمان اشاره دارد. این نوع آلمانی، شامل گویش‌ها و لهجه‌های مختلفی است که در نواحی مختلف آلمان، سوئیس، اتریش و کشورهای دیگر به کار می‌رود. هر منطقه ممکن است گویش خاص خود را داشته باشد که در آن تلفظ، گرامر و کلمات مختص خود را دارد. این تفاوت‌ها ممکن است در گفتار معاصر روزمره افراد قابل مشاهده باشد. اما در مقابل عبارت آلمانی معاصر، عبارت "Hochdeutsch" به معنی "آلمانی استاندارد" یا "آلمانی اصیل" وجود دارد. Hochdeutsch به عنوان زبانی معیار و مشترک در آلمان، به‌عنوان زبان ادبیات، رسانه‌ها، آموزش و اداره‌های دولتی استفاده می‌شود. این نوع آلمانی برخلاف گویش‌ها و لهجه‌های محلی (مثل آلمانی بومی) که ممکن است در مناطق مختلف آلمان مورد استفاده قرار بگیرند، تحت تأثیر استانداردهای گرامری و واژگانی قرار دارد و برای تبادل اطلاعات در مقیاس بین‌المللی نیز استفاده می‌شود. از جمله مواردی که از Hochdeutsch در زبان آلمانی استفاده می‌شود، می‌توان به متون ادبیات کلاسیک، خبرها، مقالات علمی، مکاتبات رسمی و آموزش‌های زبان آلمانی برای غیر نیتیو‌ها اشاره کرد. این نوع آلمانی برای ارتقاء ارتباطات میان افرادی که مختلف گویش‌ها را صحبت می‌کنند، بسیار مفید است و به عنوان وسیله‌ای برای یکپارچه‌سازی زبانی در جوامع چندزبانه اروپایی کاربرد دارد. این نوع آلمانی به عنوان زبان رسمی و استاندارد در کشورهای آلمان، اتریش، لیختن‌اشتاین، بخش‌هایی از سوئیس و کشورهای دیگر از اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما همین زبان استاندارد در کشورهای مختلف آلمانی زبان با کمی تفاوت مورد استفاده قرار می گیرد که در زیر به آن اشاره می نماییم.  

 1. انواع زبان آلمانی استاندارد

زبان‌های آلمانی استاندارد (Hochdeutsch) ، آلمانی سوئیسی، آلمانی اتریشی و دیگر لهجه‌ها و گویش‌های محلی زبان آلمانی، تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با یکدیگر دارند. این تفاوت‌ها معمولاً در تلفظ، گرامر، واژگان، و استفاده‌  از کلمات و جملات در موقعیتهای مختلف فرهنگی بروز می‌کنند. در ادامه به برخی از این تفاوت‌ها و شباهت‌ها اشاره خواهم کرد:

الف. تلفظ: یکی از تفاوت‌های بزرگ در تلفظ بین آلمانی‌ها، تلفظ برخی حروف و صوت‌ها است. مثلاً در آلمانی استاندارد، حرف "" r  به شکل "ق"  تلفظ می‌شود، در حالی که در آلمانی سوئیسی و برخی گویش‌های اتریشی به شکل غنی و بی‌صدا "ر" تلفظ می‌شود.

ب. گرامر: در برخی از گویش‌ها و لهجه‌ها، تفاوت‌های گرامری نیز وجود دارد. مثلاً در برخی گویش‌های اتریشی، به جای استفاده از حال ساده، از حال مجهول بیشتر استفاده می‌شود. همچنین نحوه تغییر صرف فعل‌ها و صفات نیز ممکن است در بین زبان‌های آلمانی مختلف متفاوت باشد.

ج. واژگان: واژگان محلی و عامیانه در برخی گویش‌ها و لهجه‌ها ممکن است با واژگان استاندارد متفاوت باشد. برخی کلمات در آلمانی سوئیسی و آلمانی اتریشی، با استفاده از واژه‌های خاص و محلی، تفاوت‌های معنایی دارند.

د. استفاده‌های فرهنگی و اجتماعی: در برخی موارد، رفتارها و آداب و رسوم اجتماعی در آلمانی‌های مختلف ممکن است متفاوت باشند. برخی عبارات و اصطلاحات فرهنگی در گویش‌ها و لهجه‌های مختلف قابل شناسایی هستند.

 1. الفبای آلمانی

ساختار الفبای آلمانی مشابه ساختار الفبای انگلیسی است، بر پایه‌ی الفبای لاتین که شامل حروف اصلی معروف در بسیاری از زبان‌ها است. الفبای آلمانی شامل 26 حرف است که به‌طور کلی به این شکل است:

A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, O o, P p, Q q, R r, S s, T t, U u, V v, W w, X x, Y y, Z z.

به علاوه، چند نشانه‌ی ویژه در الفبای آلمانی وجود دارد که تلفظ مخصوصی دارند:

  :Ä äحرف "Ä" نشانه‌ای است که با صدای "اِه" تلفظ میشود مثل"mädchen"  به معنای دختر

 :Ö öحرف "Ö" نیز با صدای "اُاِ" تلفظ میشود مثل "hören"  به معنای شنیدن

 :Ü üحرف "Ü" نیز صدای "اواِ" را تولید می‌کند مثل "führen" به معنای رهبری

 :ß (Eszett) این حرف به شکل "ß" نوشته می‌شود و "س" تلفظ میشود مثل "Straße" به معنای خیابان

توجه داشته باشید که "Ä", "Ö", "Ü"  به‌عنوان حروف جداگانه در الفبای آلمانی قرار دارند و بصورت ae, oe, ue نیز نوشته میشوند. این حروف نشان‌دهنده‌ی حروف با واکه‌های خاص آلمانی هستند و برای تلفظ صحیح کلمات بسیار مهم هستند.

 1. گرامرآلمانی

زبان آلمانی، مانند هر زبان دیگری، قواعد گرامری خود را دارد که برای صحیح صحبت کردن و نوشتن به آن‌ها نیاز دارید. در اینجا به برخی از اصول گرامری مهم زبان آلمانی اشاره خواهیم کرد:

الف. صرف اسم‌ها: زبان آلمانی دارای سه نوع جنسیت اسم‌ است که با کلمات خاصی به نام آرتیکل نشان داده میشوند و عبارتند از: مذکر (der)، مونث(die)  و خنثی (das). جنسیت اسم‌ها معمولاً برای هر اسم معین است و نیاز به حفظ آن دارید. همچنین، اسم‌ها در زبان آلمانی نیاز به تغییر در حالت‌ها در حالت مفعولی یا مضافی دارند و از نظر تعداد نیز تغییر می نمایند و همچنین بر اساس صفت و فعل مرتبط با اسم‌ها نیز تغییر می‌کنند.

ب. صرف فعل‌ها: فعل‌ها در زبان آلمانی نیاز به تغییر در زمان‌ها (حال، گذشته، آینده) و شخص‌ها (اول شخص، دوم شخص، سوم شخص) دارند. همچنین، فعل‌ها در جمله معمولاً به عنوان فعل اصلی یا فعل کمکی عمل می‌کنند. برخی از فعل‌ها از قواعد خاصی برای تغییر شکل پیروی می‌کنند که باید آن‌ها را یاد بگیرید.

ج. صرف صفات: صفات نیز در زبان آلمانی بر اساس جنسیت، تعداد و حالت‌های اسم‌ها که با آنها ترکیب می‌شوند، تغییر می کنند. صفات معمولاً قبل از اسم‌ها قرار می‌گیرند و تغییرات خود را مطابق با جنسیت و تعداد اسم‌ها نشان می‌دهند.

د. حروف اضافه: حروف اضافه در زبان آلمانی برای نشان دادن رابطه‌های مکانی، زمانی و ادبی بین کلمات بکار می‌روند.

ه. صرف ضمایر: ضمایر در زبان آلمانی نیز نیاز به تغییرات خاص خود را دارند بر اساس نقش و جملات که در آن‌ها قرار می‌گیرند، تغییر میکنند.

و. جملات سؤالی و منفی: در آموزش زبان آلمانی قواعد خاصی برای تشکیل جملات سؤالی و منفی وجود دارد.

اینها فقط برخی از قواعد گرامری زبان آلمانی هستند و در واقع زبان آلمانی دارای یک سیستم گرامری کامل است که برای یادگیری زبان به ‌صورت کامل، نیاز به مطالعه و تمرین دارد. اما با تمرین و تلاش و در صورت آموزش زبان آلمانی بصورت درست، قواعد گرامری زبان آلمانی را می‌توانید به خوبی فراگیرید و در ارتباطات خود به‌ صورت صحیح استفاده کنید.

 1. اصطلاحات و عبارات مرسوم در زبان آلمانی

زبان آلمانی دارای تعداد زیادی عبارات و اصطلاحات مفید می‌باشد که در زیر لیستی از اصطلاحات و عبارات رایج در زبان آلمانی به همراه ترجمه‌ی معانی آنها به فارسی آمده است:

 1. Hallo / Guten Tag! سلام / روز بخیر!
 2. Wie geht es Ihnen? حال شما چطور است؟
 3. Danke ممنون
 4. Bitte خواهش می‌کنم / لطفاً
 5. Entschuldigung ببخشید / معذرت می‌خواهم
 6. Wie spät ist es? چند ساعت است؟
 7. Ja / Nein بله / خیر
 8. Wie heißt du? نام شما چیست؟
 9. Ich verstehe nicht نمی‌فهمم
 10. Wo ist die Toilette? دستشویی کجاست؟
 11. Gute Nacht! شب بخیر
 12. Wie viel kostet das? این چقدر هزینه دارد؟
 13. Es tut mir leid متأسفم
 14. Prost! به سلامتی!
 15. Wie lange dauert das? قدر طول می‌کشد؟
 16. Ich liebe dich تو را دوست دارم
 17. Ich komme aus (Iran) من از (ایران) هستم
 18. Bis bald! به زودی می‌بینمت
             6. مهارت‌های آموزش زبان آلمانی

برای یادگیری زبان آلمانی و تسلط به آن، مهارت‌های مختلف زبانی از جمله شنیداری، تلفظ، خواندن و نوشتن بسیار مهم هستند. در زیر به توضیح این مهارت‌ها پرداخته می‌شود:

مهارت شنیداری (Hören):

مهارت شنیداری به معنی توانایی فهمیدن و درک صحیح صداهای گفتاری زبان آلمانی است. برای بهبود این مهارت، می‌توانید از منابع مختلفی مثل فیلم‌ها، پادکست‌ها، برنامه‌های رادیویی و فایل‌های صوتی استفاده کنید. هدف این تمرین‌ها افزایش دامنه واژگان، پیشرفت در فهم سریع‌تر گفتارها و بهبود تمرکز در محیط‌های پر صدا است.

مهارت تلفظ (Aussprache):

مهارت تلفظ به معنی توانایی تولید صداهای صحیح و قواعد تلفظ در زبان آلمانی است. تلفظ صحیح کلمات و جملات، کلیدی برای ارتباط موثر و درک بهتر توانایی‌های شنیداری است. برای بهبود این مهارت، می‌توانید از منابع آموزشی با تمرکز بر تلفظ، تمرین با زبان‌آموزان ماهر زبان آلمانی و تماشای ویدئوها با متن‌هماهنگ استفاده کنید. در نهایت این مهارت منجر به جمله سازی و مکالمه و برقراری ارتباط درست می شود.

مهارت خواندن (Lesen):

مهارت خواندن در زبان آلمانی به معنی توانایی خواندن و درک متون مختلف است. این مهارت شامل فهم مطالب نوشته‌شده، واژگان و عبارات پیچیده و نحوه‌ی ساختاردهی جملات است. برای بهبود مهارت خواندن، می‌توانید از کتاب‌ها، روزنامه‌ها، مقالات و متون آموزشی با سطوح مختلف استفاده کنید.

مهارت نوشتن (Schreiben):

مهارت نوشتن به معنی توانایی ارتباط موثر در نوشتار با استفاده از زبان آلمانی است. این شامل ترکیب واژگان، ساختار جملات، نوشتن مقالات، ایمیل‌ها، پیام‌ها و دیگر اشکال نوشتاری است. برای بهبود این مهارت، می‌توانید متون مختلف را بنویسید و بازخورد مربی یا افراد ماهر را دریافت کنید.

 1. منابع یادگیری

برای یادگیری زبان آلمانی، تعداد زیادی منبع آموزشی وجود دارد که می‌توانید از آنها بهره ببرید. در زیر، منابعی انتخاب شده که می‌توانند به شما در یادگیری زبان آلمانی کمک کنند:

کتاب‌ها:

 Aspekte neu , Starten Wir, Sicher و :Menschen  این مجموعه کتاب‌ها مناسب برای مبتدیان تا متوسط و پیشرفته‌تر هستند و شامل مطالب گرامری، واژگان و تمرین‌های متنوعی هستند.

وب‌سایت‌ها:

 1. Deutsche Welle (www.dw.com) سایت آلمانی دویچه وله اخبار، مقالات و منابع آموزشی متنوعی را در زبان آلمانی ارائه می‌دهد.
 2. Lingoda (www.lingoda.com) یک پلتفرم آموزش زبان آلمانی آنلاین با معلمان واقعی که کلاس‌های گروهی و خصوصی را ارائه می‌دهد.
 3. Memrise (www.memrise.com) یک اپلیکیشن و وب‌سایت یادگیری زبان که با استفاده از بازی و کارت‌های حافظه کمک به یادگیری واژگان می‌کند.

دوره‌های آموزشی آنلاین:

 موسسه گوتا دوره‌های آموزشی زبان آلمانی را بصورت حضوری و آنلاین برای علاقه مندان ارائه میدهد. این دوره های شامل دوره های فشرده، فوق فشرده و آخر هفته، دوره های مکالمه و دوره های آمادگی آزمون می باشند.

 1. فرهنگ آلمانی

فرهنگ و آداب و رسوم یک ملت بخشی از هویت آنهاست و تأثیر قابل‌توجهی بر زبان آن‌ها دارد. آلمانی‌ها فرهنگی غنی و تاریخی دارند که از هنر، موسیقی، آداب و رسوم و جشن‌ها تا تفکر عمیق و علمی در آن وجود دارد. در زیر به برخی از آداب و رسوم مهم آلمانی‌ها و تأثیر آن‌ها بر زبان آلمانی اشاره می‌کنیم:

 1. احترام به همگانیت و اجتماعیت: آلمانی‌ها از نظر اجتماعی، رفتار مهربانانه‌ای دارند و از احترام به همدیگر خودداری نمی‌کنند. این موضوع در زبان آلمانی نیز مشهود است. آلمانی‌ها از عبارت‌های مودبانه و افعال تحت احترام Siezen در ارتباط با افراد غریبه یا معلم‌ها و افراد محترم استفاده می‌کنند.
 2. دقت و دقت در زبان: آلمانی‌ها به طرز واضح و دقیق صحبت می‌کنند. زبان آلمانی به همین دلیل به دقت گرامری و استفاده از کلمات صحیح توجه می‌کند. این کیفیت‌ها در زبان آلمانی به وضوح نمایان است.
 3. کلمات ترکیبی و طولانی: زبان آلمانی شناخته‌شده به خاطر داشتن کلمات ترکیبی طولانی است. این کلمات با اتصال کلمات مختلف به هم، معانی خاصی را منتقل می‌کنند. این ویژگی از زبان به نوعی نشان‌دهنده‌ی دقت و کامل بودن آلمانی‌ها در بیان مفاهیم است.
 4. اهمیت زبان مادری: آلمانی‌ها بر روی اهمیت زبان مادری‌شان تأکید می‌کنند. آموزش و نگهداری زبان آلمانی در خانه و محیط‌های اجتماعی، از جمله مدارس، موسسات فرهنگی و کتابخانه‌ها، بسیار مهم است.
 5. سنت‌ها و جشن‌ها: آلمانی‌ها جشن‌ها و سنت‌های زیادی دارند که برگزاری آن‌ها در فصول مختلف سال و به مناسبت‌های خاص، زبان آلمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این جشن‌ها و سنت‌ها می‌توانند لغات، عبارات و اصطلاحات مختص به خود را داشته باشند.
 6. شعر و ادبیات: آلمانی‌ها یک تاریخ غنی از ادبیات و شعر دارند. شاعران معروف آلمانی مثل Goethe و Schiller به زبان آلمانی می‌نوشتند که به افزایش غنای اصطلاحات و عبارات زبان آلمانی کمک کرد.

به طور کلی، آداب و رسوم و فرهنگ آلمانی‌ها نقش مهمی در شکل‌دهی به زبان آلمانی ایفا می‌کنند. از طریق انعکاس این موارد در زبان، شما می‌توانید عمیق‌تر به فرهنگ و جامعه آلمانی نفوذ کنید و در فرآیند یادگیری بهتر و مؤثرتر باشید.

 1. تجربه‌ی افراد در یادگیری زبان آلمانی

با توجه به تجربه‌های افراد مختلف، هر فرد ممکن است روش‌ها و رویکردهای متفاوتی را برای یادگیری زبان آلمانی ترجیح دهد. مهمترین نکته این است که شما از روشی که به شما متناسب می‌آید استفاده کنید و به مرور زمان، مهارت‌های زبانی‌تان را بهبود بخشید. برخی از نکات مشترک در تجربه‌های افراد در یادگیری زبان آلمانی عبارت‌اند از:

الف. توانایی‌های چندجانبه: برای یادگیری زبان آلمانی، توانایی‌های چندجانبه مانند گرامر، واژگان و تلفظ مهم هستند. افراد باید به طور همزمان به تمامی این جنبه‌ها توجه کنند تا بتوانند به طور کامل زبان را فراگیرند.

ب. تمرکز بر گوش دادن و تلفظ: برخی از افراد ممکن است با تلفظ صحیح صداها و حروف آلمانی مشکل داشته باشند. گوش دادن به زبان‌آموزی‌ها، پادکست‌ها و فیلم‌های آلمانی می‌تواند بهبود تلفظ و تفهیم شنیداری را تسهیل کند.

ج. تمرین مداوم: یادگیری هر زبانی نیازمند تمرین مداوم است. به عبارتی، تمرکز روزانه و منظم بر زبان آلمانی می‌تواند به شما کمک کند تا بهبود یابید.

د. مشارکت در محیط‌های یادگیری: برخی از افراد با شرکت در کلاس‌ها یا گروه‌های مکالمه‌ی زبان آلمانی، فرصت‌های بیشتری برای تمرین و ارتقاء مهارت‌های خود دارند.

ه. یادگیری با همراه‌ها: برخی از افراد با داشتن همراهی که زبان آلمانی را می‌شناسد، راحت‌تر می‌توانند تمرین کنند و با آن شخص در مکالمات هماهنگ شوند.

و. استفاده از منابع متنوع: استفاده از کتاب‌ها، فیلم‌ها، اپلیکیشن‌ها و سایت‌های آموزشی مختلف می‌تواند تنوع را به یادگیری اضافه کند و علاقه‌مندی را افزایش دهد.

 1. شروع یادگیری زبان آلمانی

آغاز یادگیری زبان آلمانی می‌تواند هیجان‌انگیز و مفرح باشد. در ادامه، نکاتی برای شروع و راهنمایی‌هایی برای پیشرفت بهتر در یادگیری زبان آلمانی آورده‌ام:

الف. برنامه‌ریزی و تعیین هدف: ابتدا برنامه‌ریزی کنید و هدف واقعی برای یادگیری زبان آلمانی تعیین کنید. ممکن است هدف شما مکالمه روزمره، مسافرت، یا ادامه‌تحصیل در آلمان باشد.

ب. آموزش اصولی گرامر: آشنایی با اصول گرامر زبان آلمانی مهم است. شروع از مفاهیم ساده‌تر و به تدریج به مباحث پیشرفته‌تر بروید.

ج. فرهنگ لغات: از همون ابتدا به یادگیری و تقویت دایره لغات خود بپردازید. لغات را به صورت دسته‌بندی شده و با استفاده از کارت‌های حافظه یاد بگیرید.

د. گوش دادن به محتواهای صوتی: گوش دادن به پادکست‌ها، موسیقی‌ها، فیلم‌ها و برنامه‌های آلمانی با زیرنویس می‌تواند به تقویت مهارت شنیداری‌تان کمک کند.

ه. مشارکت در کلاس‌های آموزشی: اگر امکان دارد، در کلاس‌های زبان آلمانی شرکت کنید. این کلاس‌ها فرصتی عالی برای تمرین مکالمه و تعامل با افراد دیگر هستند.

و. یادگیری اصطلاحات و عبارات رایج: برای تقویت مکالمه، اصطلاحات و عبارات رایج را یاد بگیرید. از روزمره تا موقعیت‌های رسمی، استفاده از این اصطلاحات می‌تواند شما را مطمئن‌تر کند.

ز. تمرین و تکرار: یادگیری زبان نیازمند تمرین مداوم است. روزانه زمانی را برای تمرین و یادگیری زبان آلمانی اختصاص دهید.

ح. استفاده از منابع آموزشی متنوع: از کتاب‌ها، وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و منابع آموزشی مختلف بهره‌مند شوید تا تنوع را به یادگیری اضافه کنید.

ط. مکالمه با زبان‌آموزان دیگر: با افرادی که همچنان در حال یادگیری زبان هستند، مکالمه کنید تا با یکدیگر تمرین کنید و از تجربیات یکدیگر بهره‌مند شوید.

ی. ایجاد فرهنگ یادگیری: به یادگیری زبان آلمانی به عنوان یک فرآیند مثبت نگاه کنید و از اشتیاق و علاقه خود برای بهبود مهارت‌های زبانی‌تان بهره‌برید.

به خاطر داشته باشید که یادگیری زبان آلمانی نیازمند صبر، تمرکز و تلاش است. با استفاده از روش‌های مناسب و مداومت در تمرین، بهبود مهارت‌های زبانی‌تان قطعی خواهد بود.​

ادامه مطلب
GUTA
آرتیکل در زبان آلمانی
سطح A1

از سری بخشهای آموزش زبان آلمانی بصورت رایگان و در راستای آموزش زبان آلمانی از پایه تا پیشرفته در سایت گوتا، از ابتدایی ترین و اساسی ترین گرامر زبان آلمانی که آزتیکل زبان آلمانی است شروع خواهیم کرد.

در زبان آلمانی، گرامر آرتیکل‌ها (تعریف‌ کننده اسم) بسیار مهم هستند و استفاده صحیح از آرتیکل‌ها در زبان آلمانی، مهمترین قسمت از گرامر آلمانی محسوب می‌شود، بنابراین در فرآیند یادگیری زبان آلمانی، باید به آن توجه کافی بشود چرا که از اصول اولیه یادگیری زبان آلمانی است. آرتیکلها به صورت مشابه در زبان‌های دیگر مانند فرانسوی و اسپانیایی نیز وجود دارند اما در زبان آلمانی بعلت نقش خود در بخشهای مختلف گرامر بسیار مهم هستند یعنی همانطور که در زبان انگلیسی، زمان فعلها در ساختار زبان نقش مهمی را ایفا می کند در زبان آلمانی این نقش مهم گرامر آلمانی بر عهده آرتیکل است. بهترین روش در یادگیری و استفاده از آرتیکلها، حفظ نمودن آنها نیست بلکه مطالعه و تمرین مستمر با آرتیکل‌ها به شما کمک می‌کند تا آرتیکلهای آلمانی را در ترکیب کلمات و جملات به صورت صحیح بیان کنید.

تعریف اسم با آرتیکل آلمانی

آرتیکل‌ها (تعریف‌ کننده اسم) در زبان آلمانی به عنوان کلمات کوچکی شناخته می‌شوند که به اسم‌ها (Substantive) اشاره می‌کنند و نقش تعیین‌کننده‌ای برای آنها دارند. استفاده از آرتیکل‌ها در زبان آلمانی بسیار مهم است و بسته به جنس، تعداد، و نقش اسم، نوع آرتیکل مشخص می‌شود.

آرتیکلها در زبان آلمانی برای مشخص نمودن جنسیت اسامی، مفرد و جمع بودن، حالت اسم و معرفه یا نکره بودن اسم استفاده می شوند. 

جنس اسم با آرتیکل آلمانی

در زبان آلمانی اسامی سه جنس مونث، مذکر و خنثی دارند. جنس اسامی در زبان آلمانی با جنس بیولوژیک که برای ما شناخته شده است متفاوت است. آرتیکل مورد استفاده برای هر جنسیت اسم در زبان آلمانی در جدول زیر آمده است .در زبان آلمانی، اسم "زن" جنس مونث بیولوژیک خود را دارد اما یک "کیف ورزشی" نیز جنس مونث دارد. همچنین اسم "مرد" یا اسم "پدر" جنس مذکر بیولوژیک خود را دارد اما اسم "میز" هم مذکر است. البته استثنائاتی نیز وجود دارد. برای مثال اسم "دختر بچه" جنسیت خنثی داشته و اسم "ماشین" نیز جنسیت خنثی را دارد.

خنثی مذکر مونث جنسیت اسم
das der die آرتیکل اسم

این اسامی در زیر آورده شده است:

die Frau/  زن

die Sporttasche/ کیف ورزشی

der Mann /مرد

der Tisch /میز

das Mädchen /دختر بچه

das Auto /ماشین

der die das regeln für artikel im deutschen

 استفاده از جنسیت اسامی در زبان آلمانی و آرتیکل مناسب آنها در قوانین گرامری بعدی مثل استفاده از اسم در حالت مفعولی اکوزاتیو و یا داتیو و یا استفاده از اسم در حالت مضاف و مضاف الیه و همچنین در استفاده از صفتها در آلمانی برای اسامی اهمیت خود را نشان میدهد که درآموزشهای بعدی به هر یک از آنها اشاره خواهیم کرد. سوال همیشگی اما چگونگی تشخیص آرتیکل آلمانی است. قانونی برای تعیین جنسیت اسامی آلمانی بطور مشخص وجود ندارد، هرچند از حروف انتهایی برخی از کلمات میتوان به جنسیت اسم در زبان آلمانی و در نتیجه تعیین آرتیکل زبان آلمانی پی برد. این حروف انتهایی در برخی موارد استثنائاتی دارند بنابراین در لیست زیر تنها به مواردی اشاره شده است که وجود آنها نشان دهنده صد در صد آرتیکل آن جنس برای اسم در زبان آلمانی است.

آرتیکلهای مونث آلمانی

اسامی زیر جنسیت مونث در زبان آلمانی داشته و بنابراین با آرتیکل die می آیند.

الف. اسامی که بصورت بیولوژیک مونث هستند: die Mutter/ مادر

ب. شغلها در زبان آلمانی بر اساس جنسیت اسامی خود را دارند، بنابراین یک نانوا زن آرتیکل مونث میگیرد: die Bäckerin/ نانوا

ج. مارک موتورها: die Suzuki/ سوزوکی

د. اسم کشتی ها: die Europa/ اروپا

ه. اسم هواپیماها:   die Boing/ بوئینگ

و. اعداد: die Eins/ یک

ز. اسم گلها: die Rose/ رز

ح. اسامی که به –ei ختم میشوند: die Bäckerei/ نانوایی

ط. اسامی که به –ie ختم میشوندdie Psychologie :/ روانشناسی

ی. اسامی که به –in ختم میشوند: die Prinzessin / پرنسس

ک. اسامی که به – schaft ختم میشوند: die Freundschaft / دوستی

ل. اسامی که به – heit/-keit  ختم میشوند: die Gesundheit / سلامتی

م. اسامی که به – ung  ختم میشوند: die Zeitung / روزنامه

آرتیکلهای مذکر آلمانی

اسامی زیر جنسیت مذکر در زبان آلمانی داشته و بنابراین با آرتیکل der می آیند.

الف. اسامی که بصورت بیولوژیک مذکر هستند: der Vater/ پدر

ب. شغلها در زبان آلمانی بر اساس جنسیت اسامی خود را دارند، بنابراین یک نانوا مرد آرتیکل مذکر میگیرد: der Bäcker/ نانوا

ج. فصلها: der Herbst/ پاییز

د. ماهها: der August/ اگوست

ه. روزهای هفته: der Sonntag/ یکشنبه

و. جهتهای جغرافیایی: der Norden/ شمال

ز. موارد جوی: der Regen/ باران

ح. مارکهای ماشینها: der Honda/ هوندا

ط. قطارها: der Regionalexpress/ قطار شهری

ی. اسامی که از فعل ساخته شده اند و نشان فعل یعنی –en را از دست داده اند: / der Fangشروع

آرتیکلهای خنثی آلمانی

اسامی زیر جنسیت خنثی در زبان آلمانی داشته و بنابراین با آرتیکل das می آیند.

الف. اسم رنگها: das Rot/ قرمز

ب. عناصر شیمیایی: das Eisen/ آهن

ج. اسامی که از افعال ساخته شده اند: das Schreiben/ نوشتار

د. اسامی که به -chen  ختم میشوند: das Mädchen / دختر بچه

ه. اسامی که به -lein ختم میشوند: das Fräulein / دوشیزه

و. اسامی که به -um ختم میشوند:das Zentrum/ مرکز شهر

ز. اسامی که به -nis ختم میشوند: das Ergebnis/ نتیجه

ح. اسامی که به -tum ختم میشوند:das Datum / تاریخ

ط. اسامی که به -ment ختم میشوند:das Parlament / پارلمان​

آرتیکل اسامی مفرد و جمع

آرتیکلهای آلمانی نشان دهنده مفرد یا جمع بودن اسامی در زبان آلمانی نیز هستند. اگر چه بر اساس جنسیت اسامی آلمانی، آرتیکلهای اسامی طبق آنچه در بالا توضیح داده شد، با یکدیگر فرق دارند اما برای تمامی اسامی آلمانی، آرتیکل جمع die می باشد.

جمع مفرد خنثی مفرد مذکر مفرد مونث تعداد اسم
die das der die آرتیکل اسم

در مقالات آینده آموزش زبان آلمانی از پایه تا پیشرفته، به بررسی موارد دیگر استفاده از آرتیکلهای آلمانی و انواع آرتیکل در زبان آلمانی میپردازیم.

ادامه مطلب
GUTA
۶ روش موثر کاریابی در آلمان
در آلمان

جستجوی کار در کشورهای خارجی مانند آلمان برای افرادی که از کشورهای دیگر به آنجا مهاجرت می کنند، ممکن است چالش‌هایی را به همراه داشته باشد. این چالش‌ها از جمله نیاز به آشنایی با زبان محلی، تفاوت‌های فرهنگی و استانداردهای متفاوت شغلی می‌باشند. در این مقاله، به شش راهکار برتر راهکارهای جستجوی کار در آلمان پرداخته‌ایم تا افرادی که می‌خواهند مهاجرت کاری به آلمان داشته باشند، بهترین فرصت‌های شغلی را برای خود بیابند.

 1. آموزش و تسلط بر زبان آلمانی

یکی از مهم‌ترین عوامل برای موفقیت در جستجوی کار در آلمان، آموزش و تسلط بر زبان آلمانی است. آشنایی قوی با زبان محلی، امکان برقراری ارتباط مؤثر با کارفرماها، مشتریان و همکاران را فراهم می‌کند. اگرچه برخی مشاغل زبان انگلیسی را می‌پذیرند، اما درصد بالایی از فرصت‌های شغلی نیاز به زبان آلمانی دارند. بنابراین، ارتقاء سطح زبان آلمانی و شرکت در دوره‌های آموزشی متناسب با نیازهای کاری بهترین اقدام برای شروع مسیر شغلی است. بنابراین با شرکت در دوره هایی که مطمئن هستید آموزش زبان آلمانی از پایه تا پیشرفته را برای شما دارند، موفقیت خود در آینده را تصمین نمایید. شما همچنین میتوانید در دوره های فوق فشرده ده ماهه از پایه تا پیشرفته آموزش زبان آلمانی گوتا شرکت نموده و با دریافت مدرک زبان آلمانی ب دو آینده شغلی خود را در مدت یک سال تضمین نمایید.

 1. استفاده از وب‌سایت‌های کاریابی آلمانی

استفاده از وب‌سایت‌های کاریابی معتبر آلمانی می‌تواند به عنوان یکی از بهترین راهکارها برای جستجوی شغل در آلمان از ایران باشد. وب‌سایت‌هایی مانند XING، LinkedIn و Indeed معروف‌ترین منابع برای جستجوی فرصت‌های شغلی در آلمان هستند. البته توجه داشته باشید که اولین قدم در یافتن شغل مناسب در آلمان، داشتن رزومه درست مناسب با معیارها و استانداردهای آلمان است. ازسایتهای کاریابی آلمان برای مشاهده و اعلام آگهی‌های شغلی جدید، برقراری ارتباط با کارفرماها و ایجاد حساب کاربری متخصصانه میتوانید استفاده کنید. در زیر به برخی از وب‌سایت‌های کاریابی آلمانی و مزیت‌های هر یک از آنها برای جستجوی کار در آلمان از ایران اشاره می‌کنیم:

 1. XING (www.xing.com):

   مزیت‌ها:

   - XING یکی از بزرگترین و پرطرفدارترین وب‌سایت‌های کاریابی و شبکه‌سازی حرفه‌ای در آلمان است.

   - این وب‌سایت به شما امکان می‌دهد یک حساب کاربری حرفه‌ای ایجاد کنید و رزومه‌تان را بارگذاری کنید.

   - شما می‌توانید در گروه‌ها و جمعیت‌های حرفه‌ای مرتبط با زمینه‌های کاری‌تان شرکت کنید و با افراد مشابهی به ارتقاء شغلی خود بپردازید.

   - XING به عنوان یک ابزار برای برقراری ارتباط با کارفرماها و مشاغل مختلف مفید است.

 1. LinkedIn (www.linkedin.com):

   مزیت‌ها:

   - LinkedIn یکی دیگر از پرمخاطب‌ترین وب‌سایت‌های شبکه‌سازی حرفه‌ای است که در سطح جهانی شناخته شده است.

   - این وب‌سایت به شما امکان می‌دهد حساب کاربری حرفه‌ای خود را ایجاد کنید و تاریخچه کاری و تخصص‌های خود را نمایش دهید.

   - شما می‌توانید با کارفرماها و حرفه‌ای‌های دیگر ارتباط برقرار کنید و از طریق نشر محتوا و مشارکت در گروه‌ها و صفحات معتبر خود را معرفی کنید.

   - LinkedIn به عنوان یک منبع مهم برای پیدا کردن فرصت‌های شغلی و جذب استخدام‌کنندگان به کاربران خود شناخته می‌شود.

 1. Indeed (www.indeed.com):

   مزیت‌ها:

   - Indeed یک وب‌سایت کاریابی جستجوگر موقعیت‌های شغلی است که در آلمان و جهان به عنوان منبعی اعتمادساز و موثق معروف است.

   - شما می‌توانید موقعیت‌های شغلی مختلف را بر اساس موقعیت جغرافیایی، شغل و شرکت‌ها جستجو کنید.

   - این وب‌سایت اطلاعات مفصلی از جمله مشخصات شرکت‌ها، شرایط شغلی و حقوق و دستمزد را ارائه می‌دهد.

   - Indeed به عنوان یک پلتفرم مناسب برای ثبت‌نام و ارسال رزومه به شرکت‌ها و کارفرمایان مختلف مفید است.

 1. StepStone (www.stepstone.de):

   مزیت‌ها:

   - StepStone یکی از محبوب‌ترین و پیشگامان در زمینه جستجوی شغل در آلمان است.

   - این وب‌سایت به شما اجازه می‌دهد موقعیت‌های شغلی را بر اساس زمینه‌های مختلف مانند فناوری، مالی، بازرگانی و غیره جستجو کنید.

   - شما می‌توانید در صفحات شرکت‌ها و اطلاعات مرتبط با آنها را ببینید.

   - StepStone به عنوان یک سایت مورد اعتماد توسط اکثر کارفرما و متخصصان شناخته شده است.

 1. Jobware (www.jobware.de):

   مزیت‌ها:

   - Jobware یک وب‌سایت کاریابی آلمانی با تمرکز بر روی فرصت‌های شغلی متمرکز در زمینه‌های مدیریت و مشاغل متخصصانه است.

   - این وب‌سایت به شما امکان می‌دهد جستجوی موقعیت‌های شغلی و پست‌های مدیریتی را انجام دهید.

   - Jobware به عنوان منبع معتبری برای پیدا کردن فرصت‌های شغلی در زمینه‌های مدیریتی و تخصصی معتبر است.

 1. Monster (www.monster.de):

   مزیت‌ها:

   - Monster یک وب‌سایت کاریابی با پوشش جهانی است و فرصت‌های شغلی بسیاری در آلمان ارائه می‌دهد.

   - این وب‌سایت به شما اجازه می‌دهد موقعیت‌های شغلی را بر اساس محله‌ها، شهرها و زمینه‌های مختلف جستجو کنید.

   - Monster با انتشار رزومه‌ها و اطلاعات شخصی به کارفرمایان و استخدام‌کنندگان معتبر معرفی می‌شود.

   - این وب‌سایت به عنوان یک ابزار مناسب برای جستجوی فرصت‌های شغلی و ارتقاء حرفه‌ای در آلمان شناخته می‌شود.

نکته مهم: همچنین، می‌توانید از وب‌سایت‌های دیگری که به جستجوی کار در آلمان می‌پردازند، مانند Bundesagentur für Arbeit (آژانس فدرال کار آلمان) و EURES (شبکه اروپایی خدمات شغلی) نیز استفاده کنید. همچنین، حتماً موقعیت‌های شغلی و نیازهای کاری آلمان را مطالعه کنید تا تاکیدها و مهارت‌های مورد نیاز را در رزومه‌تان بنویسید و مطابقت کامل را با شغل مورد نظر ایجاد کنید.

اولین قدم در یافتن شغل مناسب در آلمان، داشتن رزومه درست مناسب با معیارها و استانداردهای آلمان است.

 1. شبکه‌سازی و حضور در رویدادهای شغلی

شبکه‌سازی و حضور در رویدادهای شغلی می‌تواند به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی جستجوی کار موفق در آلمان در نظر گرفته شود. شرکت در نمایشگاه‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارها و گردهمایی‌های حرفه‌ای فرصت مناسبی است تا با کارفرمایان و متخصصان آلمانی آشنا شوید، ارتباط برقرار کنید و رزومه‌تان را تحویل دهید. این فعالیت‌ها می‌توانند به افزایش اعتماد به نفس و کسب اطلاعات بیشتر درباره بازار کار در آلمان کمک کنند.

 1. تطابق مهارت‌ها با نیازهای بازار کار

برای جستجوی کار در آلمان مطالبه به تطابق مهارت‌های خود با نیازهای بازار کار آلمان بسیار مهم است. آشنایی با مهارت‌های مورد نیاز و مطابقت رزومه‌تان با این مهارت‌ها، شانس موفقیت شما را افزایش می‌دهد. از نظر کارفرماها، تخصص در زمینه‌های مورد نیاز و تجربه کاری مرتبط با پست مورد نظر از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

 1. استفاده از منابع داخلی

  بهره‌گیری از منابع داخلی ایران مانند سفارت آلمان، موسسات فرهنگی آلمانی و دوره‌های آموزش زبان می‌تواند به شما در یافتن اطلاعات مفید و مهارت‌های مورد نیاز کمک کند.

  1. تطبیق رزومه با استانداردهای آلمانی  

  تطبیق رزومه‌تان با استانداردهای آلمانی و انتخاب اطلاعات مهم و مرتبط با موقعیت شغلی مورد نظر می‌تواند به جذب توجه کارفرماها کمک کند.

  این راهکارها کمک می‌کنند تا فرآیند جستجوی کار در آلمان برای شما بهتر و مؤثرتر شود و  شما بتوانید فرصت‌های شغلی مناسب را به دست آورید. توجه به هر یک از این موارد و ترکیب آنها با یکدیگر می‌تواند به موفقیت شغلی و حرفه‌ای شما در آلمان کمک کند. همچنین برای اطلاع از جزئیات شرایط مهاجرت کاری به آلمان در 2023 میتوانید اینجا کلیک کنید و از این قوانین آگاه شوید.

ادامه مطلب
GUTA
5 روش موثر در یادگیری زبان آلمانی

یادگیری زبان آلمانی از طریق تمرین مکالمه اهمیت زیادی دارد؛ اما برای بسیاری از افراد، امکان حضور در کلاس‌های زبان یا داشتن همراه برای تمرین مکالمه در دسترس نیست. به همین دلیل، یافتن روش‌های موثر و کارآمد برای تمرین مکالمه تنها در خانه برای زبان آلمانی امری حیاتی است. در این مقاله، به بررسی چند روش کارآمد و اثبات‌شده برای تمرین مکالمه زبان آلمانی در خانه می‌پردازیم.

 1. تماشای فیلم‌ها و سریال‌ها به زبان آلمانی:

فیلم‌ها و سریال‌های زبان آلمانی می‌توانند یکی از بهترین منابع برای یادگیری زبان و تقویت مکالمه باشند. با تماشای فیلم‌ها و سریال‌ها به زبان آلمانی، علاوه بر افزایش دایره‌لغات و بهبود شنیداری، می‌توانید اصطلاحات و نحوه استفاده از آنها در جملات را نیز فرا بگیرید. البته توجه داشته باشید که فیلم‌ها و سریال‌ها باید با توجه به سطح زبانی و سلیقه شخصی شما انتخاب شود. برخی از فیلم‌ها و سریال‌های معروف آلمانی که برای یادگیری زبان آلمانی می‌توانند مفید باشند در زیر آمده است و البته میتوانید قسمتهایی از آن رال در سایت تی وی اشپیل فیلم ببینید.

فیلم‌ها:

 1. Toni Erdmann
 2. Das Leben der Andere
 3. Good Bye Lenin
 4. Victoria
 5. Run Lola Run
 6. Der Untergang
 7. Das Boot
 8. Gegen die Wand
 9. Oh Boy
 10. Die Welle

سریال‌ها:

 1. Dark
 2. Babylon Berlin
 3. How to Sell Drugs Online
 4. Dogs of Berlin
 5. Tatortreiniger
 6. Deutschland 83
 7. Biohackers
 8. Der Lehrer
 9. 4 Blocks
 10. Türkisch für Anfänger

این فیلم‌ها و سریال‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا با زبان آلمانی و فرهنگ آلمان آشنا شوید و به تقویت مهارت مکالمه خود بپردازید. پیشنهاد می‌شود از زیرنویس‌ها استفاده کنید و به تدریج سطح شنیداری و تفهیمتان را افزایش دهید. همچنین، با تکرار تماشای فیلم‌ها و سریال‌ها، می‌توانید بهبود قابل توجهی در مهارت‌های زبانی خود احساس کنید. اما توجه کنید که در صورتی که در سطوح ابتدایی یادگیری زبان آلمانی هستید، و فیلم و سریالی بالاتر از سطح شما باشد هیچ کمکی به یادگیری آلمانی شما نکرده و باعث دلسردی شما نیز میشود. برای سطوح مبتدی سریالهایی مثل راه نیکولاس Nicos Weg پیشنهاد میشود.

دیدن فیلم و سریال و گوش دادن پادکست راههای مونولوگ برای تمرین زبان آلمانی هستند. برای برقراری دیالوگ تکرار جملات اصطلاحات با صدای بلند در حالیکه پارتنر زبان آلمانی ندارید به شما در تقویت مکالمه آلمانی کمک می نماید.

 1. گوش دادن به پادکست‌های زبان آلمانی

گوش دادن به پادکست‌های زبان آلمانی با موضوعات مختلف، یکی دیگر از روش‌های مفید برای تقویت مکالمه است. با گوش دادن به پادکست‌ها، می‌توانید با لهجه‌ها و نحوه تلفظ صحیح کلمات آشنا شوید و به تدریج سرعت شنیداری خود را افزایش دهید. البته همانند فیلم‌ها و سریال‌ها، انتخاب پادکست‌ها نیز باید با توجه به سطح زبانی و علاقه شما انتخاب شوند. اما در ادامه چندی از بهترین پادکستهای آلمانی که برای یادگیری زبان آلمانی می‌توانند مفید باشند را معرفی می‌کنیم:

 1. "Coffee Break German" by Radio Lingua Network

این پادکست برای افراد مبتدی‌ها و آموزش آلمانی از پایه و افرادی که قصد یادگیری مقدماتی زبان آلمانی را دارند، مناسب است. در این پادکست، مباحث مختلف زبان آلمانی از جمله دستور زبان و واژگان تدریس می‌شود و تمریناتی نیز برای تقویت مهارت‌های شنیداری و تلفظ ارائه می‌شود.

 1. "Langsam gesprochene Nachrichten" by Deutsche Welle:

این پادکست توسط رادیو آلمانی Deutsche Welle تولید می‌شود و اخبار روز را به طور کند و واضح به زبان آلمانی می‌خوانند. این پادکست برای تقویت مهارت‌های شنیداری و تفهیم اخبار و موضوعات مختلف مناسب است.

 1. "Slow German" by Annik Rubens:

این پادکست به صورت کند و روان، داستان‌ها، مصاحبه‌ها و موضوعات مختلف را به زبان آلمانی ارائه می‌دهد. این پادکست مناسب برای تمرین شنیداری و گسترده‌کردن دایره‌لغات است.

 1. "Learn German by Podcast" by GermanPod101:

این پادکست برای افرادی است که می‌خواهند از سطح مبتدی به سطح پیشرفته در زبان آلمانی پیشرفت کنند. این پادکست‌ها دارای موضوعات مختلفی از جمله گرامر، واژگان و مکالمات عمومی هستند.

 1. "Der Explikator " by Radio Fritz:

این پادکست به سبک روزنامه‌نگاری، پرسش‌های مختلف از مخاطبان درباره موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی را مورد بحث قرار می‌دهد. این پادکست برای تقویت مهارت‌های شنیداری و درک موضوعات پیچیده مفید است.

همچنین، در بازار پادکست‌ها، انواع دیگری از پادکست‌های آموزشی و تفریحی در زبان آلمانی وجود دارند که می‌توانند به تنوع و جذابیت تمرین شما افزوده شوند. با توجه به علاقه‌های خود، پادکست‌های دیگری نیز برای یادگیری زبان آلمانی پیدا کنید و از آنها بهره‌مند شوید.

 1. مکالمه با خود:

یکی از روش‌های ساده و موثر برای تمرین مکالمه، صحبت کردن با خود در زبان آلمانی است. شما می‌توانید در موقعیت‌های مختلف مکالماتی را که در زندگی روزمره ممکن است به آنها برخورد کنید، تمرین کنید. این روش به شما اعتماد به نفس بیشتری در تمرین مکالمه می‌دهد. برای اینکار و آموزش بهتر زبان آلمانی به نکات زیر توجه کنید.

 1. ایجاد محیط مناسب:

در ابتدا، یک محیط مناسب برای مکالمه با خود ایجاد کنید. این محیط می‌تواند اتاق یا فضایی خلوت در خانه باشد. اگر تمایل دارید، می‌توانید از آینه نیز استفاده کنید تا خودتان را ببینید و در مکالمه با خود شریک شوید.

 1. انتخاب موضوعات و جملات:

موضوعات و جملات مختلفی را که ممکن است در مکالمه‌های روزمره برخورد کنید، انتخاب کنید. این موضوعات می‌توانند از موارد ساده و روزمره مثل خرید کردن، صحبت کردن در مورد آب و هوا و ... تا موضوعات پیچیده‌تری مثل توصیف یک تجربه یا یک رویداد باشند.

 1. تمرین مکالمه:

شروع به صحبت کردن در مورد موضوعات انتخابی کنید. می‌توانید جملات کاملی بسازید یا کلمات و اصطلاحات را در جملات ساده استفاده کنید. در این مرحله مهم نیست که آیا جملات شما به درستی ساخته شده‌اند یا نه؛ بلکه تمرکز بر تقویت مهارت مکالمه و اطمینان از تلفظ و صحت جملات است.

 1. نقد و ارزیابی:

پس از اتمام مکالمه، خودتان را نقد و ارزیابی کنید. به تلفظ، نحوه استفاده از واژگان و گرامر دقت کنید. در صورت لزوم، می‌توانید از منابع آموزشی برای بررسی صحت جملات و تصحیح اشتباهات استفاده کنید.

 1. تکرار و تمرین مداوم:

برای بهبود مهارت‌های مکالمه‌تان، بهتر است این فعالیت را به صورت منظم و مداوم انجام دهید. هر روز چند دقیقه وقت بگذارید و مکالمه با خود را تکرار کنید. با گذر زمان، تلفظ شما بهبود می‌یابد و به تدریج مهارت‌های زبانی‌تان تقویت می‌شود.

تماشای فیلم و سریال، گوش دادن به پادکستهای آلمانی، مکالمه با خود، استفاده از برنامه های آموزش زبان آلمانی، و مکالمه آنلاین با دوستان آلمانی 5 روش بسیار مناسب برای تقویت زبان آلمانی و مخصوصا تقویت مکالمه زبان آلمانی است. 

 1. استفاده از برنامه‌های آموزش زبان آلمانی

در دنیای دیجیتال امروز، برنامه‌های موبایل و وب‌با محتوای آموزشی فراوانی برای زبان‌آموزان زبان آلمانی وجود دارد. این برنامه‌ها از مبتدی تا پیشرفته و مخصوص تمرین مکالمه هستند و می‌توانند به شما در تقویت مکالمه و پیشرفت در زبان آلمانی کمک کنند.

 1. مکالمه با دوستان آلمانی آنلاین

ارتباط با افراد زبان آلمانی زبان مادری یکی از بهترین روش‌ها برای تمرین مکالمه است. با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین یا اپلیکیشن‌های مخصوص آشنایی با افراد آلمانی، می‌توانید به راحتی همچنین درک فرهنگ آنها را نیز تقویت کنید.

تمرین مکالمه تنها در خانه برای زبان آلمانی امکان‌پذیر است و با استفاده از روش‌هایی که در این مقاله معرفی شدند، می‌توانید بهبود قابل توجهی در تمرین مکالمه و ارتقاء سطح زبانی خود از طریق زبان آلمانی داشته باشید. همچنین، حتما به خلاقیت خود روی آورده و روش‌های متنوع دیگری را نیز امتحان کنید تا تجربه‌ی یادگیری زبان بهتری داشته باشید. اگر دوست دارید در مورد راههای پیدا کردن دوست آلمانی زبان نیز برای شما مقاله ای بنویسیم حتما برای ما دیدگاه خود را زیر این مقاله به اشتراک بگذارید.​

ادامه مطلب
GUTA
چالشهای یادگیری آنلاین آلمانی

زبان آلمانی و انگلیسی دو زبان از خانواده‌ی زبان‌های هندواروپایی هستند و از نظر تاریخی و گرامری با هم شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند. در این مقاله، به بررسی این شباهت‌ها و تفاوت‌ها پرداخته، مدت زمان لازم برای یادگیری هر زبان و نحوه‌ی تاثیرگذاری آن بر رسیدن به مدرک زبان B2 مورد بحث قرار می‌گیرد.

شباهت‌های زبان آلمانی و انگلیسی
 1. اشتراک واژگان: هر دو زبان اشتراکات زیادی در واژگان دارند. این اشتراکات به ویژه در زمینه‌های علم، فناوری، ورزش، موسیقی و فلسفه بسیار چشمگیر است که می‌تواند برای افرادی که به یادگیری یکی از این زبان‌ها می‌پردازند، امتیاز باشد.
 2. الفبا: هر دو زبان از الفبای لاتین استفاده می‌کنند که برای بسیاری از افرادی که زبان انگلیسی را یاد گرفته‌اند، آموختن زبان آلمانی را آسان‌تر می‌کند.
 3. ترتیب جمله: هر دو زبان ترتیب جمله‌ها را از چپ به راست دنبال می‌کنند که این امر نیز یادگیری آسان‌تر آلمانی را برای افرادی که انگلیسی را مسلط هستند، ممکن می‌کند.
تفاوت‌های زبان آلمانی و انگلیسی
 1. چگونگی تلفظ: در زبان آلمانی، تلفظ حروف بسیار مهم است و گاهی باعث معنای کلمات متفاوت می‌شود. این موضوع برای افرادی که انگلیسی می‌دانند و به زبان آلمانی می‌پردازند، چالش‌هایی را به دنبال دارد. در سایتهای مختلفی میتوان با نحوه تلفظ در آلمانی آشنا شد. 
 2. ساختار گرامری: زبان آلمانی ساختار گرامری پیچیده‌تری دارد و برخی از قواعد گرامری آن با انگلیسی تفاوت دارد که یادگیری این بخش ممکن است برای برخی افراد زمان‌بر باشد.
 3. زمان افعال: در زبان آلمانی برخلاف زبان انگلیسی زمانهای فعل خاصی وجود دارد و به همین جهت این موضوع نیازمند تمرکز بیشتر برای یادگیری است.

اگر تنها 1 ساعت در روز برای یادگیری زبان آلمانی زبمان بگذارید در مدت 2.5 سال میتوانید به سطح ب دو برسید. بنابراین با  شرکت در دوره های فوق فشرده گوتا میتوانید در 10 ماه به سطح B2 دست پیدا کنید.

مدت زمان رسیدن به مدرک B2

با توجه به شناخته شدن بیشتر انگلیسی در جهان و استفاده وسیع ‌تر آن در مکالمات روزمره، ممکن است برای افرادی که انگلیسی می‌آموختند، زمان کوتاه‌تری برای رسیدن به مدرک B2 انگلیسی نیاز باشد. برخلاف آن، برای اکثر افراد آموزش زبان آلمانی زمان‌برتر است و مدت زمان بیشتری برای رسیدن به مدرک B2 زبان آلمانی لازم است.

زمان لازم برای رسیدن به مدرک B2 با روزی 1 ساعت خواندن

هرچند که مدت زمان دقیق برای آموزش زبان آلمانی و رسیدن به مدرک B2 بستگی به تعداد ساعات مطالعه روزانه، استفاده از روش‌های آموزشی موثر و استفاده از زبان در موقعیت‌های عملی دارد، اما از همان ابتدا یعنی آموزش آلمانی از پایه تا آموزش آلمانی پیشرفته با روزی 1 ساعت خواندن و تمرین کردن زبان آلمانی، معمولاً بین 6 ماه تا 1 سال زمان نیاز است تا به مدرک B2 زبان آلمانی برسید. این درحالی است که در بهترین کلاس آموزش زبان آلمانی شرکت نموده و از اساتید مجرب برای آموزش زبان آلمانی بهره برده باشند. در واقع بدون شرکت کردن در کلاس آموزش زبان آلمانی بصورت آنلاین و یا حضوری و تنها اگر روزی 1 ساعت برای یادگیری زبان اختصاص داده شود، برای رسیدن به مدرک B2 در زبان آلمانی حدود 900-1000 روز (حدود 2.5-3 سال) نیاز است. در مقابل، برای رسیدن به سطح مشابه در زبان انگلیسی، حدود 600-750 روز (حدود 1.5-2 سال) زمان لازم است. اما در صورت شرکت در کلاسهای آموزش زبان آلمانی این مدت زمان به یک سال برای زبان آلمانی کاهش می یابد. طول زمان لازم برای رسیدن به سطوح مختلف زمان بر اساس قرارداد استاندارد اروپایی CEFR تعیین شده است. 

لزوم دریافت مدرک B2 برای سطوح تحصیلات و شغل‌های مختلف در آلمان

در آلمان، مدرک زبان B2 به خصوص برای افرادی که قصد تحصیل در دانشگاه‌ها یا انجام کارهای تخصصی را دارند، بسیار مهم است. همچنین برای افرادی که به عنوان مهاجر به آلمان می‌آیند و قصد پیدا کردن کار یا تحصیل در این کشور را دارند، مدرک زبان B2 نیز ضروری است. همچنین، برای اشتغال در بسیاری از شغل‌ها نیز نیاز به مدرک زبان B2 به بالا وجود دارد. این مدرک نشان‌دهنده توانایی ارتباط موثر و انجام فعالیت‌های روزمره و تخصصی در زبان آلمانی است. البته برای بسیاری از دوره های اوسبیلدونگ آلمانی و یا بسیاری از رشته های دیگر تحصیلی در دانشگاه های آلمان مدرک B1 زبان آلمانی نیز کافی می باشد. این در حالی است که که مدرک مورد نیاز برای پیوست به خانواده در آلمان A1 یعنی دوره ابتدایی زبان آلمانی است.

مدرک B2 زبان آلمانی برای بسیاری از مساغل و رشته های تحصیلی در آلمان ضروری است این در حالی است که برای بسیاری از دوره های اوسبیلدونگ مدرک B1 زبان آلمانی کفایت دارد و برای پیوست به خانواده در آلمان مدرک A1 زبان آلمانی لازم است.

آیا میتوان در 6 ماه به مدرک زبان آلمانی دست یافت

با توجه به اهمیت مدرک B2 برای ورود به دانشگاه‌ها و به دست آوردن برخی از شغل‌ها در آلمان، شرکت در دوره‌های فوق‌فشرده آموزش زبان آلمانی یک گزینه عالی برای افرادی است که به‌سرعت و با تمرکز کامل می‌خواهند زبان آلمانی را یاد بگیرند. این دوره‌ها به دانشجویان اجازه می‌دهد به مدت چند هفته، در محیط ‌های فشرده آموزش زبان آلمانی شرکت کنند و مهارت‌های زبانی خود را به سطح B2 بهبود بخشند. توصیه می‌شود که افراد قبل از شرکت در این دوره‌ها، حداقل سطح مبتدی زبان آلمانی را به‌ خوبی یاد گرفته باشند، زیرا دوره‌های فوق‌ فشرده اغلب برای افراد با تجربه‌ ای در آموزش  زبان آلمانی مناسب ‌تر هستند.

تاکید می‌شود که انتخاب منبع و مؤسسه آموزشی مناسب نقش مهمی در موفقیت فرآیند یادگیری زبان دارد. از همین رو، بررسی و انتخاب بهترین آموزشگاه کلاس زبان آلمانی و بهترین منابع آموزشی زبان آلمانی به‌عنوان یک مرحله حیاتی در این مسیر توصیه می‌شود. در واقع، برای تسلط به زبان آلمانی به میزان کافی و دستیابی به مدرک زبان آلمانی، شرکت در دوره‌های فشرده آموزش زبان آلمانی توصیه می‌شود. این دوره‌ها با ارائه محتوای کامل و تمرین‌های متنوع، به شما کمک می‌کنند تا زبان آلمانی را به صورت سریع‌تر و کارآمدتر یاد بگیرید و بتوانید در موقعیت‌های مختلف از آن استفاده کنید. در نهایت، برای بهره‌مندی از آموزش بهتر و موثرتر، بهتر است از منابع معتبر و روش‌های آموزشی مدرن و تجربه‌شده در یادگیری زبان آلمانی که بسیاری از آن در موسسه گوتا اجرا می شوند استفاده کنید.

ادامه مطلب
GUTA
چالش‌های یادگیری زبان آلمانی

زبان آلمانی، یکی از زبان‌های مهم اروپایی است که در آلمان، اتریش، سوئیس و بعضی از کشورهای دیگر به عنوان زبان رسمی صحبت می شود. در سالهای اخیر و با موج مهاجرتهای تحصیلی و شغلی یادگیری زبان آلمانی برای بسیاری از افراد در سرتاسر دنیا از جمله ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. اما یادگیری زبان آلمانی برای فارسی‌زبانان، می‌تواند همراه با چالشهایی باشد که در این مقاله به آنها می پردازیم و سپس نکاتی را برای بهتر یادگیری زبان آلمانی برای شما بیان خواهیم کرد.

چالشهای یادگیری آلمانی برای فارسی زبانان نسبت به سایر ملیت‌ها

یادگیری زبان آلمانی برای فارسی‌زبانان با ملیت‌های دیگر تفاوت‌هایی دارد. زبان آلمانی از نظر گرامری و لغوی با زبان‌های انگلیسی و فارسی تفاوت‌های زیادی دارد که ممکن است موجب سختی‌ در یادگیری شود. برای مثال سیستم تلفظ حروف در زبان آلمانی و فارسی با یکدیگر متفاوت بوده و بنابراین یادگیری تلفظ درست این آواها میتواند یک چالش جدی در یادگیری زبان آلمانی و حتی آموزش زبان آلمانی برای فارسی زبانان باشد. از دیگر مشکلات عمده یادگیری زبان آلمانی برای فارسی زبانان، گرامر پیچیده آن است که البته در بسیاری از موارد میتواند تشابهاتی با زبان انگلیسی و حتی گرامر فارسی برای آن پیدا نمود. و بنابراین، فارسی‌زبانان می‌توانند از این تشابه‌ها بهره ‌برده و ساختار گرامری زبان آلمانی را بهتر درک کنند. از آنجاییکه دو زبان فارسی و آلمانی در گذشته بر روی هم تأثیرگذار بوده‌اند؛ از این رو، برخی واژگان و اصطلاحات مشترک دارند که می‌تواند به فهم بهتر مفاهیم در زبان آلمانی کمک کند.

ساختار جملات نیز در زبان آلمانی معمولاً متفاوت از زبان فارسی است. از اینرو یادگیری این ساختار متفاوت در ساختن جملات میتواند از چالشهای مهم دیگر یادگیری زبان آلمانی یبرای فارسی زبانان باشد. این ساختار متفاوت از ساختار فرهنگی کشور آلمان نشات میگیرد و از آنجاییکه زبان جزئی از فرهنگ یک کشور است، یادگیری زبان آلمانی باید همراه با یادگیری تفاوت‌های فرهنگی بوده و بنابراین چالش برانگیز است چراکه فارسی‌زبانان باید به فرهنگ و تمدن آلمان آشنا شوند تا در درک عمیق زبان و ارتباط با زبان آلمانی بهتر عمل کنند. در ساختار جملات آلمانی نظم دقیق در جای گرفتن اجزای مختلف در یک جمله بیانگر نظم موجود در زندگی اجتماعی آلمانیها می باشد.

تلفظ متفاوت، ساختار جمله بندی متفاوت، زندگی در خارج از محیط آلمانی زبان و تفاوتهای فرهنگی از چالشهای در پیش رو برای یادگیری زبان آلمانی برای فارسی زبانان است.

چالش مهم دیگر در یادگیری زبان آلمانی برای فارسی زبانان محیط زندگی است. از آنجاییکه در ایران زبان دوم انگلیسی بوده و زبان آلمانی برای زبان آموزان بسیار متفاوت و غریب است، باید محیط زندگی مناسبی برای تمرین و استفاده از زبان آلمانی فراهم شود. تلاش برای ایجاد فضای زبانی و انجام مکالمات زبان آلمانی با افراد زبان‌آموز یادگیری را تقویت می‌کند. از اینرو در دوره های آنلاین آموزش زبان آلمانی در موسسه گوتا، فراهم نمودن محیطی برای داشتن پارتنر زبان آلمانی و تقویت مکالمه از اصول اولیه کلاسها است.

مواردی که فارسی‌زبان‌ها برای یادگیری آلمانی باید به آن توجه کنند

برای یادگیری آسان‌تر زبان آلمانی، فارسی‌زبان‌ها می‌توانند به موارد زیر توجه کنند:

 1. تمرین مداوم: یادگیری هر زبانی نیازمند تمرین و تکرار مداوم است. بنابراین، ایجاد برنامه‌های یادگیری منظم و تعیین زمان‌های مشخص برای تمرین زبان آلمانی اهمیت دارد. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که یادگیری زبان آلمانی چقدرطول می کشد. جواب این سوال کاملا واضح می باشد. مدت زمان یادگیری زبان آلمانی به ساعاتی که شما میتوانید به یادگیری اختصاص دهید بستگی دارد. مثلا شما میتوانید با شرکت در دوره های فوق فشرده زبان آلمانی درموسسه گوتا در مدت شش ماه به سطح ب یک B1 و در مدت زمان ده ماه به سطح ب دو B2 آلمانی رسیده و سپس میتوانید در امتحانات بین المللی هر کدام از این سطوح جهت اخذ مدرک بین المللی زبان آلمانی شرکت کنید.
 2.  استفاده از منابع مناسب: استفاده از منابع آموزشی مناسب، از جمله کتب، کلاس‌های زبان و منابع آنلاین می‌تواند به بهبود یادگیری زبان آلمانی کمک کند. در حال حاضر بهترین کتاب موجود برای آموزش زبان آلمانی مجموعه کتابهای انتشارات هوبر آلمان است. این انتشارات برای آموزش زبان آلمانی کتابهای جدید شتارتن ویا Starten Wir را بعد از کتابهای منشن وارد بازار نموده است. امروزه در بسیاری از موسسات داخل ایران کتاب شتارتن ویا بعنوان منبع اصلی آموزش زبان آلمانی استفاده می شود. در کنار این کتابهای آموزشی، انتشارات هوبر کتابهای کمک درسی آلمانی برای تقویت مهارتهای مختلف و کتابهای قصه آلمانی متفاوتی را نیز برای زبان آموزان چاپ نموده است.
 3. تمرکز بر مکالمه: تمرکز بر مکالمه زبان آلمانی با هم‌زبانان و اساتید، مهارت‌های زبانی را بهبود می‌بخشد و اعتماد به نفس زبان‌آموز را افزایش می‌دهد. از این رو دوره های آموزش زبان آلمانی در موسسه گوتا کاملا مکالمه محور بوده و زبان آموزان در طول ترمهای آموزشی با تمرینات مکالمه ای متفاوت، مهارت صحبت کردن به زبان آلمانی خود را تقویت می نمایند.
دوره های زبان آلمانی آنلاین

و اما در آخر به چالش جدیدی که از سال 1399 تا به امروز برای زبان آموزان بوجود آمده است یعنی برگزاری دوره های آنلاین می پردازیم. دوره های آنلاین مزیتهای بسیار زیادی دارند و میتوانند با مدیریت هزینه و زمان برای زبان آموزان بسیار مفید باشند. دوره های آنلاین درصورتی میتوانند برای زبان آموزان از بازخورد خوبی برخوردار باشند که زبان آموز بتواند محیط آرامی را برای یادگیری زبان آلمانی در طی زمان شرکت در جلسات آنلاین برای خود فراهم آورد.

ادامه مطلب
GUTA
۱۰ نکته درباره زبان آلمانی برای پذیرش تحصیلی
داستان امیرعلی

سلام من امیرعلی هستم از زبان آموزان سابق موسسه گوتا و دانشجوی فعلی دانشگاه بوخوم آلمان، می‌خواهم با شما درباره اهمیت یادگیری زبان آلمانی و نقش آن در گرفتن پذیرش تحصیلی از دانشگاه بوخوم صحبت کنم. این مقاله تجربیات من بعد از ورود به آلمان و دانشگاه بوخوم و برخورد با جامعه آلمانی و همکلاسیهای آلمانی و غیر آلمانی در دانشگاه می باشد که در مورد آنها با خانم دکتر کره ئی صحبت میکردم و ایشون از من خواستند تا برای گوتایی هایی که الان در مسیر یادگیری زبان هستند و شاید گاهی از یادگیری دلسرد می شوند و یا هنوز اهمیت یادگیری زبان آلمانی صد در صد براشون مشخص نیست بنویسیم. پس با من تا انتهای این مقاله همراه باشید تا در ده نکته مجزا اهمیت یادگیری زبان آلمانی را براتون بازگو کنم. ولی قبل از بیان این نکات میدونم که این مطلب که سطح دانشگاه های آلمان برای رشته های مختلف نسبت به بقیه کشورهای اروپایی بسیار بالاتر است بر کسی پوشیده نیست. و اما برجسته ترین نکات اهمیت یادگیری زبان آلمانی از این قرار هستند.

موفقیت شما در زمینه تحصیلی و زمینه کاری در آلمان در گرو دانستن زبان آلمانی است. همچنین یافتن کار دانشحویی و یا شغل مناسب بعد از پایان تحصیلات رابطه مستقیم با سطح زبان افراد دارد.

با مسلط بودن به زبان آلمانی، شما می‌توانید با دانشگاه‌های دیگر در شهرهای مختلف آلمان، اساتید و همکلاسیهای آلمانی و غیر آلمانی خود به خوبی ارتباط برقرار کنید. این ارتباطات می‌تواند به شما در پیدا کردن فرصت‌های تحصیلی و پژوهشی مفید کمک کند و از طرفی دیگر باعث ایجاد ارتباطات اجتماعی بهتر می شود. بدین ترتیب شما میتوانید با تبادل اطلاعات در مورد رشته خود با همکلاسیهای خود، ترمهای اول را در دانشگاه های آلمان با سختی کمتری سپری نمایید. به قول آلمانی ها ویتامین بی همیشه اثر گدار است و ویتامین بی یعنی Beziehung Vitamin که همون مهارت ارتباط گرفتن است.

 1. وقتی شما به زبان آلمانی صحبت می کنید به دیگران نشان می دهید شما توانایی انطباق با محیط آکادمیک آلمانی را دارید و آماده تحصیل در دانشگاه‌های این کشور هستید و بنابراین اساتید شما نگاه مثبت تری به شما داشته و راحت تر میتوانید پیشرفت علمی در رشته خودتون داشته باشید. در واقع یعنی در رقابت تحصیلی که بین دانشجویان یک رشته وجود دارد شما از شانس بهتری برخوردار خواهید شد.
 2. با تسلط به زبان آلمانی، می‌توانید از دوره‌های درسی و منابع آموزشی موجود در دانشگاه‌ها که عمدتا هم رایگان هستند بهره‌برداری کنید و از اطلاعات بهتری بهره‌مند شوید. مثلا من در این مدت ورکشاپ های مختلفی از جمله کار در محیط های بین المللی، ارائه پاور پوینت در کنفرانسهای بین المللی و یا چگونه پیدا کردن شغل مرتبط با رشته خود را در آلمان را در دانشگاه و بصورت رایگان شرکت کردم.
 3. زبان آلمانی همچنین به شما امکان می‌دهد درک بهتری از فرهنگ و جامعه آلمانی داشته باشید و با مردمان محلی در ارتباط بهتری باشید. این مورد باعث میشه تا اون تفکر پیش فرض در مورد جامعه آلمان را فراموش کنید و دوستان خوبی پیدا کنید.
 4. در مدت تحصیل شما اجازه دارید تا ساعات محدودی را در کنار تحصیلتون کار کنید با دانستن زبان آلمانی کار دانشجویی را سریعتر و بهتر پیدا می کنید. در واقع چون بازار کار آلمان بسیار پویا است، بیشتر شرکت‌ها به جذب افرادی تمایل دارند که زبان آلمانی را به خوبی بلد باشند.
 5. از اونجاییکه بسیاری از رشته های تحصیلی خوب در دانشگا های آلمان به زبان آلمانی است، با مسلط بودن به این زبان، شما می‌توانید به مقاطع تحصیلات بالاتر دست پیدا کنید.
 6. ادامه زندگی در آلمان با دانستن زبان آلمانی برای شما بسیار راحت تر بوده و میتواند موفقیت اجتماعی و کاری و تجصیلی شما را تصمین کند.
 7. با مسلط بودن به زبان آلمانی، می‌توانید در سفرهای خود به شهر های مختلف آلمان و حتی کشورهای آلمانی ‌زبان بهتر و راحت ‌تر با افراد ارتباط برقرار کنید و ازسفرهاتون بهترین تجربه را ببرید.
 8. بر هیچ کس پوشیده نیست که همه موارد گفته شده در بالا از جمله تسهیل ارتباط با اساتید و همکلاسی ها، پیدا کردن کار دانشجویی در زمان تحصیل، ارتباط اجتماعی بهتر و غیره در نهایت باعث می شوند تا اعتماد به نفس ما در یک جامعه جدید کمتر آسیب ببینه و بنابراین ناخودآگاه با چالشهای مهاجرت کمتری روبرو شویم.
 9. از آنجاییکه زبان آلمانی در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا بعنوان زبان دوم و سوم شناحته می شود، دانستن این زبان میتواند در آینده شغلی ما بسیار تاثیر گذار باشد.

امیدوارم این ده نکته به شما درشروع این مسیر و یا ادامه دادن یادگیری زبان آلمانی در موسسه گوتا کمک بکنه و در نهایت هم ازموسسه گوتا و مدیریت این موسسه برای فراهم نمودن این بستر مناسب برای من برای یادگیری درست این زبان تشکر می کنم و امیدوارم هر کدوم از شما که این متن را میخونه و دوست داره در آلمان به تحصیلش ادامه بده به این آرزو دست پیدا کنه.

ادامه مطلب
GUTA
مدارک لازم برای آلمان 2023

داغترین خبر این روزها تسهیل در روند دریافت ویزا جاب سیکر برای متخصصین در حوزه های مختلف کاری توسط دولت آلمان است. این اخبار در 29 مارس 2023 توسط وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی آلمان منتشر شد. دلیل تصویب قانون دریافت ویزای کاری آلمان، برنامه ریزی دولت آلمان برای تامین کمبود نیروی کار متخصص در بخشهای مختلف همچون پزشکی، پیراپزشکی، مهندسی، بیوتکنولوژی و غیره است. بدین ترتیب متقضیان با داشتن مدرک دانشگاهی و سابقه تخصص و یا داشتن مدارک فنی و حرفه ای، شانس ورود به خاک آلمان و یافتن شغل مناسب خود را دارا خواهند شد. دولت آلمان اعلام کرده است که قصد دارد تا سال 2035 هفت میلیون نیروی متخصص جذب نماید و در این راستا قوانین مهاجرتی و اخذ ویزا جاب افر و ویزا جاب سیکر را برای متخصصین راحت تر نموده است. بدین ترتیب متخصصین از کشورهای مختلف اروپایی و غیر اروپایی میتوانند از خدمات ویزا و در ادامه اقامت آسانتر برای کار و زندگی خود در آلمان  برخوردار شوند.طبق این قوانین ارائه مدرک زبان آلمانی نیز برای ورود به کشور آلمان تسهیل شده است اما در ادامه متقاضیان توسط کارفرمایانی جذب خواهند شد که مدرک زبان آلمانی داشته و همچنین شرط دریافت اقامت دائم منوط به ارائه مدرک زبان B2 آلمانی است. دریافت ویزا جاب سیکر از آلمان برای تمامی متخصصین از جمله متخصصین دانشگاهی و یا دارندگان مدرک فنی و حرفه ای امکان پذیر می باشد و شانس پیدا کردن کار مرتبط در آلمان ارائه مدرک زبان آلمانی به کارفرما آلمانی است.

 

انواع ویزا در آلمان

قبل از اینکه به بررسی شرایط مهاجرت کاری در سال 2023 بپردازیم، تفاوت دو نوع ویزا جاب آفر و ویزا جاب سیکر را با هم بررسی می نماییم.

ویزا جاب آفر به ویزایی گفته می شود که به متقاضیانی که از کارفرما خود در آلمان قرارداد کاری دارند تعلق می گیرد و در صورتیکه متقاضی قرارداد کاری با حقوق ماهیانه بیشتر از4000 یورو دریافت نماید می تواند برای بلو کارت که در واقع بهترین نوع ویزا کاری است اقدام نماید. متقاضیان متخصص بنا بر تخصص خود باید برای دریافت ویزا جاب آفر خود مدارک زبانی B1 به بالا ارائه دهند.

قوانین تغییر یافته دریافت ویزا برای سال 2023 هنوز در سفارتهای برخی از کشورها از جمله ایران هنوز اجرا نمی شود و همچنان ارائه مدرک زبان آلمانی به سفارت آلمان لازم می باشد.

ویزا جاب سیکر به ویزایی گفته میشود که متقاضی میتواند برای ورود به آلمان و سپس به دنبال کار تخصصی خود گشتن، تقاضا دهد. در این نوع ویزا در قوانین قبلی مدارک متقاضی قبل از گرفتن ویزا توسط سفارت آلمان در ایران بررسی شده و درصورت ارائه مدارک تخصصی و مدرک زبان و تحت شرایط بسیار نادری، متقاضی مشمول دریافت ویزا می گشت. همچنین متقاضی می بایست در کشور آلمان فقط در کار تخصصی خود مشغول به کار شده و اجازه کار در مشاغل دیگر حتی به صورت موقت را نداشت. این قوانین در قانون مهاجرتی جدید سال 2023 تغییر کرده است. از سال 2023 متخصصین حوزه های مختلف می توانند با دریافت ویزا جاب سیکر وارد خاک آلمان شده و به در طول مدت شش ماه کار تخصصی خود را بیابند. در این مدت آنها میتوانند برای مخارج زندگی در شغلهای غیر تخصصی خود نیز مشغول باشند. نکته مهم اما اینجاست که در صورت عدم یافتن شغل تخصصی خود در مدت شش ماه باید خاک آلمان را ترک نمایند. بنابراین مدرک زبان آلمانی مخصوصا مدرک زبان آلمانی B1 به بالا همچنان در یافتن شغل در آلمان در این شش ماه نقش اصلی را بازی نموده و کارفرمایان متقاضیانی را جذب می نمایند که به زبان آلمانی تسلط داشته باشند.

در قوانین جدید ویزای جاب سیکر، متقاضی می تواند در مدت شش ماه اقامت در آلمان به دنبال کار تخصصی خود گشته و در این مدت برای مخارج زندگی خود در شغلهای غیر از شغل تخصصی خود مشغول باشد.

تغییرات قوانین جدید مهاجرتی 2023 آلمان

در ادامه به بررسی برخی از قوانین تغییر نموده در سال 2023 برای اخذ ویزای کاری یا همان جاب سیکر آلمان می پردازیم:

دریافت کارت آبی (Blue Card) اتحادیه اروپا برای دارندگان تحصیلات آکادمیک ساده تر شده است.
سابقه کاری مورد نیاز برای دریافت ویزا کاری 2 سال در نظر گرفته شده است و نسبت به قوانین قبلی سابقه کاری کاهش یافته است.
متقاضیان متخصص می توانند بدون داشتن پذیرش کاری از کارفرما خود در آلمان، درخواست ویزای جست و جوی کار که به جاب سیکر معروف است را داده و بعد از ورود به آلمان نیز میتوانند بصورت پاره وقت و تا 20 ساعت در هفته در کاری غیر از کار تخصصی خود جهت تامین مخارج زندگی مشغول باشند. لازم به ذکر است که مدت زمان این نوع ویزا و مشغولیت در کار غیر تخصصی شش ماه بوده و بعد از این مدت و در صورت عدم پیدا نمودن کار، متقاضی باید آلمان را ترک نماید.
بر اساس قانون جدید متقاضیان میتوانند مراحل ارزیابی خود را در کشور آلمان انجام دهند و بنابراین نیازی به تایید مدارک قبل از گرفتن ویزا کاری نمی باشد.

سابقه کاری برای دریافت ویزا کاری در قوانین جدید کاهش یافته است و به 2 سال رسیده است. و از طرف دیگر ارائه پذیرش کاری قبل از دریافت ویزا جاب سیکر لازم نمی باشد. این قوانین در حال حاضر در سفارت آلمان در ایران اجرا نمی شود.

امکان اخذ ویزا برای افراد خانواده از طریق ویزا کاری آلمان

و اما نکته قابل توجه دیگر در قوانین جدید امکان گرفتن ویزا و اقامت برای افراد فامیل می باشد. این قانون نیز در قوانین تصویب شده جدید در نظر گرفته شده و به این ترتیب نه تنها مهاجرت نیروی متخصص بلکه خانواده آنها حتی والدین نیز تسهیل شده است. مهاجرین متخصص میتوانند نه تنها برای پدر و مادر خود بلکه برای پدر و مادر همسر خود نیز درخواست اقامت در آلمان ثبت نمایند. اما بلیط برنده همه موارد ذکر شده بالا داشتن دانش زبان آلمانی و ارائه مدرک زبان آلمانی به کارفرما می باشد. این قانون نظرات موافق و مخالف زیادی در آلمان داشته است که دانستن آنها خالی از لطف نیست، برای مثال یکی از مخالفین این نظریه از حذب راستگرا ای اف دی اینطور عنوان میکند که تصور اینکه افراد حاضر هستند تا حقوق بیشتر خود در کشورهایشان که گاهی به 6000 یورو میرسد را رها نموده و با حقوق 4000 یورو به عنوان نیروی متخصص در آلمان کار نمایند، جای سوال است. به نظر او، این مهاجران بیشتر به دنبال استفاده از امکانات بسیار عالی اجتماعی آلمان می باشند. با وجود نظرات مخالف این قانون در حال حاضر به تصویب رسیده است اما هنوز اجرایی شدن آن در سفارتهای آلمان در برخی از کشورها از جمله ایران عملی نشده است و عملی شدن این قانون رسما با سوالات زیادی مواجه است. از اینرو چه در صورت اجرایی شدن این قانون و چه در صورت به تعویق افتادن اجرایی شدن آن، آموزش زبان آلمانی همچنان برای متقاضیان ایرانی از الویت برخوردار است.

آموزش آنلاین و حضوری زبان آلمانی برای مهاجرت

موسسه گوتا، برای تمامی زبان آموزان متقاضی جاب آفر و جاب سیکر و همچنین متقاضیان ادامه تحصیل و یا یافتن دوره های اوسبیلدونگ در آلمان شرایط بسیار خوبی در جهت یادگیری زبان آلمانی بصورت حضوری و آنلاین فراهم نموده است. دوره های موسسه گوتا در جهت یادگیری علمی و آکادمیک زبان آلمانی در زمان مناسب برنامه ریزی شده است. این دوره ها زبان آموزان آلمانی را برای برقراری ارتباط به بهترین شکل ممکن در محیط کار آلمانی و یا موفقیت برای گذراندن دوره های تحصیلی در طی بهترین نوع آموزش زبان آلمانی در مدت کوتاه آماده می نماید.

 

ادامه مطلب
GUTA
مکالمه آلمانی درباره آدرس

ببخشید، چه جوری میتونم برم شهرداری؟

.B: Gehen Sie über die Straße und dann immer geradeaus. Nach fünf Minuten sind Sie schon am Marktplatz. Das Rathaus ist links

این خیابون را رد کنید و بعد مستقیم برید. بعد از 5 دقیقه شما در ماکپلاتز هستید. شهرداری سمت چپ هست.

.A: vielen Dank

خیلی ممنون

.B: Sehr gerne

خواهش میکنم (اختیار دارید)​

ادامه مطلب
GUTA
یادگیری آرتیکل آلمانی

اولین گام ضروری برای یادگیری حروف تعریف مختلف این است که اطمینان حاصل کنید، اصول اساسی کلمات «de»،«die» یا «das» را درک می‌کنید. در زبان آلمانی، به هر اسم یک جنس – مذکر (männlich)، مونث (Weiblich)، و یا خنثی (sächlich) اختصاص داده شده است.

قبل از هر کاری، مهم است یاد بگیریم که کدام نسخه برای هر جنسیت استفاده می‌شود. برای اسم های مذکر، حرف تعریف «der» برای اسم‌های مونث از پیشوند «die» و حرف تعریف «das» برای اسم‌های خنثی استفاده می‌شود.

همچنین مهم است بدانیم که این کلمه است که جنسیت دارد، نه شخص، شی یا چیز، و این می‌تواند حدس زدن جنس هر کلمه را سخت کند. به عنوان مثال، کلمه آلمانی برای “sofa” کلمه خنثی معادل (das Sofa) است، در حالی که کلمه “couch” مونث است (die Couch)، با این حال هر دو آنها یک چیز را توصیف می‌کنند.

خوشبختانه، الگوهایی برای کمک به شما وجود دارد.

شاخص های عمومی برای تعیین جنسیت

اگر چه برخی از آلمانی زبانان اصرار دارند که شما باید جنسیت هر اسم را به طور جداگانه یاد بگیرید، برخی شاخص‌های کلیدی وجود دارد که می‌تواند کمک کننده باشد. گرچه ممكن است استثنائاتي وجود داشته باشد، به طور كلي ممكن است یک حدس خوب برای جنسيت بر اساس قسمت پایانی کلمه بدست دهد. این قواعد را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

اگر اسم با حروف زیر به پایان برسد -or، -ling، -ig، -ner یا -smus، جنسیت آن مذکر است و باید با پیشوند «der» نوشته شود. به عنوان مثال، می‌توانید بگویید: der Generator ،der der Frühling ،der Honig ،der Rentner ,der Kapitalismus.

اگر یک اسم با پسوندهای زیر به پایان برسد  -ung، -ie، -i، -keit،، heit، schaft، -tät، -ik، یا -tion، یک اسم مونث است و باید با پیشوند «die» استفاده شود. به عنوان مثال، می‌توان گفت Zeitung، Die Komödie، Die Bäckerei، Die Tätigkeit، Die Schönheit، Die Mannschaftظ Die Universität ،Die Musik و Die Situation.

اگر یک اسم با پسوندهای -chen، -lein، -ment، -tum، -ma یا -um به پایان رسیده باشد، یک اسم خنثی است و باید با پیشوند «das» همراه باشد. به عنوان مثال، می توانید بگویید ddas Mädchen، das Fräulein، das Supplement، das Rittertum، das Schema و das as Museum.

بنابراین، اگر شما وقت خود را صرف حفظ یک نسخه از جفت «the» با هر کدام از این پسوندها کنید، با نگاهی متفاوت به کلمات نگاه خواهید کرد. این امر به شما کمک خواهد کرد که جنسیت فقط اسم هایی که ممکن است در طول تحصیلتان با آنها روبرو شوید را حدس بزنید.​

ادامه مطلب
GUTA
قصه آلمانی: در دریاچه
سطح A1

Sofia und Alexander sind Geschwister. / سوفیا و الکساندرا خواهر و برادر هستند

Sofia ist achtzehn und Alexander siebzehn Jahre alt. / سوفیا هجده ساله و الکساندرا هفده ساله است

Sie wohnen in einer Stadt in Norddeutschland. / آنها در شهری در شمال آلمان زندگی می کنند

Die Stadt ist sehr klein. Nur 5000 Menschen wohnen hier. / این شهر خیلی کوچک است. فقط 5000 نفر در آنجا زندگی میکنند

Manchmal ist es ein bisschen langweilig in der Stadt. / گاهی اوقات بسیار در شهر بودن خسته کننده می شود

Die Natur ist aber sehr schön. / اما (آنجا) طبیعت زیبایی دارد

In der Nähe gibt es einen Wald und einen See./ در نزدیکی آنجا یک جنگل و یک دریاچه وجود دارد

Heute ist Sonntag. Es ist 9:30 Uhr und Sofia sitzt in der Küche am Tisch. / امروز یکشنبه است. ساعت 9:30 است و سوفیا در آشپزخانه پشت میز نشسته است

Sie trinkt einen Tee und sieht aus dem Fenster. / او چایی مینوشد و از پنجره به بیرون نگاه میکند

Die Sonne scheint./ آفتاب میتابد

„Alex, das Wetter ist heute so schön. Wollen wir an den See fahren?“, fragt Sofia./ الکس، هوا امروز خیلی خوبه. دوست داری بریم دریاچه؟، سوفیا سوال کرد

ادامه مطلب
GUTA
قصه آلمانی: در فرودگاه
سطح A2

„Los, beeil dich. Das Flugzeug startet bald!“, sagt Lisa. „/بیا، زود باش! هواپیما الان میره! "لیزا گفت"

Ja, ich weiß. Das musst du mir nicht sagen“, antwortet Anton./ بله، میدونم. لازم نیست تو بگیو "آنتون جواب داد"

Die beiden wollen heute in den Urlaub fliegen./ هردو میخواهند امروز به تعطیلات برند

Aber sie sind spät dran./اما اونها دیر رسیدند 

Anton legt die Badesachen in den Koffer./ آنتون مایوش را تو چمدون گذاشت

Lisa holt die Handtücher./ لیزا حوله را آورد

Dann setzen sie sich in das Auto und fahren los./ بعد نشستند تو ماشین و راه افتادند

Die Fahrt dauert eine halbe Stunde./ یک ساعت و نیم تو راه بودند

Anton parkt das Auto und holt den Koffer./آنتون ماشین را پارک کرد و چمدون را برداشت

Dann gehen die beiden in den Flughafen./ بعد هر دو رفتند داخل فرودگاه

Er ist sehr groß. „Wo müssen wir hin?“, fragt Anton. / خیلی بزرگه. کجا باید بریم؟ "آنتون پرسید؟"

Lisa sieht auf den Plan. „Nach rechts“, antwortet sie und läuft los./ لیزا به نقشه نگاه کرد. "راست"، او جواب داد و راه افتاد

Anton folgt ihr./ آنتون دنبالش رفت

„Oh Mist, da warten aber viele Leute am Check-In. Das wird knapp“, sagt Lisa. /"ای بابا، چقدر آدم تو صف تحویل بارهست. دیر میشه که"، لیزا گفت

Nach 30 Minuten sind sie dran./ بعد از 30 دقیقه نوبتشون شد

Lisa zeigt die beiden Tickets./ لیزا بلیطهاشون را نشان داد

Endlich dürfen sie zum Gate./ بالاخره تونستند برند به سمت گیت خروجی

Jetzt aber schnell! In wenigen Minuten startet das Flugzeug./ الان دیگه زود باش! چند دقیقه دیگه هواپیما میره

ادامه مطلب
GUTA
قصه آلمانی: آخرهفته
سطح B1

Marie ist genervt./ ماری عصبانی است

Es ist Wochenende und sie hat endlich mal wieder einen freien Tag./  آخر هفته است و او بالاخره دوباره یک روز تعطیل دارد

Eigentlich war sie heute mit Paula verabredet./ در واقع او امروز با پائولا قرار داره

Die beiden wollten zusammen an dem neuen Song weiterarbeiten./ اونها میخواهند دوتایی روی آهنگ جدید کار کنند

Paula und sie spielen in einer kleinen Band./ او و پائولا در یک باند کوچک کار میکنند

Aber Paula ist leider krank und musste absagen./ اما پائولا مریض هست و مجبور شده (قرار) را کنسل کنه

Dabei hatte Marie den Tag schon voll durchgeplant./  درحالیکه ماری کل روز را اینطوری برنامه ریزی کرده بود

Jetzt sitzt sie gelangweilt auf der Couch und weiß nicht, wie sie die freie Zeit nutzen soll./ حالا اون کسل روی مبل نشسته و نمیدونه، چه جوری باید اوغات فراغتش را بگذرونه

In diesem Moment vibriert Maries Handy./ تو این لحظه موبایل ماری روی ویبره زنگ خورد

Es ist eine Nachricht von Leon, einem alten Schulfreund./ یک پیغام از لئون، از دوستهای قدیمی مدرسه اش بود

Er ist zurzeit in der Stadt und fragt, ob Marie vielleicht etwas mit ihm unternehmen möchte./ او الان در مرکز شهر هست و سوال کرده بود، آیا ماری میخواهد باهاش وقت بگذرونه

„Ja, warum nicht. Ich habe heute noch nichts vor“, schreibt ihm Marie und schickt ihm die Adresse von ihrer Wohnung./ "بله، چرا که نه. من تمروز برنامه ای ندارم"، ماری برایش نوشت و آدرس خونش را برایش نوشت 

Einige Zeit später klingelt es an der Tür. Marie begrüßt Leon und bittet ihn hereinzukommen./ مدتی بعد زنگ خونه زده شد. ماری با لئون سلام و احوالپرسی کرد و ازش خواهش کرد که بیاد داخل

„Hast du zufällig einen kleinen Snack da?“, fragt Leon. Er hatte eine lange Zugfahrt hinter sich und ziemlich großen Hunger./"احتمالا یه اسنک کوچک داری؟"، لئون پرسید. او مدت زیادی با قطار تو راه بوده و طبیعتا خیلی گرسنه بود"

Marie nickt. „Es gibt noch etwas Schokokuchen.“ Leon ist begeistert. Er liebt Schokokuchen./  ماری سر تکون داد. "یه کم کیک شکلاتی هست". لئون خوشحال شد. اون عاشق کیک شکلاتی هست

Schnell hat er drei große Kuchenstücke aufgegessen./ خیلی سریع سه تا تکه بزرگ کیک را خورد

„Ok, jetzt bin ich satt. Also, was wollen wir machen?“, fragt Leon. Marie zuckt mit den Schultern./ ". اوکی، الان سیر شدم. خب، چیکار کنیم؟، لئون پرسید. ماری شانه بالا انداخت

Sie erzählt Leon von ihrem eigentlichen Plan mit Paula. Leon hört ihr aufmerksam zu./ او در مورد برنامه اش با پائولا برای لئون توضیح داد. لئون با دقت به او گوش میداد

„Das tut mir leid, da kann ich nicht helfen./ "متاشفم، نمیتونم هم کمکی کنم"

Ich habe gar kein musikalisches Talent“, antwortet er traurig./ "من اصلا استعداد موسیقی ندارم"، او با ناراحتی جواب داد

Marie lacht. „Kein Problem. Uns fällt schon noch etwas ein.“ Die zwei setzen sich aufs Sofa und überlegen./ ماری خندید. "عیب مداره. یک کار دیگه ای میکنیم" هر دو روی مبل نشستند و فکر کردند.

ادامه مطلب
GUTA
0 تا 100 امتحان
مدرک بین المللی گوته

فهرست مطالب

 1. معرفی مدرک گوته
 2. موسسه زبان گوتا و آزمون گوته
 3. آزمون گوته چیست؟
 4. محل برگزاری آزمون گوته
 5. شرایط شرکت در آزمون گوته
 6. آزمون نوجوانان
 7. آزمون بزرگسالان
 8. نحوه برگزاری آزمون گوته
 9. ثبت‌نام در آزمون گوته
 10. سوالات آزمون گوته
 11. بخش نوشتاری آزمون گوته
 12. بخش شنیداری آزمون گوته
 13. بخش درک مطلب آزمون گوته
 14. بخش مکالمه آزمون گوته
 15. شرایط قبولی در آزمون گوته

معرفی مدرک گوته

مدرک گوته یکی از معتبرترین مدارک زبان آلمانی است که توسط موسسه گوته اعطا می‌شود. این مدرک برای افرادی که قصد تحصیل، کار یا مهاجرت به کشورهای آلمانی زبان مانند آلمان، سوئیس، اتریش و لیختنشتاین دارند، ضروری است آزمون گوته دقیقا مشابه آزمون آیلتس و یا تافل است. همانطور که متقاضیان مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان نیاز به ارائه مدرک آیلتس و یا تافل را دارند، زبان آموزان آلمانی نیز برای مهاجرت به کشورهای آلمانی زبان باید در آزمونهای بین المللی دریافت مدرک زبان آلمانی از جمله آزمون گوته شرکت نمایند آزمون گوته شامل سطوح مختلف از A1 تا C2 است که هر یک مهارت‌های مختلف زبان آلمانی را ارزیابی می‌کنند. این آزمون در دو بخش نوجوانان و بزرگسالان برگزار می‌شود و شامل بخش‌های نوشتاری، شنیداری، درک مطلب و مکالمه است.

 

اهمیت مدرک گوته

مدرک گوته از اعتبار بین‌المللی برخوردار است و توسط دانشگاه‌ها و کارفرمایان در کشورهای آلمانی زبان به رسمیت شناخته می‌شود. این مدرک نشان‌دهنده مهارت‌های زبان آلمانی شما در سطوح مختلف از A1 تا C2 است و برای اخذ ویزا و پذیرش ویزاهای  تحصیلی و کاری در آلمان الزامی است.

تفاوت با دیگر مدارک زبان آلمانی

علاوه بر مدرک گوته، مدارک دیگری مانند ÖSD و Telc نیز وجود دارند که معتبر هستند و توسط سفارت آلمان برای اخذ ویزا پذیرفته می‌شوند. با این حال، مدرک گوته به دلیل اعتبار و شناخته‌شده بودن بیشتر، پرطرفدارتر است.

 

موسسه زبان گوتا و آزمون گوته

تاریخچه و معرفی موسسه گوتا

موسسه زبان گوتا یکی از معتبرترین مراکز آموزش زبان آلمانی در تهران است. این موسسه پس از پایان دوره های ترمیک، دوره‌های آمادگی برای آزمون گوته را ارائه می‌دهد و زبان‌آموزان را برای موفقیت در این آزمون آماده می‌کند. درصد قبولی زبان آموزان موسسه گوتا که پس از پایان دوره های آموزشی و شرکت در دوره آمادگی آزمون، در آزمون بین المللی گوته در ایران و کشورهای دیگر شرکت کرده اند حدود 92 درصد می باشد.

دوره‌های آمادگی آزمون گوته

موسسه گوتا دوره‌های مختلفی برای آمادگی آزمون گوته ارائه می‌دهد. این دوره‌ها شامل تمرین‌های شقایبن (نوشتاری)، هوقن (شنیداری)، لزن (درک مطلب) و مکالمه است. همچنین در این دوره ها تکنیکهای پاسخگویی به بخشهای مختلف آزمون و همچنین مدیریت زمان آموزش داده می شود. موصوعات پر تکرار در بخش آزمون شقایبن و مکالمه و عبارات نمره آور به زیان آموزان یاد داده شده و آزمونات چند سال اخیر بررسی می گردد. بنابراین زبان‌آموزان با شرکت در این دوره‌ها می‌توانند مهارت‌های لازم برای شرکت در آزمون گوته را کسب کنند .این دوره های برای متقاضیانی که امکان شرکت در دوره های حضوری را ندارند بصورت آنلاین نیز برگزار می شود کارنامه پذیرفته شدگان موسسه گوتا در اینجا قابل مشاهده است.

 

محل برگزاری آزمون گوته

مکان‌های برگزاری در ایران و کشورهای دیگر

آزمون گوته در ایران در محله دولت و یا دیباجی (در موسسه آموزش زبان آلمانی) در تهران برگزار می‌شود. این آزمون همچینین در کشورهای دیگر برگزار شده و متقاضیان ایرانی میتوانند در این آزمونها ثبت نام نمایند و لزومی به آزمون در ایران نمی باشد. از جمله کشورهایی که متقاضیان ایرانی به راحتی میتوانند برای آزمون گوته ثبت نام نمایند میتوان به کشور ترکیه، عمان، ارمنستان و غیره اشاره نمود.

 

شرایط شرکت در آزمون گوته

شرایط ثبت‌ نام

برای ثبت‌ نام در آزمون گوته، متقاضیان باید در تاریخ و ساعت اعلام شده به صورت آنلاین اقدام کنند. در برخی موارد، امکان ثبت‌نام حضوری نیز وجود دارد که در این صورت مرکز برگزاری آزمون آدرس محل ثبت‌ نام را اعلام می‌کند. همچنین زمان دقیق برگزاری آزمون حدود پنج روز قبل از آزمون به متقاضیان اطلاع داده می‌شود.

شرایط سنی و مدارک مورد نیاز

برای شرکت در آزمون گوته محدودیت سنی وجود ندارد و متقاضیان در هر سنی می‌توانند در این آزمون شرکت کنند. برای ثبت ‌نام در آزمون، متقاضیان باید برگه ثبت ‌نام و پاسپورت معتبر خود را ارائه دهند.

آزمون نوجوانان

سطوح مختلف آزمون برای نوجوانان

 • از 10 سال به بالا  GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1
 • از 12 سال به بالا  GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH 2

GOETHE-ZERTIFIKAT B1

 • از 15 سال به بالا  GOETHE-ZERTIFIKAT B2

آزمون بزرگسالان

سطوح مختلف آزمون برای بزرگسالان

 • از 16 سال به بالا

 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1

GOETHE-ZERTIFIKAT A2

GOETHE-ZERTIFIKAT B1

GOETHE-ZERTIFIKAT B2

GOETHE-ZERTIFIKAT C1

GOETHE-ZERTIFIKAT C1 (modular) از سال 2024

 • از 18 سال به بالا

 GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

 

 

نحوه برگزاری آزمون گوته

آزمون چاپی

این آزمون به صورت حضوری در مراکز برگزاری آزمون در تهران برگزار می‌شود و مواد آزمون به صورت چاپ شده روی کاغذ توزیع می‌شود. متقاضیان باید با خودکار به سوالات آزمون پاسخ دهند.

آزمون دیجیتال

این آزمون نیز به صورت حضوری در مرکز آزمون در تهران برگزار می‌شود و متقاضیان به سوالات کتبی آزمون در لپ ‌تاپ‌های موجود در مرکز آزمون پاسخ خواهند داد.

آزمون آنلاین

آزمون‌های آنلاین تحت شرایط خاص برگزار می‌شوند و متقاضیان از لپ ‌تاپ یا کامپیوتر شخصی خود برای پاسخ به سوالات استفاده می‌کنند. ساختار، محتوا و ارزیابی آزمون در هر سه حالت یکسان است.

 

سوالات آزمون گوته

بخش‌های مختلف  آزمون گوته

آزمون گوته در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار می‌شود. سوالات بخش کتبی شامل سه ماژول شقایبن (نوشتاری)، هوقن (شنیداری) و لزن (درک مطلب) است. بخش شفاهی شامل آزمون مکالمه می‌باشد.

بخش نوشتاری آزمون گوته

ساختار و زمان پاسخگویی

زمان پاسخگویی به این بخش 20 دقیقه است. در این بخش دو سوال مربوط به مهارت نوشتن وجود دارد. زبان‌آموزان باید مهارت نوشتن در مورد موضوعات مختلف به صورت گزارش تخصصی یا مقاله را داشته باشند.

بخش شنیداری آزمون گوته

ساختار و زمان پاسخگویی

زمان پاسخگویی به این بخش 20 دقیقه است. در این بخش متقاضیان باید به سوالات چند گزینه‌ای که بر مبنای فایل‌های صوتی پخش می‌شوند، جواب دهند.

بخش درک مطلب آزمون گوته

ساختار و زمان پاسخگویی

زمان پاسخگویی به این بخش 25 دقیقه است. در این بخش متقاضیان به سوالات مربوط به درک مفاهیم متون علمی و تخصصی پاسخ خواهند داد.

بخش مکالمه آزمون گوته

ساختار و زمان پاسخگویی

مدت زمان آزمون شفاهی 15 دقیقه است. متقاضیان باید تصاویری را که دریافت می‌کنند، توصیف کنند و در مورد یک موضوع تخصصی ارائه کوتاهی داشته باشند.

 

شرایط قبولی در آزمون گوته

نمره دهی و سیستم ارزیابی

هر بخش آزمون گوته 25 نمره دارد و متقاضیان باید حداقل 60 درصد نمره قبولی را کسب کنند. نمرات به صورت زیر ارزیابی می‌شوند:

 • 90-100: عالی (sehr gut)
 • 80-89: خوب (gut)
 • 70-79: مطلوب (befriedigend)
 • 60-69: کافی (ausreichend)
 • 0-59: مردودی (nicht bestanden)

دو نمونه از مدارک گوته کسب شده توسط زبان آموزان گوتا درادامه آورده شده است. برای دیدن تعدادی از مدارک کسب شده گوتایی های عزیز اینجا را کلیک کنید. شایان ذکر است که بعلت محدودیت سایت تنها تعدادی از این مدارک بارگذاری شده اند. برای اطلاع از شرایط شرکت در دوره های آمادگی آزمون موسسه گوتا اینجا را کلیک کنید

 

        

 


نتیجه‌گیری

آزمون گوته یکی از معتبرترین آزمون‌های زبان آلمانی است که برای مهاجرت، تحصیل و کار در کشورهای آلمانی زبان ضروری است. با آمادگی مناسب و شرکت در دوره‌های موسسه زبان گوتا، می‌توانید این مدرک را دریافت کنید و به اهداف خود برسید.


سوالات متداول (FAQs)

 1. آیا می‌توانم بدون شرکت در آزمون‌های سطوح پایین‌تر، در آزمون B2 شرکت کنم؟ بله، زبان‌آموزان می‌توانند مستقیماً در آزمون B2 شرکت کنند بدون اینکه نیازی به گذراندن آزمون‌های سطوح پایین‌تر داشته باشند.
 2. آیا آزمون گوته فقط در تهران برگزار می‌شود؟ خیر، آزمون گوته در کشورهای دیگر مانند ترکیه، عمان و ارمنستان نیز برگزار می‌شود.
 3. مدت زمان بخش مکالمه آزمون گوته چقدر است؟ مدت زمان آزمون شفاهی 15 دقیقه است.
 4. آیا ساختار آزمون گوته در حالت‌های چاپی، دیجیتال و آنلاین یکسان است؟ بله، ساختار، محتوا و ارزیابی در هر سه حالت یکسان است.
 5. حداقل نمره قبولی در آزمون گوته چقدر است؟ حداقل نمره قبولی 60 از 100 است.

 

 

ادامه مطلب
GUTA
پارتیکل " doch "
در زبان آلمانی

پارتیکل "doch" یکی از پارتیکل‌های پرکاربرد و چندمنظوره در زبان آلمانی است که برای ابراز احساسات، تاکید، یا تغییر معنی جمله به کار می‌رود. این پارتیکل می‌تواند در جملات مختلف کاربردهای متفاوتی داشته باشد که در ادامه به برخی از این کاربردها اشاره خواهیم کرد.

فهرست مطالب

 1. تاکید و اصرار
 2. نفی انتظار
 3. پاسخ به سوالات منفی
 4. نرم کردن دستورها یا پیشنهادات
 5. ابراز شگفتی یا تعجب
 6. تذکر دادن
 7. جملات شرطی
 8. تغییر نظر
 9. پارتیکل تقویتی

پارتیکل "doch" در زبان آلمانی

پارتیکل "doch" یکی از پارتیکل‌های پرکاربرد و چندمنظوره در زبان آلمانی است که برای ابراز احساسات، تاکید، یا تغییر معنی جمله به کار می‌رود. در اینجا به برخی از کاربردهای رایج "doch" در جملات آلمانی اشاره می‌کنیم:

1. برای تاکید و اصرار

"doch" می‌تواند برای تاکید بر چیزی که گوینده باور دارد درست است، یا برای اصرار بر یک نظر استفاده شود.

 •  - Du kannst doch Deutsch sprechen!تو می‌توانی آلمانی صحبت کنی!
 •  - Das ist doch richtig!این درست است!

2. برای نفی انتظار

"doch" می‌تواند برای نشان دادن اینکه چیزی خلاف انتظار یا باور قبلی اتفاق افتاده است، به کار رود.

 •  - Er hat doch angerufen.او واقعاً زنگ زد.
 •  - Es ist doch möglich.این واقعاً ممکن است.

3. برای پاسخ به سوالات با منفی

وقتی می‌خواهید به سوالات منفی پاسخ مثبت بدهید، از "doch" استفاده می‌کنید.

 •  - A: Du kommst nicht mit, oder?تو نمی‌آیی، درسته؟
 •  - B: Doch, ich komme.چرا، می‌آیم.

4. برای نرم کردن دستورها یا پیشنهادات

"doch" می‌تواند دستورات یا پیشنهادات را نرم‌تر و مودبانه‌تر کند.

 •  - Komm doch mit!بیا با ما!
 •  - Setz dich doch.بنشین.

5. ابراز شگفتی یا تعجب

"doch" می‌تواند برای ابراز شگفتی یا تعجب استفاده شود.

 •  - Das ist doch unglaublich!این باور نکردنی است!

6. برای تذکر دادن

وقتی بخواهید چیزی را به کسی یادآوری کنید، از "doch" استفاده می‌شود.

 •  - Du weißt doch, dass wir heute eine Besprechung haben.تو که می‌دانی امروز جلسه داریم.

7. در جملات شرطی

در جملات شرطی نیز "doch" می‌تواند برای نشان دادن امیدواری یا انتظار استفاده شود.

 •  - Wenn er doch nur kommen könnte!کاش او می‌توانست بیاید!

8. برای نشان دادن تغییر نظر

"doch" می‌تواند برای نشان دادن تغییر نظر گوینده به کار رود.

 •  - Ich wollte nicht gehen, aber jetzt komme ich doch.من نمی‌خواستم بروم، ولی حالا می‌آیم.

9. استفاده به عنوان یک پارتیکل تقویتی

گاهی اوقات "doch" به سادگی برای تقویت و تاکید بیشتر در جمله استفاده می‌شود، بدون تغییر معنی خاصی.

 - Es ist doch kalt heute.امروز واقعاً سرد است.

ادامه مطلب