۰۲۱۲۲۲۱۵۲۵۴-۵۵

بلاگ‌ها

GUTA
صرف افعال زبان آلمانی
سطح A1

در زبان آلمانی، افعال نقش مهمی در ساختار جملات و بیان اعمال و وقایع دارند. افعال می‌توانند به تنهایی یا با دیگر اجزای جمله همراه شوند و معانی متنوعی را منتقل کنند. در این مقاله، انواع افعال، مثال‌های آنها و صرف در حالت‌ها و زمان‌های مختلف را بررسی می‌کنیم.

انواع افعال در زبان آلمانی

در زبان آلمانی افعال مانند زبان فارسی صرف می شوند بدین ترتیب که مناسب با ضمیر شخصی و زمان فعل به بن اصلی فعل، پسوندهایی اضافه می شود. انواع افعال در حالتهای مختلف وجود دارند که عبارتند از افعال معلوم، افعال مجهول، افعال انعکاسی، افعال امری، افعال کمکی و افعال مدال. که بررسی برخی از آنها در این مقاله می پردازیم.

      1. افعال معلوم

این افعال به سه دسته افعال ضعیف یا افعال با قاعده، افعال قوی و افعال بی قاعده تقسیم می شوند.

الف. افعال ضعیف schwache Verben

یا افعال با قاعده افعالی هستند که با اضافه شدن پسوند به بن فعل صرف می شوند.  پسوند این افعال در زمان حال بصورت زیر می باشد که به بن فعل اضافه می شود.

  Sagen گفتن:

 • Ich sage. من می‌گویم.
 • Du sagst. تو می‌گویی.
 • Er/sie/es sagt. او می‌گوید.
 • Wir sagen. ما می‌گوییم.
 • Ihr sagt. شما می‌گویید.
 • Sie sagen. آن‌ها می‌گویند.

ب. افعال قوی starke Verben

 در این افعال بن فعل در حالت صرف تغییر می نماید. این تغییرات تنها در دوم و سوم شخص مفرد اتفاق می افتد و بیشتر بصورت تغیر در حروف صدادار می باشد. برای مثال:

 • lesen خواندن:
 • Ich lese. من خواندم.
 • Du liest. تو خواندی.
 • Er/sie/es liest. او خواند.
 • Wir lesen. ما خواندیم.
 • Ihr lest. شما خواندید.
 • Sie lesen. آن‌ها خواندند.

ج. افعال بی قاعده unregelmäßige Verben

 این افعال از قاعده مشخصی در صرف شدن پیروی نمی کنند. افعال نامنظم در صرف زمان‌ها و حالات مختلف قواعد خاص خود را دارند و تغییرات نامنظم در آنها وجود دارد. به عنوان مثال:

 Sein بودن:

 • Ich bin. من هستم.
 • Du bist. تو هستی.
 • Er/sie/es ist. او هست.
 • Wir sind. ما هستیم.
 • Ihr seid. شما هستید.
 • Sie sind. آن‌ها هستند.

     2. افعال مدال Modal Verbs

افعال مدل به صورت کمکی با افعال دیگر ترکیب می‌شوند تا معانی مختلفی را منتقل کنند. به عنوان مثال:

 Können توانستن:

 • Ich kann Deutsch sprechen. من می‌توانم آلمانی صحبت کنم.
 • Du kannst gut singen. تو خواندن خوبی داری.
 • Er/sie/es kann schwimmen. او می‌تواند شنا کند.
 • Wir können heute nicht kommen. ما امروز نمی‌توانیم بیاییم.
 • Ihr könnt morgen helfen. شما فردا می‌توانید کمک کنید.
 • Sie können das Problem lösen. آن‌ها مشکل را حل کردند.

     3. زمانهای مختلف افعال

الف. زمان حال Präsens

افعال در زمان حال بدون هیچ تغییری و به شکل پایه خود بیان می‌شوند و همچنین به وسیله ضمایر شخصی صرف می‌شوند.

 Sprechen صحبت کردن:

 • Ich spreche. من صحبت می‌کنم.
 • Du sprichst. تو صحبت می‌کنی.
 • Er/sie/es spricht. او صحبت می‌کند.
 • Wir sprechen. ما صحبت می‌کنیم.
 • Ihr sprecht. شما صحبت می‌کنید.
 • Sie sprechen. آن‌ها صحبت می‌کنند.

ب. زمان گذشته  Präteritum

در حالت گذشته، برخی از افعال به شکل نامنظم خود صرف می‌شوند، و برخی دیگر با اضافه کردن پسوند -te تغییر شکل می‌یابند.

 Sagen گفتن:

 • Ich sagte. من گفتم.
 • Du sagtest. تو گفتی.
 • Er/sie/es sagte. او گفت.
 • Wir sagten. ما گفتیم.
 • Ihr sagtet. شما گفتید.
 • Sie sagten. آن‌ها گفتند.

و برخی مثل فعل داشتن بصورت بی قاعده صرف می شوند. صرف این فعل را در زیر می بینید.

 Haben داشتن:

 • Ich hatte. من داشتم.
 • Du hattest. تو داشتی.
 • Er/sie/es hatte. او داشت.
 • Wir hatten. ما داشتیم.
 • Ihr hattet. شما داشتید.
 • Sie hatten. آن‌ها داشتند.

ج. زمان آینده Futur

در حالت آینده، افعال به وسیله فعل کمکی مثل werden صرف می شوند و اصل افعال به شکل پایه خود باقی می‌ماند.

Arbeiten کار کردن:

 • Ich werde arbeiten. من خواهم کار کرد.
 • Du wirst arbeiten. تو خواهی کار کرد.
 • Er/sie/es wird arbeiten. او خواهد کار کرد.
 • Wir werden arbeiten. ما خواهیم کار کرد.
 • Ihr werdet arbeiten. شما خواهید کار کرد.
 • Sie werden arbeiten. آن‌ها خواهند کار کرد.

با این مقاله، انواع افعال در زبان آلمانی و صرف آنها در حالات و زمان‌های مختلف را بررسی کردیم. این مطالب به شما کمک می‌کنند تا از افعال به درستی در جملات خود استفاده کنید و به طور دقیقتر بیان کنید.​

ادامه مطلب
GUTA
ضمایر شخصی زبان آلمانی
سطح A1

ضمایر شخصی یکی از عناصر اساسی در زبان‌ها هستند که به ما کمک می‌کنند تا به راحتی به افراد در جملات اشاره نماییم. در زبان آلمانی نیز ضمایر شخصی وظایف مختلفی را در جملات به عهده دارند و بر اساس نقش فاعلی یا مفعولی خود به فرمهای مختلفی در جمله استفاده می شوند. در این مقاله به بررسی انواع ضمایر شخصی در زبان آلمانی پرداخته و با مثال‌هایی توضیح می‌دهیم.

 

ضمایر شخصی فاعلی (Subjektpronomen)

ضمایر شخصی فاعلی در زبان آلمانی مانند زبان‌های دیگر برای نشان دادن فاعل جمله استفاده می‌شوند. در زیر مثال‌هایی از ضمایر شخصی فاعلی در زبان آلمانی آمده است. این ضمایر برای اشخاص مفرد و یا جمع و یا در حالت مخاطب و غیر مخاطب متفاوت هستند. همچنین این ضمایر در سوم شخص مفرد برای جنسیتهای مختلف متفاوت می باشند و به سه فرم برای جنسیتهای مذکر، مونث و یا خنثی استفاده می شوند.

1  Ich من:

   - Ich spiele Gitarre. من گیتار می‌نوازم.

2 Du تو:

   - Du liest ein Buch. تو یک کتاب می‌خوانی.

3 Er او - مذکر:

   - Er arbeitet in der Firma. او در شرکت کار می‌کند.

4 Sie او - مونث:

   - Sie spricht Deutsch. او آلمانی صحبت می‌کند.

5 Es آن - مذکر:

   - Es regnet. باران می‌بارد.

6 Wir ما:

   - Wir reisen nächste Woche. ما هفته آینده سفر می‌کنیم.

7 Ihr شما - جمع:

   - Ihr geht ins Kino. شما به سینما می‌روید.

8 Sie آن‌ها:

   - Sie lernen Englisch. آن‌ها انگلیسی می‌خوانند.

ضمایر شخصی مفعولی  (Objektpronomen)

ضمایر شخصی مفعولی برای نشان دادن مفعول جمله استفاده می‌شوند. در زیر مثال‌هایی از ضمایر شخصی مفعولی در زبان آلمانی آمده است:

1 Mich مرا:

   - Sie sieht mich. او مرا می‌بیند.

2 Dich تو را:

   - Ich höre dich. من تو را می‌شنوم.

3 Ihn او را - مذکر:

   - Wir treffen ihn heute. ما او را امروز می‌بینیم.

4 Sie او را - مونث:

   - Du kennst sie. تو او را می‌شناسی.

5 Es آن را - مذکر:

   - Sie isst es nicht. او آن را نمی‌خورد.

6 Uns ما را:

   - Ihr besucht uns. شما ما را می‌بینید.

7 Euch شما را:

   - Sie ruft euch an. او به شما زنگ می‌زند.

8 Sie آن‌ها را:

   - Ich vermisse sie. من آن‌ها را دلتنگ می‌شوم.

ضمایر ملکی (Possessivpronomen)

ضمایر ملکی برای نشان دادن مالکیت یا تعلق به کسی یا چیزی به کار می‌روند. این ضمایر نیر در حالتهای مفرد و جمع و یا در حالت مخاطب و غیر مخاطب متفاوت است. همچنین انتهای این ضمایر بر اساس نقش اسم قرار گرفته بعد از آن که د رحالت نومیناتیو، اکوزاتیو و یا داتیو آلمانی است متفاوت می باشد. تغیرات این ضمایر در حالتهای مختلف در جدول زیر آمده است.  در زیر مثال‌هایی از ضمایر ملکی در زبان آلمانی آمده است:

1 Mein مال من:

   - Das ist mein Buch. این کتاب مال من است.

2 Dein مال تو:

   - Dein Hund ist süß. سگ تو جذاب است.

3 Sein مال او - مذکر:

   - Das ist sein Laptop. این لپ‌تاپ اوست.

4 Ihr مال او - مونث:

   - Das ist ihr Auto. این ماشین اوست.

5 Unser مال ما:

   - Unser Haus ist groß. خانه ما بزرگ است.

6 Euer مال شما - جمع:

   - Euer Garten ist schön. باغ شما زیبا است.

7 Ihr مال آن‌ها:

   - Ihr Sohn ist klug. پسر آن‌ها باهوش است.

در جدول زیر ضمایر ملکی بر اساس جنسیت و حالتهای مختلف اسم آورده شده است.

Possessivartikel Nominativ
Numerus maskulin der feminin die neutral das Plural die
ich mein meine mein meine
du dein deine dein deine
er sein seine sein seine
sie ihr ihre ihr ihre
es sein seine sein seine
wir unser unsere unser unsere
ihr euer euere euer euere
sie ihr ihre ihr ihre
Sie Ihr Ihre Ihr​ Ihre

 

 

 

Possessivartikel Akkusativ
Numerus maskulin den feminin die neutral das Plural die
ich meinen meine mein meine
du deinen deine dein deine
er seinen seine sein seine
sie ihren ihre ihr ihre
es seinen seine sein seine
wir unseren unsere unser unsere
ihr eueren euere euer euere
sie ihren ihre ihr ihre
Sie Ihren Ihre Ihr Ihre

 

 

Possessivartikel Dativ
Numerus maskulin dem feminin der neutral dem Plural den+Nomen-n
ich meinem meiner meinem meinen
du deinem deiner deinem deinen
er seinem seiner seinem seinen
sie ihrem ihrer ihrem ihren
es seinem seiner seinem seinen
wir unserem unserer unserem unseren
ihr euerem euerer euerem eueren
sie ihrem ihrer ihrem ihren
Sie Ihrem Ihrer Ihrem Ihren
ضمایر انعکاسی (Reflexivpronomen)

ضمایر انعکاسی برای نشان دادن انجام دادن یک کار توسط خودشخص استفاده می‌شوند. و یا هنگامی استفاده میشوند که مفعول جمله در واقع خود فاعل هست و اثر فعل به خود فاعل بر میگردد. این ضمایر به دو صورت ضمایر انعکاسی اکوزاتیو و ضمایر انعکاسی داتیو دیده می شود. در زیر مثال‌هایی از ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی آمده است:

1 Mich خودم:

   - Ich wasche mich. من خودم را می‌شویم.

2 Dich خودت:

   - Du kämmst dich. تو مراقب خودت هستی.

3 Sich خودش:

   - Er rasiert sich. او (ریش) خودش را می‌تراشد.

4 Uns خودمان:

   - Wir treffen uns. ما یکدیگر را ملاقات می کنیم.

5 Euch خودتان:

   - Ihr konzentriert euch. شما تمرکز کنید.

6 Sich خودشان:

   - Sie freuen sich. آن‌ها خودشان را خوشحال می‌کنند.

در این مقاله، انواع ضمایر شخصی در زبان آلمانی با مثال‌هایی توضیح داده شد. با تمرین و مطالعه بیشتر، به راحتی می‌توانید از ضمایر شخصی در مکالمات و نوشتارهای خود استفاده کنید.​ برای مطالعه حالتهای مختلف اسم یعنی اکوزاتیو، داتیو و گینتیو اینجا کلیک کنید.

ادامه مطلب
GUTA
حروف اضافه در زبان آلمانی
سطح A1-B1

این شش نکته را اگر در مورد حرف اضافه "zu" در زبان آلمانی بدونی میتونی بدون تردید و بدون اشتباه اون را در موارد متناسب استفاده کرد. حرف اضافه "zu"  با توجه به موقعیت‌های مختلف می‌تواند معانی متعددی داشته باشد. در زیر به برخی از کاربردهای رایج حرف اضافه " zu" در زبان آلمانی اشاره می‌کنم:

1. zu  برای هدف

برای نشان دادن هدف یا منظوری که با عملی انجام می‌شود، به کار می‌رود. در این حالت این حرف اضافه به دو شکل در جملات آلمانی استفاده میشود:

الف. حرف اضافه  " zu"به تنهایی در حمله استفاده می شود.

Sie hat nichts warmes zum Anziehen.

او چیز گرمی برای پوشیدن ندارد.

ب. همراه با حرف اضافه  " um"در جمله آلمانی استفاده می شود.

Ich bin hier, um zu helfen.

من اینجا هستم تا کمک کنم.

 1. zu  برای زمان

حرف اضافه " zu" معمولاً برای نشان دادن یک نقطه زمانی استفاده می‌شود.

Kurze und lustige Grüße zum Osterfest findest du hier.

تبریکات کوتاه و بامزه در مورد عید پاک را اینجا پیدا می کنید.

 1. zu  برای مکان

حرف اضافه " zu" معمولاً برای نشان دادن جهت مکانی استفاده می‌شود.

Ich gehe zur Schule.

من به (سمت) مدرسه می روم.

 1. zu  برای مقایسه کردن

در برخی موارد، حرف اضافه " zu" برای نشان دادن مقایسه میان دو چیز یا وضعیت به کار می‌رود.

Das Spiel steht 3 zu 1 für die Gäste.

بازی سه بر یک به نفع مهمان است.

 1. zu  برای جملات خاص

درInfinitiv mit zu  که برای توضیح عبارتی در جمله پیشین و در شرایط خاصی استفاده میشود.

Ich finde es toll, ein neues Buch zu lessen.

به نظرم خوبه یه کتاب جدید بخونم.

 1. zu  برای عبارات خاص

در برخی اصطلاحات و عبارات ثابت نیزحرف اضافه  " zu" به کار می‌رود. به عنوان مثال:

von Zeit zu Zeit گهکاهی

zu Hause در خانه

لطفاً توجه داشته باشید که این توضیحات تنها یک مقدمه‌ای به مفهوم  حرف اضافه " zu" در زبان آلمانی می‌باشند و ممکن است موارد دیگری نیز وجود داشته باشد. در هر صورت، مطالعه دقیق‌تر و تمرین در مکالمات و نوشتار که در دوره های ترمیک زبان آلمانی در موسسه یه شما داده می شود به شما کمک خواهد کرد تا از استفاده صحیح این حرف اضافه در موارد مختلف زبان آلمانی بهره ‌برید.​

ادامه مطلب
GUTA
اکوزاتیو، داتیو و گینتیو
َسطح A2

 در زبان آلمانی، کلمات به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند که هر کدام تعریف مشخص خود را دارند. یکی از انواع کلمات در زبان آلمانی اسامی هستند که در کنار کلمات دیگر، مفهوم مستقلی را انتقال می دهند. اسامی در زبان آلمانی بر اساس جنسیت، مفرد یا جمع بودن، نقش یا حالت اسم در جمله و معرفه یا نکره بودن تعریف می شوند. تمامی این موارد بر اساس آرتیکل اسم آلمانی و تغییرات آن در جمله نشان داده میشود. تفاوت اسامی در زبان آلمانی با کلمات دیگر را در ادامه بخوانید.

انواع کلمات در زبان آلمانی
 1. اسم (Substantiv): نشان‌دهنده اشیاء، افراد، موجودات و مفاهیم است. معمولاً با حرف اول بزرگ نوشته می‌شوند. مانند: Haus (خانه)، Frau (زن)، Schule (مدرسه).
 2. صفت (Adjektiv): توصیف‌کننده اسم‌ها است و خصوصیات یا ویژگی‌های اشیاء یا افراد را نشان می‌دهد. معمولاً قبل از اسم قرار می‌گیرند. مانند: groß (بزرگ)، schön (زیبا)، alt (پیر).
 3. قید (Adverb): توصیف‌کننده صفات، فعل‌ها و دیگر قیدها هستند و معمولاً به انتهای صفت، صفحه یا قید دیگر اضافه می‌شوند. مانند: schnell (سریعاً)، oft (بارها)، sehr (بسیار).
 4. فعل (Verb): نشان‌دهندهٔ اعمال، حالات، رویدادها و وقایع است. معمولاً در جمله عمل کنشی را نشان می‌دهند. مانند: gehen (رفتن)، essen (خوردن)، schlafen (خوابیدن).
اسم در زبان آلمانی

اسم در زبان آلمانی نشان‌دهنده اشیاء، افراد، موجودات و مفاهیم است و به کلماتی اطلاق می‌شود که نقش‌های اصلی در جمله دارند. اسم‌ها با حرف اول بزرگ نوشته می‌شوند و ممکن است در چهار حالت مختلف ظاهر شوند که هر کدام نقش‌های مختلفی در جمله دارند. همچنین در زبان آلمانی میتوان از افعال و صفات نیز اسم ساخت. اسامی در زبان آلمانی با آرتیکل هویت پیدا میکنند.

تفاوت اسم با صفت، قید و فعل:

- اسم (Substantiv): نقش اصلی اسم‌ها در جمله نشان‌دهندهٔ اشیاء، افراد، موجودات و مفاهیم است. مانند: der Tisch (میز)، die Blume (گل)، das Buch (کتاب).

- صفت (Adjektiv): صفت‌ها توصیف‌کننده خصوصیات یا ویژگی‌های اسم‌ها هستند. معمولاً قبل از اسم قرار می‌گیرند. مانند: großes Haus (خانه بزرگ)، schöne Blumen (گل‌های زیبا)، alte Bücher (کتاب‌های پیر).

- قید (Adverb): قیدها توصیف‌کننده صفات، فعل‌ها و دیگر قیدها هستند. معمولاً به انتهای صفت، صفحه یا قید دیگر اضافه می‌شوند. مانند: sehr groß (خیلی بزرگ)، oft schön (غالباً زیبا)، sehr schnell (بسیار سریع).

- فعل (Verb): فعل‌ها نقش اصلی در جمله را ایفا می‌کنند و عمل کنشی را نشان می‌دهند. مانند: gehen (رفتن)، essen (خوردن)، schlafen (خوابیدن).

انواع اسم در زبان آلمانی از نظر جنسیت

اسم‌ها در زبان آلمانی به سه جنس مختلف تقسیم می‌شوند:

- مذکر (Maskulinum)

- مونث (Femininum)

- خنثی (Neutrum)

انواع اسم در زبان آلمانی از نظر حالت

اسم‌ها در زبان آلمانی می‌توانند در چهار حالت مختلف ظاهر شوند، که هر کدام نقش‌های مختلفی در جمله دارند:

حالت فاعلی (Nominativ)

نشان‌دهندهٔ فاعل جمله است. تغییرات آرتیکل آلمانی برای نومیناتیو در حالت معرفه، نکره و یا برای منفی کردن اسم بطور کامل در جدول زیر آمده است.

در زیر چند مثال از جملات با حالت نومیناتیو آورده‌ شده است:

دختر (Mädchen): Das Mädchen tanzt. دختر می‌رقصد

پسر (Junge): Der Junge spielt Fußball. پسر فوتبال بازی می‌کند

 گربه (Katze): Die Katze miaut. گربه میاوه می‌کند

معلم (Lehrer): Der Lehrer unterrichtet die Schüler. معلم به دانش‌آموزان درس میدهد

میوه (Obst): Das Obst ist lecker. میوه‌ها خوشمزه هستند

کتاب (Buch): Das Buch liegt auf dem Tisch. کتاب روی میز قرار دارد

گل (Blume): Die Blume blüht. گل شکوفه میدهد

میز (Tisch): Der Tisch ist groß. میز بزرگ است

پدر (Vater): Der Vater arbeitet viel. پدر زیاد کار می‌کند

مادر (Mutter): Die Mutter kocht das Essenمادر غذا می‌پزد.

حالت مفعولی (Akkusativ)

نشان‌دهندهٔ مفعول مستقیم جمله است. آرتیکل اسم مذکر در حالت اکوزاتیو تغییر می کند اما آرتیکلهای جنسهای دیگر اسم و آرتیکل جمه نسبت به حالت نومیناتیو تغییری نمی کنند. تغییرات آرتیکل آلمانی برای اکوزایتو در حالت معرفه، نکره و یا برای منفی کردن اسم بطور کامل در جدول زیر آمده است.

  در زیر چند مثال از جملات اکوزاتیو آورده‌ شده است:

حالت اکوزاتیو (Akkusativ) نیز یکی از حالت‌های زبان آلمانی است که برای مفعول‌ها (مفعول مستقیم) در جمله استفاده می‌شود. در زیر چند مثال از جملات با حالت اکوزاتیو آورده‌ شده است. همانطور که در جملات اکوزاتیو زیر دیده می شود، اغلب آنها در ترجمه فارسی با "را" می آیند و برخی از آنها نیز در زبان آلمانی مفعول مستقیم هستند اما در زبان فارسی با "را" ترجمه نمی شوند.

 1. دختر (Mädchen): Ich sehe das Mädchen. من دختر را می‌بینم
 2. پسر (Junge): Er hat den Jungen gerufen. او پسر را صدا کرده است
 3. گربه (Katze): Sie hat die Katze gefüttert. او گربه را غذا داده است
 4. معلم (Lehrer): Der Schüler respektiert den Lehrer. دانش‌آموز به معلم احترام می‌گذارد
 5. میوه (Obst): Ich esse das Obst. من میوه را می‌خورم
 6. کتاب (Buch): Sie liest das Buch. او کتاب را می‌خواند
 7. گل (Blume): Er pflückt die Blume. او گل را می‌چیند
 8. میز (Tisch): Wir stellen den Tisch auf. ما میز را روی میچینیم
 9. پدر (Vater): Sie sucht den Vater. او دنبال پدر میگردد
 10. مادر (Mutter): Er besucht die Mutter. او از مادرش دیدن میکند. 
حالت مفعولی (Dativ)

 نشان‌دهندهٔ مفعول غیرمستقیم جمله است. آرتیکل همه اسامی آلمانی در حالت داتیو تغییر می کند حتی آرتیکل اسم جمع. تغییرات آرتیکل آلمانی برای داتیو در حالت معرفه، نکره و یا برای منفی کردن اسم بطور کامل در جدول زیر آمده است.

 در زیر چند مثال از جملات داتیو آورده ‌شده است:

 1. دختر (Mädchen): Ich gebe dem Mädchen einen Apfel. من یک سیب به دختر می‌دهم
 2. پسر (Junge): Er hilft dem Jungen. او به پسر کمک می‌کند
 3. گربه (Katze): Sie gibt der Katze Milch. او به گربه شیر می‌دهد
 4. معلم (Lehrer): Der Schüler dankt dem Lehrer. دانش‌آموز از معلم متشکر است
 5. میوه (Obst): Ich kaufe meiner Mutter Obst. من برای مادرم میوه می‌خرم
 6. کتاب (Buch): Sie schenkt ihrem Freund ein Buch. او به دوستش یک کتاب هدیه می‌دهد
 7. گل (Blume): Er gibt seiner Schwester eine Blume. او به خواهرش یک گل می‌دهد
 8. میز (Tisch): Wir stellen unseren Gästen den Tisch bereit.ما میز را برای مهمان‌هایمان آماده می‌کنیم
 9. پدر (Vater): Sie erzählt ihrem Vater eine Geschichte. او برای پدرش یک داستان می‌گوید
 10. مادر (Mutter): Er schickt seiner Mutter einen Brief. او برای مادرش یک نامه می‌فرستد
حالت مضاف و مضاف الیه (Genetiv)

نشان‌دهندهٔ دو اسم در حالت مضاف و مضاف الیه است. در واقع وقتی دو اسم بخواهند به یکدیگر وصل بشوند و نوعی از حالت مالکیت را نشان بدهند میتوان از گینتیو استفاده کرد. آرتیکل همه اسامی آلمانی در حالت گینتیو تغییر می کند حتی آرتیکل اسم جمع. تغییرات آرتیکل آلمانی برای گینتیو در حالت معرفه، نکره و یا برای منفی کردن اسم بطور کامل در جدول زیر آمده است. همانطور که در جملات گینتیو زیر آمده است برای شهرها و کشورها که فاقد آرتیکل هستند با اصافه کردن "s" به اسم دوم این حالت مالکیت حفظ خواهد شد.

در زیر چند مثال از جملات گینتیو آورده ‌شده است:

 1. کتاب (Buch): Das ist das Cover des Buches. این جلد کتاب است
 2. خانه (Haus): Das Dach des Hauses ist rot. سقف خانه قرمز است
 3. دانشجو (Student): Das ist das Buch des Studenten. این کتاب آن دانشجو است
 4. معلم (Lehrer): Das ist die Tasche des Lehrers. این کیف معلم است
 5. کشور (Land): Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. پایتخت آلمان برلین است
 6. دانشگاه (Universität): Die Adresse der Universität ist bekannt. آدرس دانشگاه معروف است
 7. ماشین (Auto): Das ist das Kennzeichen des Autos. این پلاک ماشین است
 8. دانش‌آموز (Schüler): Die Notizen des Schülers sind sehr ordentlich. یادداشت‌های دانش‌آموز خیلی مرتب هستند
 9. ساعت (Uhr): Das ist die Zeitanzeige der Uhr. این نمایشگر زمان است
 10. بچه (Kind): Das ist das Spielzeug des Kindes. این اسباب‌بازی کودک است
تغییرات آرتیکل اسامی آلمانی

آرتیکل یا حرف تعریف برای هر حالت اسم در زبان آلمانی تغییر می‌کند. این تغییرات برای اسامی معرفه، اسامی نکره و حالت نگاتیو اسامی در زبان آلمانی فرق می کند.

- حالت فاعلی (Nominativ): der (مذکر)، die (مونث)، das (خنثی).

- حالت مفعولی مستقیم(Akkusativ): den (مذکر)، die (مونث)، das (خنثی).

- حالت مفعولی غیر مستقیم (Dativ): dem (مذکر)، der (مونث)، dem (خنثی).

- حالت مضاف و مضاف الیه (Genitiv): des (مذکر)، der (مونث)، des (خنثی).

آرتیکل معرفه نومیناتیو اکوزاتیو داتیو گینتیو
مفرد مذکر der den dem des
مفرد مونث die die der der
مفرد خنثی das das dem des
جمع die die den+ Nomen-n der

 

 

آرتیکل نکره نومیناتیو اکوزاتیو داتیو گینتیو
مفرد مذکر ein einen einem eines
مفرد مونث eine eine einer einer
مفرد خنثی ein ein einem eines
جمع - - - -

 

 

آرتیکل منفی نومیناتیو اکوزاتیو داتیو گینتیو
مفرد مذکر kein keinen keinem keines
مفرد مونث keine keine keiner keiner
مفرد خنثی kein kein keinem keines
جمع keine keine keinen+ Nomen-n keiner

 

ادامه مطلب
GUTA
آرتیکل در زبان آلمانی
سطح A1

از سری بخشهای آموزش زبان آلمانی بصورت رایگان و در راستای آموزش زبان آلمانی از پایه تا پیشرفته در سایت گوتا، از ابتدایی ترین و اساسی ترین گرامر زبان آلمانی که آزتیکل زبان آلمانی است شروع خواهیم کرد.

در زبان آلمانی، گرامر آرتیکل‌ها (تعریف‌ کننده اسم) بسیار مهم هستند و استفاده صحیح از آرتیکل‌ها در زبان آلمانی، مهمترین قسمت از گرامر آلمانی محسوب می‌شود، بنابراین در فرآیند یادگیری زبان آلمانی، باید به آن توجه کافی بشود چرا که از اصول اولیه یادگیری زبان آلمانی است. آرتیکلها به صورت مشابه در زبان‌های دیگر مانند فرانسوی و اسپانیایی نیز وجود دارند اما در زبان آلمانی بعلت نقش خود در بخشهای مختلف گرامر بسیار مهم هستند یعنی همانطور که در زبان انگلیسی، زمان فعلها در ساختار زبان نقش مهمی را ایفا می کند در زبان آلمانی این نقش مهم گرامر آلمانی بر عهده آرتیکل است. بهترین روش در یادگیری و استفاده از آرتیکلها، حفظ نمودن آنها نیست بلکه مطالعه و تمرین مستمر با آرتیکل‌ها به شما کمک می‌کند تا آرتیکلهای آلمانی را در ترکیب کلمات و جملات به صورت صحیح بیان کنید.

تعریف اسم با آرتیکل آلمانی

آرتیکل‌ها (تعریف‌ کننده اسم) در زبان آلمانی به عنوان کلمات کوچکی شناخته می‌شوند که به اسم‌ها (Substantive) اشاره می‌کنند و نقش تعیین‌کننده‌ای برای آنها دارند. استفاده از آرتیکل‌ها در زبان آلمانی بسیار مهم است و بسته به جنس، تعداد، و نقش اسم، نوع آرتیکل مشخص می‌شود.

آرتیکلها در زبان آلمانی برای مشخص نمودن جنسیت اسامی، مفرد و جمع بودن، حالت اسم و معرفه یا نکره بودن اسم استفاده می شوند. 

جنس اسم با آرتیکل آلمانی

در زبان آلمانی اسامی سه جنس مونث، مذکر و خنثی دارند. جنس اسامی در زبان آلمانی با جنس بیولوژیک که برای ما شناخته شده است متفاوت است. آرتیکل مورد استفاده برای هر جنسیت اسم در زبان آلمانی در جدول زیر آمده است .در زبان آلمانی، اسم "زن" جنس مونث بیولوژیک خود را دارد اما یک "کیف ورزشی" نیز جنس مونث دارد. همچنین اسم "مرد" یا اسم "پدر" جنس مذکر بیولوژیک خود را دارد اما اسم "میز" هم مذکر است. البته استثنائاتی نیز وجود دارد. برای مثال اسم "دختر بچه" جنسیت خنثی داشته و اسم "ماشین" نیز جنسیت خنثی را دارد.

خنثی مذکر مونث جنسیت اسم
das der die آرتیکل اسم

این اسامی در زیر آورده شده است:

die Frau/  زن

die Sporttasche/ کیف ورزشی

der Mann /مرد

der Tisch /میز

das Mädchen /دختر بچه

das Auto /ماشین

der die das regeln für artikel im deutschen

 استفاده از جنسیت اسامی در زبان آلمانی و آرتیکل مناسب آنها در قوانین گرامری بعدی مثل استفاده از اسم در حالت مفعولی اکوزاتیو و یا داتیو و یا استفاده از اسم در حالت مضاف و مضاف الیه و همچنین در استفاده از صفتها در آلمانی برای اسامی اهمیت خود را نشان میدهد که درآموزشهای بعدی به هر یک از آنها اشاره خواهیم کرد. سوال همیشگی اما چگونگی تشخیص آرتیکل آلمانی است. قانونی برای تعیین جنسیت اسامی آلمانی بطور مشخص وجود ندارد، هرچند از حروف انتهایی برخی از کلمات میتوان به جنسیت اسم در زبان آلمانی و در نتیجه تعیین آرتیکل زبان آلمانی پی برد. این حروف انتهایی در برخی موارد استثنائاتی دارند بنابراین در لیست زیر تنها به مواردی اشاره شده است که وجود آنها نشان دهنده صد در صد آرتیکل آن جنس برای اسم در زبان آلمانی است.

آرتیکلهای مونث آلمانی

اسامی زیر جنسیت مونث در زبان آلمانی داشته و بنابراین با آرتیکل die می آیند.

الف. اسامی که بصورت بیولوژیک مونث هستند: die Mutter/ مادر

ب. شغلها در زبان آلمانی بر اساس جنسیت اسامی خود را دارند، بنابراین یک نانوا زن آرتیکل مونث میگیرد: die Bäckerin/ نانوا

ج. مارک موتورها: die Suzuki/ سوزوکی

د. اسم کشتی ها: die Europa/ اروپا

ه. اسم هواپیماها:   die Boing/ بوئینگ

و. اعداد: die Eins/ یک

ز. اسم گلها: die Rose/ رز

ح. اسامی که به –ei ختم میشوند: die Bäckerei/ نانوایی

ط. اسامی که به –ie ختم میشوندdie Psychologie :/ روانشناسی

ی. اسامی که به –in ختم میشوند: die Prinzessin / پرنسس

ک. اسامی که به – schaft ختم میشوند: die Freundschaft / دوستی

ل. اسامی که به – heit/-keit  ختم میشوند: die Gesundheit / سلامتی

م. اسامی که به – ung  ختم میشوند: die Zeitung / روزنامه

آرتیکلهای مذکر آلمانی

اسامی زیر جنسیت مذکر در زبان آلمانی داشته و بنابراین با آرتیکل der می آیند.

الف. اسامی که بصورت بیولوژیک مذکر هستند: der Vater/ پدر

ب. شغلها در زبان آلمانی بر اساس جنسیت اسامی خود را دارند، بنابراین یک نانوا مرد آرتیکل مذکر میگیرد: der Bäcker/ نانوا

ج. فصلها: der Herbst/ پاییز

د. ماهها: der August/ اگوست

ه. روزهای هفته: der Sonntag/ یکشنبه

و. جهتهای جغرافیایی: der Norden/ شمال

ز. موارد جوی: der Regen/ باران

ح. مارکهای ماشینها: der Honda/ هوندا

ط. قطارها: der Regionalexpress/ قطار شهری

ی. اسامی که از فعل ساخته شده اند و نشان فعل یعنی –en را از دست داده اند: / der Fangشروع

آرتیکلهای خنثی آلمانی

اسامی زیر جنسیت خنثی در زبان آلمانی داشته و بنابراین با آرتیکل das می آیند.

الف. اسم رنگها: das Rot/ قرمز

ب. عناصر شیمیایی: das Eisen/ آهن

ج. اسامی که از افعال ساخته شده اند: das Schreiben/ نوشتار

د. اسامی که به -chen  ختم میشوند: das Mädchen / دختر بچه

ه. اسامی که به -lein ختم میشوند: das Fräulein / دوشیزه

و. اسامی که به -um ختم میشوند:das Zentrum/ مرکز شهر

ز. اسامی که به -nis ختم میشوند: das Ergebnis/ نتیجه

ح. اسامی که به -tum ختم میشوند:das Datum / تاریخ

ط. اسامی که به -ment ختم میشوند:das Parlament / پارلمان​

آرتیکل اسامی مفرد و جمع

آرتیکلهای آلمانی نشان دهنده مفرد یا جمع بودن اسامی در زبان آلمانی نیز هستند. اگر چه بر اساس جنسیت اسامی آلمانی، آرتیکلهای اسامی طبق آنچه در بالا توضیح داده شد، با یکدیگر فرق دارند اما برای تمامی اسامی آلمانی، آرتیکل جمع die می باشد.

جمع مفرد خنثی مفرد مذکر مفرد مونث تعداد اسم
die das der die آرتیکل اسم

در مقالات آینده آموزش زبان آلمانی از پایه تا پیشرفته، به بررسی موارد دیگر استفاده از آرتیکلهای آلمانی و انواع آرتیکل در زبان آلمانی میپردازیم.

ادامه مطلب
GUTA
۱۰ نکته درباره زبان آلمانی برای پذیرش تحصیلی
داستان امیرعلی

سلام من امیرعلی هستم از زبان آموزان سابق موسسه گوتا و دانشجوی فعلی دانشگاه بوخوم آلمان، می‌خواهم با شما درباره اهمیت یادگیری زبان آلمانی و نقش آن در گرفتن پذیرش تحصیلی از دانشگاه بوخوم صحبت کنم. این مقاله تجربیات من بعد از ورود به آلمان و دانشگاه بوخوم و برخورد با جامعه آلمانی و همکلاسیهای آلمانی و غیر آلمانی در دانشگاه می باشد که در مورد آنها با خانم دکتر کره ئی صحبت میکردم و ایشون از من خواستند تا برای گوتایی هایی که الان در مسیر یادگیری زبان هستند و شاید گاهی از یادگیری دلسرد می شوند و یا هنوز اهمیت یادگیری زبان آلمانی صد در صد براشون مشخص نیست بنویسیم. پس با من تا انتهای این مقاله همراه باشید تا در ده نکته مجزا اهمیت یادگیری زبان آلمانی را براتون بازگو کنم. ولی قبل از بیان این نکات میدونم که این مطلب که سطح دانشگاه های آلمان برای رشته های مختلف نسبت به بقیه کشورهای اروپایی بسیار بالاتر است بر کسی پوشیده نیست. و اما برجسته ترین نکات اهمیت یادگیری زبان آلمانی از این قرار هستند.

موفقیت شما در زمینه تحصیلی و زمینه کاری در آلمان در گرو دانستن زبان آلمانی است. همچنین یافتن کار دانشحویی و یا شغل مناسب بعد از پایان تحصیلات رابطه مستقیم با سطح زبان افراد دارد.

با مسلط بودن به زبان آلمانی، شما می‌توانید با دانشگاه‌های دیگر در شهرهای مختلف آلمان، اساتید و همکلاسیهای آلمانی و غیر آلمانی خود به خوبی ارتباط برقرار کنید. این ارتباطات می‌تواند به شما در پیدا کردن فرصت‌های تحصیلی و پژوهشی مفید کمک کند و از طرفی دیگر باعث ایجاد ارتباطات اجتماعی بهتر می شود. بدین ترتیب شما میتوانید با تبادل اطلاعات در مورد رشته خود با همکلاسیهای خود، ترمهای اول را در دانشگاه های آلمان با سختی کمتری سپری نمایید. به قول آلمانی ها ویتامین بی همیشه اثر گدار است و ویتامین بی یعنی Beziehung Vitamin که همون مهارت ارتباط گرفتن است.

 1. وقتی شما به زبان آلمانی صحبت می کنید به دیگران نشان می دهید شما توانایی انطباق با محیط آکادمیک آلمانی را دارید و آماده تحصیل در دانشگاه‌های این کشور هستید و بنابراین اساتید شما نگاه مثبت تری به شما داشته و راحت تر میتوانید پیشرفت علمی در رشته خودتون داشته باشید. در واقع یعنی در رقابت تحصیلی که بین دانشجویان یک رشته وجود دارد شما از شانس بهتری برخوردار خواهید شد.
 2. با تسلط به زبان آلمانی، می‌توانید از دوره‌های درسی و منابع آموزشی موجود در دانشگاه‌ها که عمدتا هم رایگان هستند بهره‌برداری کنید و از اطلاعات بهتری بهره‌مند شوید. مثلا من در این مدت ورکشاپ های مختلفی از جمله کار در محیط های بین المللی، ارائه پاور پوینت در کنفرانسهای بین المللی و یا چگونه پیدا کردن شغل مرتبط با رشته خود را در آلمان را در دانشگاه و بصورت رایگان شرکت کردم.
 3. زبان آلمانی همچنین به شما امکان می‌دهد درک بهتری از فرهنگ و جامعه آلمانی داشته باشید و با مردمان محلی در ارتباط بهتری باشید. این مورد باعث میشه تا اون تفکر پیش فرض در مورد جامعه آلمان را فراموش کنید و دوستان خوبی پیدا کنید.
 4. در مدت تحصیل شما اجازه دارید تا ساعات محدودی را در کنار تحصیلتون کار کنید با دانستن زبان آلمانی کار دانشجویی را سریعتر و بهتر پیدا می کنید. در واقع چون بازار کار آلمان بسیار پویا است، بیشتر شرکت‌ها به جذب افرادی تمایل دارند که زبان آلمانی را به خوبی بلد باشند.
 5. از اونجاییکه بسیاری از رشته های تحصیلی خوب در دانشگا های آلمان به زبان آلمانی است، با مسلط بودن به این زبان، شما می‌توانید به مقاطع تحصیلات بالاتر دست پیدا کنید.
 6. ادامه زندگی در آلمان با دانستن زبان آلمانی برای شما بسیار راحت تر بوده و میتواند موفقیت اجتماعی و کاری و تجصیلی شما را تصمین کند.
 7. با مسلط بودن به زبان آلمانی، می‌توانید در سفرهای خود به شهر های مختلف آلمان و حتی کشورهای آلمانی ‌زبان بهتر و راحت ‌تر با افراد ارتباط برقرار کنید و ازسفرهاتون بهترین تجربه را ببرید.
 8. بر هیچ کس پوشیده نیست که همه موارد گفته شده در بالا از جمله تسهیل ارتباط با اساتید و همکلاسی ها، پیدا کردن کار دانشجویی در زمان تحصیل، ارتباط اجتماعی بهتر و غیره در نهایت باعث می شوند تا اعتماد به نفس ما در یک جامعه جدید کمتر آسیب ببینه و بنابراین ناخودآگاه با چالشهای مهاجرت کمتری روبرو شویم.
 9. از آنجاییکه زبان آلمانی در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا بعنوان زبان دوم و سوم شناحته می شود، دانستن این زبان میتواند در آینده شغلی ما بسیار تاثیر گذار باشد.

امیدوارم این ده نکته به شما درشروع این مسیر و یا ادامه دادن یادگیری زبان آلمانی در موسسه گوتا کمک بکنه و در نهایت هم ازموسسه گوتا و مدیریت این موسسه برای فراهم نمودن این بستر مناسب برای من برای یادگیری درست این زبان تشکر می کنم و امیدوارم هر کدوم از شما که این متن را میخونه و دوست داره در آلمان به تحصیلش ادامه بده به این آرزو دست پیدا کنه.

ادامه مطلب
GUTA
یادگیری آرتیکل آلمانی

اولین گام ضروری برای یادگیری حروف تعریف مختلف این است که اطمینان حاصل کنید، اصول اساسی کلمات «de»،«die» یا «das» را درک می‌کنید. در زبان آلمانی، به هر اسم یک جنس – مذکر (männlich)، مونث (Weiblich)، و یا خنثی (sächlich) اختصاص داده شده است.

قبل از هر کاری، مهم است یاد بگیریم که کدام نسخه برای هر جنسیت استفاده می‌شود. برای اسم های مذکر، حرف تعریف «der» برای اسم‌های مونث از پیشوند «die» و حرف تعریف «das» برای اسم‌های خنثی استفاده می‌شود.

همچنین مهم است بدانیم که این کلمه است که جنسیت دارد، نه شخص، شی یا چیز، و این می‌تواند حدس زدن جنس هر کلمه را سخت کند. به عنوان مثال، کلمه آلمانی برای “sofa” کلمه خنثی معادل (das Sofa) است، در حالی که کلمه “couch” مونث است (die Couch)، با این حال هر دو آنها یک چیز را توصیف می‌کنند.

خوشبختانه، الگوهایی برای کمک به شما وجود دارد.

شاخص های عمومی برای تعیین جنسیت

اگر چه برخی از آلمانی زبانان اصرار دارند که شما باید جنسیت هر اسم را به طور جداگانه یاد بگیرید، برخی شاخص‌های کلیدی وجود دارد که می‌تواند کمک کننده باشد. گرچه ممكن است استثنائاتي وجود داشته باشد، به طور كلي ممكن است یک حدس خوب برای جنسيت بر اساس قسمت پایانی کلمه بدست دهد. این قواعد را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

اگر اسم با حروف زیر به پایان برسد -or، -ling، -ig، -ner یا -smus، جنسیت آن مذکر است و باید با پیشوند «der» نوشته شود. به عنوان مثال، می‌توانید بگویید: der Generator ،der der Frühling ،der Honig ،der Rentner ,der Kapitalismus.

اگر یک اسم با پسوندهای زیر به پایان برسد  -ung، -ie، -i، -keit،، heit، schaft، -tät، -ik، یا -tion، یک اسم مونث است و باید با پیشوند «die» استفاده شود. به عنوان مثال، می‌توان گفت Zeitung، Die Komödie، Die Bäckerei، Die Tätigkeit، Die Schönheit، Die Mannschaftظ Die Universität ،Die Musik و Die Situation.

اگر یک اسم با پسوندهای -chen، -lein، -ment، -tum، -ma یا -um به پایان رسیده باشد، یک اسم خنثی است و باید با پیشوند «das» همراه باشد. به عنوان مثال، می توانید بگویید ddas Mädchen، das Fräulein، das Supplement، das Rittertum، das Schema و das as Museum.

بنابراین، اگر شما وقت خود را صرف حفظ یک نسخه از جفت «the» با هر کدام از این پسوندها کنید، با نگاهی متفاوت به کلمات نگاه خواهید کرد. این امر به شما کمک خواهد کرد که جنسیت فقط اسم هایی که ممکن است در طول تحصیلتان با آنها روبرو شوید را حدس بزنید.​

ادامه مطلب
GUTA
پارتیکل " doch "
در زبان آلمانی

پارتیکل "doch" یکی از پارتیکل‌های پرکاربرد و چندمنظوره در زبان آلمانی است که برای ابراز احساسات، تاکید، یا تغییر معنی جمله به کار می‌رود. این پارتیکل می‌تواند در جملات مختلف کاربردهای متفاوتی داشته باشد که در ادامه به برخی از این کاربردها اشاره خواهیم کرد.

فهرست مطالب

 1. تاکید و اصرار
 2. نفی انتظار
 3. پاسخ به سوالات منفی
 4. نرم کردن دستورها یا پیشنهادات
 5. ابراز شگفتی یا تعجب
 6. تذکر دادن
 7. جملات شرطی
 8. تغییر نظر
 9. پارتیکل تقویتی

پارتیکل "doch" در زبان آلمانی

پارتیکل "doch" یکی از پارتیکل‌های پرکاربرد و چندمنظوره در زبان آلمانی است که برای ابراز احساسات، تاکید، یا تغییر معنی جمله به کار می‌رود. در اینجا به برخی از کاربردهای رایج "doch" در جملات آلمانی اشاره می‌کنیم:

1. برای تاکید و اصرار

"doch" می‌تواند برای تاکید بر چیزی که گوینده باور دارد درست است، یا برای اصرار بر یک نظر استفاده شود.

 •  - Du kannst doch Deutsch sprechen!تو می‌توانی آلمانی صحبت کنی!
 •  - Das ist doch richtig!این درست است!

2. برای نفی انتظار

"doch" می‌تواند برای نشان دادن اینکه چیزی خلاف انتظار یا باور قبلی اتفاق افتاده است، به کار رود.

 •  - Er hat doch angerufen.او واقعاً زنگ زد.
 •  - Es ist doch möglich.این واقعاً ممکن است.

3. برای پاسخ به سوالات با منفی

وقتی می‌خواهید به سوالات منفی پاسخ مثبت بدهید، از "doch" استفاده می‌کنید.

 •  - A: Du kommst nicht mit, oder?تو نمی‌آیی، درسته؟
 •  - B: Doch, ich komme.چرا، می‌آیم.

4. برای نرم کردن دستورها یا پیشنهادات

"doch" می‌تواند دستورات یا پیشنهادات را نرم‌تر و مودبانه‌تر کند.

 •  - Komm doch mit!بیا با ما!
 •  - Setz dich doch.بنشین.

5. ابراز شگفتی یا تعجب

"doch" می‌تواند برای ابراز شگفتی یا تعجب استفاده شود.

 •  - Das ist doch unglaublich!این باور نکردنی است!

6. برای تذکر دادن

وقتی بخواهید چیزی را به کسی یادآوری کنید، از "doch" استفاده می‌شود.

 •  - Du weißt doch, dass wir heute eine Besprechung haben.تو که می‌دانی امروز جلسه داریم.

7. در جملات شرطی

در جملات شرطی نیز "doch" می‌تواند برای نشان دادن امیدواری یا انتظار استفاده شود.

 •  - Wenn er doch nur kommen könnte!کاش او می‌توانست بیاید!

8. برای نشان دادن تغییر نظر

"doch" می‌تواند برای نشان دادن تغییر نظر گوینده به کار رود.

 •  - Ich wollte nicht gehen, aber jetzt komme ich doch.من نمی‌خواستم بروم، ولی حالا می‌آیم.

9. استفاده به عنوان یک پارتیکل تقویتی

گاهی اوقات "doch" به سادگی برای تقویت و تاکید بیشتر در جمله استفاده می‌شود، بدون تغییر معنی خاصی.

 - Es ist doch kalt heute.امروز واقعاً سرد است.

ادامه مطلب